Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

IV przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 344/1 AM-1, obręb Rogów Sobócki

ZARZĄDZENIE NR  13/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA
z dnia 23 stycznia 2023 r.


w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
zarządza, co następuje:


§1.Przeznacza się do sprzedaży, nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka, wymienioną w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§2.Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 30 dni.


§3.Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.


§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Załącznik do Zarządzenia Nr  13/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się dnia 1 marca 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 344/1 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o powierzchni 0,1600 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00262368/1; objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, przeznaczona: pod tereny zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności „RM/MN4”. W ewidencji gruntów jako Ps-PsIII (800 m2), Br-PsIII (800 m2). Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna. Teren zaniedbany. Droga dojazdowa do działki od zachodu gruntowa ul. Rumiankowa. Działka ma kształt trapezu. Teren płaski, na działce znajdują się krzaki oraz fundamenty byłej stodoły. Przez działkę przechodzi magistrala wodna - wpisanie do księgi wieczystej nieodpłatnej służebności przesyłu. Dział III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza: 100.000,00 zł                Wadium: 10.000,00 zł

 

I przetarg odbył się 6 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym
II przetarg odbył się 12 października 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym
III przetarg odbył się 20 grudnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

WARUNKI PRZETARGU: 
1.Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 344/1 AM-1, obręb Rogów Sobócki, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 23.02.2023 r.
2.Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
3.Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 
4.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
5.Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 
6.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
7.Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
8.Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka.
9.Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości.
11.Nabywca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
12.Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu. 
13.Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności. 
14.Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. 
15.W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy. 
16.Gmina Sobótka nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
17.Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
18.Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. 
19.Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Gaworska

Data wytworzenia:
24 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
24 sty 2023, godz. 15:17

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Gaworska

Data aktualizacji:
25 sty 2023, godz. 07:59