Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Kadencji 2018-2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr LXXVII/610/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok 2024-02-16 08:43:01
Uchwała Nr LXXVII/609/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024-2036 2024-02-16 08:41:22
Uchwała Nr LXXVI/608/24 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2024-02-12 12:19:21
Uchwała Nr LXXVI/607/24 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2024-2026 2024-02-12 12:18:13
Uchwała Nr LXXVI/606/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla MiG Sobótka na lata 2024-2030 2024-02-12 12:17:09
Uchwała Nr LXXVI/605/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2024-2026 2024-02-12 12:15:55
Uchwała Nr LXXVI/604/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe 2024-02-12 12:14:33
Uchwała Nr LXXVI/603/24 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2024-02-12 12:13:00
Uchwała Nr LXXVI/602/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok 2024-02-12 12:08:14
Uchwała Nr LXXVI/601/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024-2036 2024-02-12 12:06:56
Uchwała Nr LXXV/600/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 2024-01-04 10:17:06
Uchwała Nr LXXV/599/23 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2024-01-04 10:15:52
Uchwała Nr LXXV/598/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sobótka w sprawie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla MiG Sobótka na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 roku”. 2024-01-04 10:14:40
Uchwała Nr LXXV/597/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sobótka 2024-01-04 10:13:28
Uchwała Nr LXXV/596/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady. 2024-01-04 10:11:50
Uchwała Nr LXXV/595/23 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2024 rok. 2024-01-04 10:09:05
Uchwała Nr LXXV/594/23 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024-2036 2024-01-04 10:00:26
Uchwała Nr LXXV/593/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2024-01-04 09:54:04
Uchwała Nr LXXIV/592/23 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2023 rok 2023-12-20 09:06:37
Uchwała Nr LXXIII/591/23 zmiany uchwały nr XVIII/181/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka– etap I”. 2023-12-05 11:49:48
Uchwała Nr LXXIII/590/23 zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 2023-12-05 11:48:08
Uchwała Nr LXXIII/589/23 zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 2023-12-05 11:47:22
Uchwała Nr LXXIII/588/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 2023-12-05 11:41:45
Uchwała Nr LXXIII/587/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 2023-12-05 11:38:41
Uchwała Nr LXXIII/586/23 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-12-05 11:37:23
Uchwała Nr LXXIII/585/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2024. 2023-12-05 11:35:50
Uchwała Nr LXXIII/584/23 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Ręków w gminie Sobótka na lata 2023-2030 2023-12-05 11:34:19
Uchwała Nr LXXIII/583/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-12-05 11:32:50
Uchwała Nr LXXIII/582/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2036 2023-12-05 11:31:28
Uchwała Nr LXXII/581/23 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Sobótka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 2023-11-15 08:03:18
Uchwała Nr LXXI/580/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2023 roku na Burmistrza MiG Sobótka 2023-10-31 14:25:43
Uchwała Nr LXXI/579/23 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 2023-10-31 14:23:58
Uchwała Nr LXXI/578/23 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat. 2023-10-31 14:22:06
Uchwała Nr LXXI/577/23 w sprawie opłaty targowej. 2023-10-31 14:21:08
Uchwała Nr LXXI/576/23 w sprawie opłaty miejscowej. 2023-10-31 14:20:04
Uchwała Nr LXXI/575/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2023-10-31 14:18:57
Uchwała Nr LXXI/574/23 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka. 2023-10-31 14:15:40
Uchwała Nr LXXI/573/23 w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka. 2023-10-31 14:13:41
Uchwała Nr LXXI/572/23 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Sobótka 2023-10-31 14:12:33
Uchwała Nr LXXI/571/23 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego 2023-10-31 14:11:19
Uchwała Nr LXXI/570/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-10-31 14:10:29
Uchwała Nr LXXI/569/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-10-31 14:09:38
Uchwała Nr LXX/568/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2023-10-03 08:04:03
Uchwała Nr LXX/567/23 zmieniająca uchwałę nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka. 2023-10-03 08:02:15
Uchwała Nr LXX/566/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przezdrowice. 2023-10-03 08:01:12
Uchwała Nr LXX/565/23 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego. 2023-10-03 07:59:58
Uchwała Nr LXX/564/23 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego. 2023-10-03 07:58:54
Uchwała Nr LXX/563/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-10-03 07:57:46
Uchwała Nr LXX/562/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-10-03 07:56:02
Uchwała Nr LXIX/561/23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres do 30 lat nieruchomości pod lokalizację instalacji fotowoltaicznych w drodze przetargu. 2023-09-07 10:18:36
Uchwała Nr LXIX/560/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację dodatkowych połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 285 w relacji Wrocław Główny – Sobótka Zachodnia 2023-09-07 10:17:03
Uchwała Nr LXIX/559/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok 2023-09-07 10:16:05
Uchwała Nr LXIX/558/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-09-07 10:15:14
Uchwała Nr LXVIII/557/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 lipca 2023 na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. 2023-08-02 13:26:33
Uchwała Nr LXVIII/556/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lipca 2023 na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2023-08-02 13:25:42
Uchwała Nr LXVIII/555/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sobótce 2023-08-02 13:24:39
Uchwała Nr LXVIII/554/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę 2023-08-02 13:20:55
Uchwała Nr LXVIII/553/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice 2023-08-02 13:19:42
Uchwała Nr LXVIII/552/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki. 2023-08-02 13:18:33
Uchwała Nr LXVIII/551/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-08-02 13:15:25
Uchwała Nr LXVIII/550/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-08-02 13:14:19
Uchwała Nr LXVII/549/23 w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały dotyczącej działalności poselskiej posła Krzysztofa Śmiszka 2023-07-04 14:54:41
Uchwała Nr LXVII/548/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka 2023-07-04 14:53:34
Uchwała Nr LXVII/547/23 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2023-07-04 14:51:42
Uchwała Nr LXVII/546/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2023 roku. 2023-07-04 14:50:34
Uchwała Nr LXVII/545/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok 2023-07-04 14:49:03
Uchwała Nr LXVII/544/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-07-04 14:48:16
Uchwała Nr LXVII/543/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 2023-07-04 14:47:00
Uchwała Nr LXVII/542/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2023-07-04 14:45:44
Uchwała Nr LXVII/541/23 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2023-07-04 14:44:22
Uchwała Nr LXVI/540/23 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego 2023-06-02 11:46:11
Uchwała Nr LXVI/539/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-06-02 11:45:07
Uchwała Nr LXVI/538/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-06-02 11:44:15
Uchwała Nr LXV/537/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka. 2023-05-11 15:09:17
Uchwała Nr LXV/536/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora. 2023-05-11 15:08:19
Uchwała Nr LXV/535/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Sobótka dla obrębu Strzeblów oraz części obrębu Sobótka. 2023-05-11 15:07:26
Uchwała Nr LXV/534/23 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców MiG Sobótka 2023-05-11 15:06:18
Uchwała Nr LXV/533/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-05-11 15:05:10
Uchwała Nr LXV/532/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-05-11 14:53:50
Uchwała Nr LXIV/531/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-04-06 07:58:50
Uchwała Nr LXIV/530/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2023” 2023-04-06 07:57:41
Uchwała Nr LXIV/529/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice 2023-04-06 07:56:36
Uchwała Nr LXIV/528/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-04-06 07:55:19
Uchwała Nr LXIV/527/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-04-06 07:54:11
Uchwała Nr LXIII/526/23 w sprawie przekazania wniosku z dnia 17.02.2023 r. według właściwości. 2023-03-17 09:17:58
Uchwała Nr LXIII/525/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-03-17 09:16:44
Uchwała Nr LXII/524/23 w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 2023-03-01 11:15:29
Uchwała Nr LXII/523/23 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych 2023-03-01 11:14:14
Uchwała Nr LXII/522/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Kunów 2023-03-01 11:13:01
Uchwała Nr LXII/521/23 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2023 2023-03-01 11:11:49
Uchwała Nr LXII/520/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-03-01 11:08:47
Uchwała Nr LXII/519/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-03-01 11:07:59
Uchwała Nr LXI/518/23 w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2023-02-06 14:24:29
Uchwała Nr LXI/517/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023-02-06 14:22:16
Uchwała Nr LXI/516/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-02-06 14:21:15
Uchwała Nr LXI/515/23 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2023-02-06 14:20:16
Uchwała Nr LXI/514/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie ulicy Świdnickiej 2023-02-06 14:19:22
Uchwała Nr XLI/513/23 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2023-02-06 14:18:06
Uchwała Nr LXI/512/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2023-02-06 14:16:52
Uchwała Nr LXI/511/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice. 2023-02-06 14:15:54
Uchwała LXI/510/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok 2023-02-06 14:14:49
Uchwała Nr LXI/509/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-02-06 14:13:51
Uchwała Nr LX/508/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-01-05 10:02:43
Uchwała Nr LX/507/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-01-05 10:02:01
Uchwała Nr LIX/506/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 2023-01-04 09:19:02
Uchwała Nr LIX/505/22 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2023-01-04 09:17:46
Uchwała Nr LIX/504/22 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka. 2023-01-04 09:16:00
Uchwała Nr LIX/503/22 w sprawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w ramach rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego. 2023-01-04 09:13:49
Uchwała Nr LIX/502/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023 2023-01-04 09:12:26
Uchwała Nr LIX/501/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Olbrachtowice do kategorii dróg gminnych. 2023-01-04 09:11:11
Uchwała Nr LIX/500/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Kryształowice do kategorii dróg gminnych. 2023-01-04 09:09:56
Uchwała Nr LIX/499/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Stary Zamek do kategorii dróg gminnych. 2023-01-04 09:08:46
Uchwała Nr LIX/498/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Rogów Sobócki do kategorii dróg gminnych. 2023-01-04 09:07:35
Uchwała Nr LIX/497/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2023 roku. 2023-01-04 09:05:05
Uchwała Nr LIX/496/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku 2023-01-04 09:04:08
Uchwała Nr LIX/495/22 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok. 2023-01-04 09:01:39
Uchwała Nr LIX/494/22 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-01-04 09:00:51
Uchwała Nr LIX/493/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok 2023-01-04 08:59:58
Uchwała Nr LIX/492/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2023-01-04 08:59:12
Uchwała Nr LVIII/491/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok 2022-12-27 14:50:03
Uchwała Nr LVIII/490/22 w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Sobótce 2022-12-27 14:49:20
Uchwała Nr LVII/489/22 zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2022-12-19 09:16:39
Uchwała Nr LVII/488/22 zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2022-12-19 09:14:28
Uchwała Nr LVII/487/22 w sprawie przekazania skargi z dnia 13.11.2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 2022-12-19 09:10:10
Uchwała Nr LVII/486/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-12-19 09:08:31
Uchwała Nr LVII/485/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-12-19 09:07:14
Uchwała Nr LVI/484/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XLVII/369/18 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sobótka 2022-12-05 13:57:46
Uchwała Nr LVI/483/22 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-12-05 13:55:55
Uchwała Nr LVI/482/22 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2022-12-05 13:53:23
Uchwała Nr LVI/481/22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkolu, szkół i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 2022-12-05 13:51:59
Uchwała Nr LVI/480/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2022-12-05 13:50:06
Uchwała Nr LVI/479/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-12-05 13:47:41
Uchwała Nr LVI/478/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-12-05 13:45:54
Uchwała Nr LV/477/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-11-10 09:36:32
Uchwała Nr LIV/476/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-11-08 08:36:16
Uchwała Nr LIV/475/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-11-08 08:34:06
Uchwała Nr LIII/474/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich, chat grillowych oraz zapleczy socjalnych placów zabaw w Gminie Sobótka. 2022-11-02 10:46:56
Uchwała Nr LIII/473/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy 2022-11-02 10:45:20
Uchwała Nr LIII/472/22 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 2022-11-02 10:43:56
Uchwała Nr LIII/471/22 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2022-11-02 10:41:58
Uchwała Nr LIII/470/22 w sprawie opłaty miejscowej 2022-11-02 10:40:31
Uchwała Nr LIII/469/22 w sprawie opłaty targowej 2022-11-02 10:39:16
Uchwała Nr LIII/468/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-11-02 10:37:55
Uchwała Nr LIII/467/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2022-11-02 10:36:14
Uchwała Nr LIII/466/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2022-11-02 10:34:42
Uchwała Nr LIII/465/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2022-11-02 10:33:12
Uchwała Nr LIII/464/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Księginice Małe 2022-11-02 10:31:49
Uchwała Nr LIII/463/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-11-02 10:30:34
Uchwała Nr LIII/462/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-11-02 10:29:28
Uchwała Nr LII/461/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-10-17 14:28:08
Uchwała Nr LII/460/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-10-17 14:25:02
Uchwała Nr LI/459/22 w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Sobótka. 2022-10-05 10:25:54
Uchwała Nr LI/458/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich, chat grillowych oraz zapleczy socjalnych placów zabaw w Gminie Sobótka. 2022-10-05 10:24:17
Uchwała Nr LI/457/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Sulistrowice do kategorii dróg gminnych. 2022-10-05 10:21:48
Uchwała Nr LI/456/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Sobótka 2022-10-05 10:06:41
Uchwała Nr LI/455/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 2022-10-05 10:04:49
Uchwała Nr LI/454/22 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032” 2022-10-05 10:02:57
Uchwała Nr LI/453/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-10-05 10:00:36
Uchwała Nr LI/452/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-10-05 09:58:55
Uchwała Nr L/451/22 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2022-09-09 09:55:00
Uchwała Nr L/450/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-09-09 09:53:59
Uchwała Nr L/449/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-09-09 09:52:31
Uchwała Nr XLIX/448/22 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 2022-08-09 09:48:34
Uchwała Nr XLIX/447/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-08-09 09:47:19
Uchwała Nr XLIX/446/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-08-09 09:46:02
Uchwała Nr XLVIII/445/22 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 2022-07-29 11:38:38
Uchwała Nr XLVII/444/22 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka od Powiatu Wrocławskiego zadań z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka 2022-07-06 08:20:53
Uchwała Nr XLVII/443/22 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka od Powiatu Wrocławskiego utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka 2022-07-06 08:19:31
Uchwała Nr XLVII/442/22 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Świątniki w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2022-07-06 08:17:52
Uchwała Nr XLVII/441/22 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2022-07-06 08:15:58
Uchwała Nr XLVII/440/22 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Zamek w gminie Sobótka 2022-07-06 08:14:15
Uchwała Nr XLVII/439/22 w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jej wdrożenia 2022-07-06 08:06:53
Uchwała Nr XLVII/438/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2022/2023 2022-07-06 07:51:00
Uchwała Nr XLVII/437/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2022 roku 2022-07-06 07:49:22
Uchwała Nr XLVII/436/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-07-06 07:47:55
Uchwała Nr XLVII/435/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-07-06 07:46:08
Uchwała Nr XLVII/434/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 2022-07-06 07:44:16
Uchwała Nr XLVII/433/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2022-07-06 07:42:41
Uchwała Nr XLVII/432/22 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka 2022-07-06 07:40:47
Uchwała Nr XLVI/431/22 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków. 2022-06-03 09:21:51
Uchwała Nr XLVI/430/22 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice. 2022-06-03 09:20:36
Uchwała Nr XLVI/429/22 w sprawie przekazania w roku 2022 środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Sobótce w ramach Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie Sobótka 2022-06-03 09:18:52
Uchwała Nr XLVI/428/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-06-03 09:16:48
Uchwała Nr XLVI/427/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-06-03 09:15:18
Uchwała Nr XLVI/426/22 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2022-06-03 09:13:48
Uchwała Nr XLV/425/22 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kryształowice na lata 2022-2029. 2022-05-05 10:19:14
Uchwała Nr XLV/424/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Sobótka, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanych przez Gminę Sobótka, Państwową Straż Pożarną lub inny uprawniony podmiot 2022-05-05 10:18:23
Uchwała Nr XLV/423/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie Przełęczy Tąpadła. 2022-05-05 10:17:04
Uchwała Nr XLV/422/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka. 2022-05-05 10:15:46
Uchwała Nr XLV/421/22 w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 2022-05-05 10:13:16
Uchwała Nr XLV/420/22 w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2022-05-05 10:10:54
Uchwała Nr XLV/419/22 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego. 2022-05-05 10:09:49
Uchwała Nr XLV/418/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-05-05 10:08:34
Uchwała Nr XLV/417/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-05-05 10:06:18
Uchwała Nr XLIV/416/22 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka 2022-04-04 08:50:56
Uchwała Nr XLIV/415/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023 2022-04-04 08:49:37
Uchwała Nr XLIV/414/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2022-04-04 08:48:03
Uchwała Nr XLIV/413/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2022-04-04 08:46:27
Uchwała Nr XLIV/412/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-04-04 08:44:51
Uchwała Nr XLIV/411/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-04-04 08:43:21
Uchwała Nr XLIII/410/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwał w obliczu stanu kryzysowego 2022-03-03 10:32:49
Uchwała Nr XLIII/409/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność UMiG Sobótka oraz ZGKiM „Ślęża” 2022-03-03 10:31:35
Uchwała Nr XLIII/408/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia handlu 2022-03-03 10:30:12
Uchwała Nr XLIII/407/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/338/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022 2022-03-03 10:28:39
Uchwała Nr XLIII/406/22 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ulicy Armii Krajowej 2022-03-03 10:26:59
Uchwała Nr XLIII/405/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” w roku 2022 2022-03-03 10:25:26
Uchwała Nr XLIII/404/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2022-03-03 10:19:46
Uchwała Nr XLIII/403/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2022-03-03 10:15:57
Uchwała Nr XLIII/402/22 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2022-03-03 10:09:42
Uchwała Nr XLIII/401/22 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2022 2022-03-03 10:05:42
Uchwała Nr XLIII/400/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-03-03 10:03:52
Uchwała Nr XLIII/399/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2022-03-03 10:00:00
Uchwała Nr XLII/398/22 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2022-01-28 09:49:29
Uchwała Nr XLII/397/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeniesienia przystanku autobusowego w miejscowości Księginice Małe 2022-01-28 09:48:16
Uchwała Nr XLII/396/22 w sprawie powierzenia Burmistrzowi MiG Sobótka uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2022-01-28 09:46:57
Uchwała Nr XLII/395/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia handlu 2022-01-28 09:45:10
Uchwała Nr XLII/394/22 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032”, w tym trybu jej konsultacji 2022-01-28 09:42:51
Uchwała Nr XLII/393/22 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2022-01-28 09:40:25
Uchwała Nr XLII/392/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-01-28 09:38:28
Uchwała Nr XLII/391/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-01-28 09:36:40
Uchwała Nr XLI/390/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2022 2022-01-05 13:33:06
Uchwała Nr XLI/389/21 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej. 2022-01-05 13:31:56
Uchwała Nr XLI/388/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2022 roku. 2022-01-05 13:30:44
Uchwała Nr XLI/387/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku. 2022-01-05 13:29:42
Uchwała Nr XLI/386/21 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok 2022-01-05 13:28:14
Uchwała Nr XLI/385/21 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-01-05 13:26:56
Uchwała Nr XLI/384/21 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. 2022-01-05 13:25:57
Uchwała Nr XLI/383/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 2022-01-05 13:24:47
Uchwała Nr XLI/382/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2022-01-05 13:03:02
Uchwała Nr XL/381/21 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok 2021-12-22 08:47:00
Uchwała Nr XL/380/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-12-22 08:44:32
Uchwała Nr XL/379/21 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2021-12-22 08:03:24
Uchwała Nr XXXIX/378/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2022 2021-12-01 12:12:00
Uchwała Nr XXXIX/377/21 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Sobótka porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-12-01 12:10:52
Uchwała Nr XXXIX/376/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2021-12-01 12:09:04
Uchwała Nr XXXIX/375/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz określenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 2021-12-01 12:07:41
Uchwała Nr XXXIX/374/21 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-12-01 12:06:15
Uchwała Nr XXXIX/373/21 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXIII/330/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 2021-12-01 12:04:32
Uchwała Nr XXXIX/372/21 zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2021-12-01 12:03:00
Uchwała Nr XXXIX/371/21 zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-12-01 12:01:20
Uchwała Nr XXXIX/370/21 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę 2021-12-01 12:00:17
Uchwała Nr XXXIX/369/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 2021-12-01 11:59:18
Uchwała Nr XXXIX/368/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2021-12-01 11:58:09
Uchwała Nr XXXIX/367/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2021-12-01 11:56:21
Uchwała Nr XXXIX/366/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Zamek 2021-12-01 11:55:07
Uchwała Nr XXXIX/365/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-12-01 11:52:16
Uchwała Nr XXXIX/364/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-12-01 11:41:46
Uchwała Nr XXXVIII/363/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-11-10 16:38:07
Uchwała Nr XXXVIII/362/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-11-10 16:36:49
Uchwała Nr XXXVII/361/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka 2021-11-03 12:44:06
Uchwała Nr XXXVII/360/21 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji. 2021-11-03 12:42:28
Uchwała Nr XXXVII/359/21 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2021-11-03 12:41:08
Uchwała Nr XXXVII/358/21 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2021-11-03 12:39:51
Uchwała Nr XXXVII/357/21 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2021-11-03 12:38:18
Uchwała Nr XXXVII/356/21 uchylająca uchwałę nr XXVI/250/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2021-11-03 12:37:22
Uchwała Nr XXXVII/355/21 w sprawie opłaty miejscowej 2021-11-03 12:34:00
Uchwała Nr XXXVII/354/21 w sprawie opłaty targowej. 2021-11-03 12:32:58
Uchwała Nr XXXVII/353/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2021-11-03 12:31:37
Uchwała Nr XXXVII/352/21 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-11-03 12:30:14
Uchwała Nr XXXVII/351/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-11-03 12:28:53
Uchwała Nr XXXVI/350/21 w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka" 2021-10-04 10:06:24
Uchwała Nr XXXVI/349/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2021-10-04 10:04:52
Uchwała Nr XXXVI/348/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-10-04 10:02:33
Uchwała Nr XXXVI/347/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-10-04 10:00:57
Uchwała Nr XXXV/346/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-09-23 08:43:13
Uchwała Nr XXXV/345/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-09-23 08:41:47
Uchwała Nr XXXIV/344/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2021-08-05 10:58:59
Uchwała Nr XXXIV/343/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce 2021-08-05 10:55:03
Uchwała Nr XXXIV/342/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2021-08-05 08:50:38
Uchwała Nr XXXIV/341/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-08-05 08:48:59
Uchwała Nr XXXIV/340/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2021-08-05 08:45:40
Uchwała Nr XXXIV/339/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2021-08-05 08:43:20
Uchwała Nr XXXIV/338/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-05 08:37:52
Uchwała Nr XXXIV/337/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 2021-08-05 08:36:23
Uchwała Nr XXXIV/336/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 2021-08-05 08:34:35
Uchwała Nr XXXIV/335/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-08-05 08:30:34
Uchwała Nr XXXIV/334/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-08-05 08:28:37
Uchwała Nr XXXIII/333/21 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr XX/224/2020 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od p 2021-07-02 08:25:16
Uchwała Nr XXXIII/332/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2021-07-02 08:23:07
Uchwała Nr XXXIII/331/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022 2021-07-02 08:22:02
Uchwała Nr XXXIII/330/21 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 2021-07-02 08:20:57
Uchwała Nr XXXIII/329/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2021 roku 2021-07-02 08:19:43
Uchwała Nr XXXIII/328/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-07-02 08:18:39
Uchwała Nr XXXIII/327/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-07-02 08:17:29
Uchwała Nr XXXIII/326/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 2021-07-02 08:16:08
Uchwała Nr XXXIII/325/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2021-07-02 08:15:02
Uchwała Nr XXXIII/324/21 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka 2021-07-02 08:13:52
Uchwała Nr XXXII/323/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2021-06-02 08:25:24
Uchwała Nr XXXII/322/21 w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich 2021-06-02 08:23:10
Uchwała Nr XXXII/321/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2021-06-02 08:21:53
Uchwała Nr XXXII/320/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Kwarcowa) 2021-06-02 08:20:21
Uchwała Nr XXXII/319/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Piaskowa) 2021-06-02 08:18:59
Uchwała Nr XXXII/318/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Nasturcjowa) 2021-06-02 08:16:43
Uchwała Nr XXXII/317/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom (ul. Ziołowa). 2021-06-02 08:15:30
Uchwała Nr XXXII/316/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" w roku 2021 2021-06-02 08:14:09
Uchwała Nr XXXII/315/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-06-02 08:12:37
Uchwała Nr XXXII/314/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-06-02 08:10:58
Uchwała Nr XXXI/313/21 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia podania mieszkańca 2021-05-05 10:22:33
Uchwała Nr XXXI/312/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 2021-05-05 10:21:31
Uchwała Nr XXXI/311/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-05 10:20:44
Uchwała Nr XXXI/310/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka 2021-05-05 10:19:55
Uchwała Nr XXXI/309/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025 2021-05-05 10:18:47
Uchwała Nr XXXI/308/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice 2021-05-05 10:01:38
Uchwała Nr XXXI/307/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka 2021-05-05 10:00:39
Uchwała Nr XXXI/306/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przezdrowice 2021-05-05 09:59:37
Uchwała Nr XXXI/305/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-05-05 09:58:43
Uchwała Nr XXXI/304/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-05-05 09:57:37
Uchwała Nr XXX/303/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 2021-04-01 11:09:28
Uchwała Nr XXX/302/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/257/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. 2021-04-01 11:08:29
Uchwała Nr XXX/301/21 w sprawie ustalenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka. 2021-04-01 11:07:31
Uchwała Nr XXX/300/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/279/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2021-04-01 11:06:37
Uchwała Nr XXX/299/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Sobótka i zwrotu części tej opłaty 2021-04-01 11:05:14
Uchwała Nr XXX/298/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka 2021-04-01 11:03:34
Uchwała Nr XXX/297/21 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025. 2021-04-01 11:02:44
Uchwała Nr XXX/296/21 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2021-04-01 11:01:40
Uchwała Nr XXX/295/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 2021-04-01 11:00:43
Uchwała Nr XXX/294/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-04-01 10:59:49
Uchwała Nr XXX/293/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-04-01 10:58:48
Uchwała Nr XXIX/292/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na postepowanie Sołtysa Wsi Sulistrowiczki 2021-03-02 12:55:27
Uchwała Nr XXIX/291/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka 2021-03-02 12:42:59
Uchwała Nr XXIX/290/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-03-02 12:41:51
Uchwała Nr XXIX/289/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/221/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka 2021-03-02 12:35:07
Uchwała Nr XXIX/288/21 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2021 2021-03-02 12:25:10
Uchwała Nr XXIX/287/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-03-02 12:23:53
Uchwała Nr XXIX/286/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-03-02 12:22:34
Uchwała Nr XXVIII/285/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021 2021-02-03 09:01:19
Uchwała Nr XXVIII/284/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (Stanisława Lema) 2021-02-03 09:00:06
Uchwała Nr XXVIII/283/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (Dziewanny) 2021-02-03 08:58:58
Uchwała Nr XXVIII/282/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-02-03 08:56:28
Uchwała Nr XXVIII/281/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-02-03 08:55:08
Uchwała Nr XXVII/280/21 w sprawie zmiany przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa oraz zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 2021-01-20 08:36:21
Uchwała Nr XXVII/279/21 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2021-01-20 08:34:57
Uchwała Nr XXVI/278/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka 2021-01-05 10:58:52
Uchwała Nr XXVI/277/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 2021-01-05 10:57:59
Uchwała Nr XXVI/276/20 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2021-2023" 2021-01-05 10:57:12
Uchwała Nr XXVI/275/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2021-2023 2021-01-05 10:56:23
Uchwała Nr XXVI/274/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2021-2023. 2021-01-05 10:55:31
Uchwała Nr XXVI/273/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2021 2021-01-05 10:54:37
Uchwała Nr XXVI/272/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2021 roku 2021-01-05 10:53:40
Uchwała Nr XXVI/271/20 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. 2021-01-05 10:52:40
Uchwała Nr XXVI/270/20 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2021 rok 2021-01-05 10:51:44
Uchwała Nr XXVI/269/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-01-05 10:48:05
Uchwała Nr XXVI/268/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r. 2021-01-05 10:47:09
Uchwała Nr XXVI/267/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2021-01-05 10:46:10
Uchwała Nr XXV/266/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmana 2020-12-02 15:12:47
Uchwała Nr XXV/265/20 w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Sobótka 2020-12-02 15:11:26
Uchwała Nr XXV/264/20 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2020-12-02 15:10:23
Uchwała Nr XXV/263/20 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Sobótka 2020-12-02 15:09:08
Uchwała Nr XXV/262/20 w sprawie przyjęcia przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-12-02 15:07:52
Uchwała Nr XXV/261/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ul. Armii Krajowej 2020-12-02 15:06:42
Uchwała Nr XXV/260/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków 2020-12-02 15:05:42
Uchwała Nr XXV/259/20 zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-12-02 15:04:24
Uchwała Nr XXV/258/20 zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2020-12-02 15:02:16
Uchwała Nr XXV/257/20 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. 2020-12-02 15:01:04
Uchwała Nr XXV/256/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-12-02 14:58:29
Uchwała Nr XXV/255/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2020-12-02 14:57:04
Uchwała Nr XXIV/254/20 w sprawie wezwania do uzupełnienia braków oraz przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 2020-11-05 08:40:26
Uchwała Nr XXIV/253/20 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych 2020-11-05 08:34:44
Uchwała Nr XXIV/252/20 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-11-05 08:32:50
Uchwała Nr XXIV/251/20 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-11-05 08:29:40
Uchwała Nr XXIV/250/20 w sprawie opłaty od posiadania psów 2020-11-05 08:22:45
Uchwała Nr XXIV/249/20 w sprawie opłaty miejscowej 2020-11-05 08:20:53
Uchwała Nr XXIV/248/20 w sprawie opłaty targowej 2020-11-05 08:19:17
Uchwała Nr XXIV/247/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-11-05 08:17:24
Uchwała Nr XXIV/246/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Garncarsko. 2020-11-05 08:13:05
Uchwała Nr XXIV/245/