Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Sobótka

Zarządzenie nr 42/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 1 marca 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Sobótka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza, co następuje:

 

§ 1.1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Sobótka.

2. Zasady udzielenia dofinansowania zostały określone w programie priorytetowym Ciepłe Mieszkanie i aneksem nr 1 z dnia 22.02.2024 r. do umowy nr 1386/D/CM/WR/2022 z dnia 20.12.2022 podpisanymi pomiędzy gminą Sobótka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

3. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór umowy z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w terminie i sposobie określonym
w ogłoszeniu o naborze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem podpisania.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami z załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie Wytyczne dla gmin Wytyczne gmin dotyczące przygotowania naboru wniosków oraz rozliczania umów o dofinansowanie Beneficjentów końcowych programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina opracuje i opublikuje dokumenty związane z naborem wniosków dla Beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Cieple Mieszkanie zwanego dalej „Programem” w szczególności:

a) regulamin naboru wniosków określający sposób składania i rozpatrywania wniosków dofinansowanie złożonych w naborze, do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie,

b) wzór wniosku o dofinansowanie dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania,

c) wzór wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania,

d) wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zasad naboru wniosków oraz regulaminu naboru wniosków wraz załącznikami.

 

1. Ogłoszenie o naborze - załącznik nr 1 do zarządzenia 42_2024 z dn. 01.03.2024

2. Zał. nr 2 do ogłoszenia - wykaz kosztów kwalifikowanych

3. Instrukcja wniosku o dofinansowanie 2024

4. Lista sprawdzająca przedsięwzięcia 2024

5. Oświadczenie VAT 2024

6. Wniosek o dofinansowanie 2024

7. Wzór pełnomocnictwa 2024

8. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie WYKAZ DOCHODÓW 2024

9. Załącznik nr 2 do Zarządzenia - regulamin

10. Zgoda współmałżonka 2024

11. Zgoda współwłaściciela 2024

12. Umowa z Beneficjentem 2024

13. Klauzula informacyjna Gminy jako administratora danych 2024 do umowy

14. Klauzula informacyjna WFOŚiGW i NFOŚiGW do umowy

15. Instrukcja do wniosku o płatność 2024

16. Wniosek o płatność 2024

17. Wzór protokołu odbioru 2024

18. Zestawienie dokumentów do WNP 2024

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
01 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Justyna Zawadzka-Jurochnik

Data publikacji:
01 mar 2024, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Zawadzka-Jurochnik

Data aktualizacji:
01 mar 2024, godz. 13:26