Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 224/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników nieruchomości przylegających do działki nr 252/2 AM-1, o. Rogów Sobócki na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

ZARZĄDZENIE NR 224/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 22 listopada 2023 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników nieruchomości przylegających do działki nr 252/2 AM-1, o. Rogów Sobócki na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 38 i art. 40  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

 

§1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka, wymienioną w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 30 dni.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 22 listopada 2023 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do użytkowników nieruchomości przylegających na dzierżawę do działki nr 252/2 AM-1, o. Rogów Sobócki do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka,
który odbędzie się

 

dnia 10 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

 

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 252/2 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 0,5500 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne –RIIIb, RIVa, RV, nieużytki - N; MPZP –P tereny zabudowy przemysłowej;  KW WR1K/00254564/6. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

Cena wywoławcza netto: 440,00 zł                                                      Wadium: 88,00 zł

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 252/2  AM-1, o. Rogów Sobócki, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 03.01.2024 r.
 2. Złożenie oświadczenia potwierdzające użytkowanie nieruchomości bezpośrednio przyległej do przedmiotu przetargu do dnia 03.01.2024 r.
 3. Wpłata wadium oraz złożenie ww. oświadczenia jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz BIP nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.
 8. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.
 9. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20% wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych w górę.
 10. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku oraz wszelkich należności związanych z dzierżawionym gruntem.
 11. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 12. Każdy z przyszłych uczestników  przetargu powinien dokonać oględzin działki wystawionej do dzierżawy i zapoznać się ze stanem jej zagospodarowania.
 13. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. 
 14. Gmina Sobótka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieuporządkowanie zbiorów przez poprzedniego dzierżawcę.
 15. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady dzierżawionej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 16. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
 17. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.
 18. Uczestnik przetargu winien uregulować wszelkie zobowiązania wobec Gminy Sobótka.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
28 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
28 lis 2023, godz. 08:52

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
28 lis 2023, godz. 08:52