Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów” - II postępowanie,

Przejdź do załączników

                           

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW  

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

 

Parafia Rzymsko-katolicka

p.w. św. Józefa Oblubieńca w Nasławicach

 

zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie zadania pn.:

 

 „Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów
i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów”- II postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasławice, dn. 04.07.2024 r.                                         ……………………………………

 

Zamawiający

Nazwa zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia

p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Nasławicach

Regon: 040079163

NIP: 8961366924

Adres: ul. Komuny Paryskiej 2, Nasławice, 55-050 Sobótka,

Telefon: 571 449 362

Mail: naslawice@archidiecezja.wroc.pl

 

 1. Tryb udzielania zamówienia
  1. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny,
   w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu naboru Wniosków
   o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
  3. Zamówienie dotyczy zadania inwestycyjnego, na które została wydana wstępna promesa.
  4. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków 2RPOZ/2023/3837/PolskiLad.
  5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz. 1610).

 

 1. Sposób i miejsce udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzące do wyboru wykonawcy inwestycji zostaje upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Gminy Sobótka: https://bip.sobotka.pl/artykul/zamowienia-do-ktorych-nie-stosuje-sie-pzp-zgodnie-z-art-2-ust-1-pzp

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

    

  1. Nazwa zamówienia:

 „Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów” - II postępowanie.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu wzmocnień i izolacji pionowej fundamentów oraz wzmocnień ścian zewnętrznych zabytkowego, XVI-w. kościoła w miejscowości Świątniki, ul. Parkowa 4, identyfikator działki: 022307_5.0020.571, wraz z niezbędnymi pracami pomocniczymi.
  2. Planowany zakres robót ma charakter remontowy bez elementów przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy.
  3. W zakres planowanych robót wchodzi:
   • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
   • podbicie fundamentów zakrystii kościoła mikropalami żelbetowymi
   • zszycie pęknięć i rys na ścianach zewnętrznych prętami spiralnymi
   • założenie ściągów stalowych nad nawą kościoła
   • wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów
   • inne prace uzupełniające, których wykonanie jest konieczne do prawidłowego zrealizowania w/w robót, w tym m.in.: wykonanie projektu technicznego izolacji fundamentów i projektu technologiczno-wykonawczego robót palowych oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.
  4. Bardziej szczegółowy zakres w/w robót określony jest w załącznikach do zapytania ofertowego:
   • Projekt architektoniczno-budowlany - załącznik nr 2,
   • Projekt techniczny - załącznik nr 3,
   • Przedmiar robót - stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy – załącznik nr 5
   • Decyzja konserwatora zabytków dotycząca robót budowlanych – załącznik nr 6
   • Decyzja konserwatora dotycząca zabytków archeologicznych – załącznik nr 10
   • Pozwolenie na budowę – załącznik nr 7
   • Wzór umowy – załącznik nr 8
  5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
  6. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31 października 2024r.
  7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
   i zastosowane materiały.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu oceny spełnienia warunków:
  1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
 • Posiadał wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac;
 • Posiadał uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zadania;
 • W przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie obejmujące wzmocnienia posadowienia fundamentów w technologii mikropali przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) i jest wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
  2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą projektanta:
   •   Projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez   
      ograniczeń, wpisany na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu
      zawodowego. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania: kierownika budowy i osoby projektanta.
  4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w ust. a., b. i c.
  5. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty.

 

 

 1. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów:
  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

 

L.p.

Kryterium oceny

Opis kryterium

Waga

1

Cena

Cena brutto oferty na realizację przedmiotu zamówienia

 

60%

2

Okres gwarancji

Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi określony w miesiącach liczony od dnia odbioru końcowego bez uwag.

 

40%

 

  1. Liczba punktów za kryterium „cena” będzie obliczona wg poniższego wzoru:

 

Liczba punktów = cena brutto oferty z najniższą cenącena brutto badanej oferty x 100 pkt x 60%

 

  1. Liczba punktów za kryterium „okres gwarancji” będzie przyznana w następujący sposób:

 

W przypadku kryterium „Okres udzielonej gwarancji” (G), oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (G) = Gi/Gmax x Max (G)

gdzie:

Pi (G)

ilość  punktów jakie otrzyma oferta  ”i” za kryterium „Okres udzielonej gwarancji”

Gi

Okres udzielonej gwarancji w ofercie ”i”;

Gmax

Najdłuższy okres udzielonej gwarancji /w miesiącach/ spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;

Max (G)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ”okres udzielonej gwarancji”

UWAGA !

  1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancyjnego nie krótszego, niż wskazany termin minimalny tj. 36 m-cy.
  2. W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji krótszym niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
  3. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający w trakcie oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 36 m-cy.
  4. W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji dłuższym niż 60 m-cy, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu gwarancji tj. 40 pkt.
 

 

 

  1. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 36 m-cy, ale krótszego niż 48 m-cy (wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji na okres 36 m-cy) – oferta otrzyma 0 pkt.
  2. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 48 m-cy ale krótszego niż 60 m-cy (wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji na okres 48 m-cy – oferta otrzyma 20 pkt.
  3. Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres gwarancji, jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy.
  4. Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (G)
   oferty : 40 punktów

Liczba punktów określona zostanie na podstawie wzoru:  C+G

Jeżeli w formularzu oferty brak jest określenia terminu gwarancji, Zamawiający uznaje, że oferta przewiduje gwarancję i rękojmie na poziomie minimalnym i przyzna za nią 0 punktów.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie wizji lokalnej obiektu jest: Ks. Adam Łopuszyński – proboszcz, tel. 571 449 362
 2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami
  w sprawach technicznych i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy jest:

Mariusz Turkowski  tel. 603 13 87 66.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.08.2024 r do godz. 10.00
w formie:

 • elektronicznej: na adres mailowy – mkorczak@sobotka.pl

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
2) Zaparafowany wzór umowy,

3) Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale 4.

 

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona.

Oferta powinna być złożona w języku polskim i w formie pisemnej.

 

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia i dodatkowe informacje

 

 1. Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania:

 „Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów”.

 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę wykonania zadania.
 3. W przypadku gdyby wyłoniona w zapytaniu ofertowym oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy.
 4. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 5. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
 6. Do prowadzonego zapytania ofertowego nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej ustawą  wyklucza się;

 

    1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  765/2006 i rozporządzeniu  269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3  ustawy;

 

    1.  Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu  765/2006 i rozporządzeniu  269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

 

    1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu  765/2006 i rozporządzeniu  269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3  ustawy.

 

 

Załączniki:
 

 1. Formularz oferty (wraz z zaakceptowanym projektem umowy)
 2. Projekt architektoniczno-budowlany,
 3. Projekt techniczny,  
 4. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, lipiec 2022r.
 5. Przedmiar robót - stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy
 6. Decyzja konserwatora zabytków
 7. Pozwolenie na budowę
 8. Wzór umowy
 9. Klauzula informacyjna
 10. Decyzja konserwatora dotycząca zabytków archeologicznych

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Pietrus-Zemła

Data wytworzenia:
04 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Renata Pietrus-Zemła

Data publikacji:
04 lip 2024, godz. 14:14

Osoba aktualizująca informacje

Renata Pietrus-Zemła

Data aktualizacji:
04 lip 2024, godz. 14:14