Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 38/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 22 lutego 2024 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 21 dni.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 38/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 22.02.2024 r.

 

 

W Y K A Z 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży:

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca niezbudowaną działkę ewidencyjną nr 1424/1 o pow. 0,0148 ha, położona w Sobótce, przy ul. Fryderyka Chopina, w obrębie 0002 Sobótka w gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00166634/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00166634/4 wolne są od wpisów. Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem C-U4 i stanowi teren zabudowy usługowej. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów: tereny mieszkaniowe - B. Kształt nieruchomości zbliżony do trapezu. Teren płaski, nieogrodzony. Na działce trawnik. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Nad działką przechodzi linia energetyczna, ponadto sieć telekomunikacyjna, słupek telekomunikacyjny (z szafą telekomunikacyjną – według map EWID). Przedmiotowa działka stanowi bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd odbywa się od strony północnej – dz. nr ew. 1565 (ul. Fryderyka Chopina), drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkową.

Cena zbycia nieruchomości:  34.000,00 zł

(do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23%)

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon 713351234. Wykaz podaje się do informacji publicznej na okres 21 dni.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
22 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
22 lut 2024, godz. 13:15

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
22 lut 2024, godz. 13:15