Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz do Zarządzenia Nr 27/2024 nieruchomość przeznaczona do sprzedaży dz. 865 (nr dz. archiwalny: 30, AM-12), o. Sobótka

   ZARZĄDZENIE NR  27/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 08 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka wymienioną
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik  do Zarządzenia Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 08 lutego 2024 r.

 

W Y K A Z 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących  własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży:

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 865 (nr dz. archiwalny: 30, AM-12), obręb Sobótka, o pow. 0,5121 ha, położona w mieście Sobótka, przy ul. Warszawskiej (od strony północnej) oraz przy drodze gminnej gruntowej (od strony południowej), gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00080201/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00080201/3 wolne są od wpisów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 865: A-MN 22 i A-MN-23 co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, a w nieznacznej części oznaczona jest symbolami  A-KDW21, A-KDW-22 – tereny dróg wewnętrznych i H-KDZ1 – tereny dróg publicznych. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to grunty orne RIIIb, RIVb. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu, teren płaski. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: wody, energii  elektrycznej, kanalizacji oraz gazu. Dojazd odbywa się od strony północnej – ulicą Warszawską (dz. nr 782) oraz od strony południowej drogą gminną gruntową dz. nr 907.

Przez działkę przebiega kolektor klD 200.  W akcie notarialnym zostanie ustanowiona służebność o treści: ”Nieodpłatna służebność przesyłu: przewodu kanalizacyjnego lokalnego oznaczonego na mapie: klD 200 wraz z umożliwieniem dojazdu do przewodu kanalizacyjnego lokalnego, pracy sprzętu i swobodnego dostępu dla osób upoważnionych na czas prowadzenia robót.”

 

Cena zbycia nieruchomości netto:  610.000,00 zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie opisanej powyżej nieruchomości.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon 713351234.

Wykaz podaje się do informacji publicznej na okres 21 dni.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Gaworska

Data wytworzenia:
09 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Izabela Gaworska

Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 10:57

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Gaworska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 10:57