Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży.

   ZARZĄDZENIE NR  37/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 22 lutego 2024 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka wymienioną
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 21 dni.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 37/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 22 lutego 2024 r.

 

W Y K A Z 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej  własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży:

 

Zabudowana działka ewidencyjna nr 17/2, obręb Sobótka, o pow. 0,0124 ha, położona w miejscowości Sobótka w okolicy ul. Świdnickiej, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Działka usytuowana w środkowej części miasta. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00278719/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00278719/2 wolne są od wpisów. Działka 17/2 jest zabudowana budynkiem gospodarczym – garażem o nr ew. 657, o pow. zabudowy 40,00 m². Budynek murowany z cegły, o 1 kondygnacji nadziemnej. Dach płaski, budynek w złym stanie technicznym użytkowym.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 17/2: A-MW/U2 co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to inne tereny zabudowane - Bi. Działka ma regularny kształt trapezu, teren płaski. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: wody, kanalizacja, energii  elektryczna. Przez działkę przechodzi sieć energetyczna, gazowa oraz teleinformatyczna. Przy sprzedaży działki 17/2 ustanowiona zostanie służebność gruntowa na działce sąsiedniej t. j. nr ew. 16/5, w celu dostępu do drogi publicznej.

 

Cena zbycia nieruchomości:  30.000,00 zł

(zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)).

 

 

 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie opisanej powyżej nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon 713351234. Wykaz podaje się do informacji publicznej na okres 21 dni.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
22 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
22 lut 2024, godz. 13:09

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
22 lut 2024, godz. 13:09