Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

ZARZĄDZENIE NR  78/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 13 maja 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka, wymienioną w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 30 dni.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 78/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 13 maja 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 25 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

Zabudowana działka ewidencyjna nr 17/3, która powstała z podziału dz. nr 17/2 na dz. nr 17/3 i dz. nr 17/4, o. Sobótka – przy czym podział nie został jeszcze ujawniony w KW, obręb Sobótka, o pow. 0,0040 ha, położona w miejscowości Sobótka w okolicy ul. Świdnickiej, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Działka usytuowana jest w środkowej części miasta. Jej sąsiedztwo stanowią tereny o takim samym przeznaczeniu – zabudowane i niezabudowane. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00278719/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00278719/2 wolne są od wpisów. Działka 17/3 o pow. 0,0040 ha jest zabudowana budynkiem gospodarczym – garażem o nr ew. 657, o pow. zabudowy 40,00m². Budynek murowany z cegły, o 1 kondygnacji nadziemnej. Dach płaski, budynek w złym stanie techniczno użytkowym, ściany bez docieplenia ze znacznymi ubytkami elewacji, podobnie dach, stolarka drzwiowa drewniana znacznie wyeksploatowana. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: A-MW/U2, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to inne tereny zabudowane - Bi. Działka ma regularny kształt prostokąta, teren płaski. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, media z możliwością przyłączenia. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywać się będzie przez dz. nr ew. 17/4, następnie przez dz. nr ew. 18/3, następnie przez dz. nr ew. 18/2, następnie przez dz. nr ew. 18/1, następnie przez dz. nr ew. 1636dr – ul. Świdnicka (zgodnie z decyzją podziałową RGNiR.6831.53.2023.JK) 

 

 

Cena wywoławcza netto: 12.100,00 zł                                                      

Wadium: 1.210,00 zł

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 17/3, obręb Sobótka, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 12.06.2024 r.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, stronie internetowej gminy Sobótka oraz na stronie www.bip.sobotka.pl, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.
 6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
 8. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.
 9. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka.
 10. Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
 11. Nabywca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 13. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
 14. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 15. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
 17. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 18. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 19. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
21 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
21 maj 2024, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
21 maj 2024, godz. 09:28