Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 182/2023

                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20.09.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 182/2023

                                                                                    Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 

                                                                                                            z dnia 20.09.2023 r.

 

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

  1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 9 AM-30, obręb Sobótka, o pow. 0,9683 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; pastwiska trwałe - PsIV; MPZP – B-US/UT4 –teren usług sportu i rekreacji/usługi turystyki, B-KDD3 – teren dróg publicznych, droga gminna dojazdowa; KW WR1K/00094858/4; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  2. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 76 AM-28, obręb Sobótka, o pow. 0,8508 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa, RIVa, RIVb; MPZP – B-MN9a – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, B-KP7a – teren ciągów pieszo-jezdnych; KW WR1K/00080201/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  3. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 77 AM-28, obręb Sobótka, o pow. 0,5939 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne –RIVa, RIVb; MPZP – B-MN9a – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, B-KP7a – teren ciągów pieszo-jezdnych; KW WR1K/00080201/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  4. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 78 AM-28, obręb Sobótka, o pow. 0,3410 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne –RIVa, RIVb; MPZP – B-MN9a – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, B-KP7a – teren ciągów pieszo-jezdnych, B-KDD3a – teren drogi dojazdowej; KW WR1K/00100016/6; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
21 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
21 wrz 2023, godz. 10:27

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
21 wrz 2023, godz. 10:27