Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz do Zarządzenia Nr 86/2024 nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, część dz. nr 1573, obręb Sobótka.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2024

               Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat trzech

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy z zasobu gminy Sobótka nieruchomość wymienioną
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          

       Załącznik do Zarządzenia 86/2024

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                            z dnia 21 maja 2024 r.

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat 3:

 

Część nieruchomości gruntowej częściowo zabudowana wiatą (wiata - w złym stanie technicznym), oznaczonej wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1573, obręb Sobótka, o pow. 703,00 m2, oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów jako tereny zabudowane inne - Bi; KW nr WR1K/00109997/9; MPZP – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej D-MW/U. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany pod handel i usługi. Wysokość czynszu dzierżawnego – 7,00zł/m2/rok netto + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Gaworska

Data wytworzenia:
22 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Izabela Gaworska

Data publikacji:
22 maj 2024, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Gaworska

Data aktualizacji:
22 maj 2024, godz. 14:33