Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Kadencji 2014-2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2018-10-31 10:42:37
Uchwała Nr L/402/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2023 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2018-10-31 10:41:50
Uchwała Nr L/401/18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-10-31 10:39:39
Uchwała Nr L/400/18 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2018-10-31 10:38:47
Uchwała Nr L/399/18 w sprawie opłaty miejscowej 2018-10-31 10:37:35
Uchwała Nr L/398/18 w sprawie opłaty od posiadania psów 2018-10-31 10:36:59
Uchwała Nr L/397/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-10-31 10:36:13
Uchwała Nr L/396/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2018-10-31 10:35:12
Uchwała Nr L/395/18 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-10-31 10:33:44
Uchwała Nr L/394/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice 2018-10-31 10:32:54
Uchwała Nr L/393/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice 2018-10-31 10:31:17
Uchwała Nr L/392/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka 2018-10-31 10:29:41
Uchwała Nr L/391/18 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka 2018-10-31 10:28:25
Uchwała Nr L/390/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-10-31 10:26:29
Uchwała Nr L/389/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2018-10-31 10:25:36
Uchwała Nr XLIX/388/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek 2018-10-02 09:27:44
Uchwała Nr XLIX/387/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe 2018-10-02 09:26:53
Uchwała Nr XLIX/386/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice 2018-10-02 09:25:21
Uchwała Nr XLIX/385/18 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka 2018-10-02 09:22:17
Uchwała Nr XLIX/384/18 w sprawie zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonej na terenie gminy Sobótka, z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" 2018-10-02 09:21:20
Uchwała Nr XLIX/383/18 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2023 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2018-10-02 09:20:31
Uchwała Nr XLIX/382/18 w sprawie statutu Gminy Sobótka 2018-10-02 09:19:03
Uchwała Nr XLIX/381/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż okreslona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego 2018-10-02 09:18:13
Uchwała Nr XLIX/380/18 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2018-10-02 09:16:42
Uchwała Nr XLIX/379/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu MiG Sobótka instrumentem płatniczym 2018-10-02 09:14:56
Uchwała Nr XLIX/378/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r. 2018-10-02 09:14:02
Uchwała Nr XLIX/377/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2018-10-02 09:13:11
Uchwała Nr XLVIII/376/18 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Sobótka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2018-09-04 09:00:40
Uchwała Nr XLVIII/375/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2018-09-04 08:58:16
Uchwała Nr XLVIII/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka 2018-09-04 08:57:02
Uchwała Nr XLVIII/373/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2018-09-04 08:56:01
Uchwała Nr XLVIII/372/18 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-09-04 08:53:45
Uchwała Nr XLVIII/371/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-09-04 08:52:43
Uchwała Nr XLVIII/370/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2018-09-04 08:51:41
Uchwała Nr XLVII/369/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sobótka 2018-07-26 08:47:33
Uchwała Nr XLVII/368/18 w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka 2018-07-26 08:45:16
Uchwała Nr XLVII/367/18 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka 2018-07-26 08:43:58
Uchwała Nr XLVII/366/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-07-26 08:42:49
Uchwała Nr XLVII/365/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2018-07-26 08:41:45
Uchwała Nr XLVI/364/18 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2018-07-03 11:54:14
Uchwała Nr XLVI/363/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sobótka 2018-07-03 11:50:34
Uchwała Nr XLVI/362/18 w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 2018-07-03 11:47:07
Uchwała Nr XLVI/361/18 w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2018-07-03 11:45:03
Uchwała Nr XLVI/360/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 2018-07-03 11:32:37
Uchwała Nr XLVI/359/18 w sprawie nadania nazwy ulicy 2018-07-03 11:31:26
Uchwała Nr XLVI/358/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 2018-07-03 11:30:33
Uchwała Nr XLVI/357/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego 2018-07-03 11:29:34
Uchwała Nr XLVI/356/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-07-03 11:28:18
Uchwała Nr XLVI/355/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2018-07-03 11:26:00
Uchwała Nr XLVI/354/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-07-03 11:24:35
Uchwała Nr XLVI/353/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 2018-07-03 11:23:06
Uchwała Nr XLV/352/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości 2018-05-30 11:04:45
Uchwała Nr XLV/351/18 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 1/1 AM 6 obręb Górka o powierzchni 1,0775 ha z przeznaczeniem na cele hodowlane 2018-05-30 11:03:51
Uchwała Nr XLV/350/18 w sprawie przekazania do WSA we Wrocławiu skargi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z odpowiedzią na skargę 2018-05-30 11:02:58
Uchwała Nr XLV/349/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Sobótka, dla których Gmina Sobótka jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26, ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 2018-05-30 11:01:23
Uchwała Nr XLV/348/18 w sprawie nadania nazwy ulicy (Garncarsko) 2018-05-30 10:59:16
Uchwała Nr XLV/347/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-05-30 10:58:20
Uchwała Nr XLV/346/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 2018-05-30 10:57:24
Uchwała Nr XLIV/345/18 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzeblów 2018-05-04 09:04:53
Uchwała Nr XLIV/344/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego 2018-05-04 09:00:50
Uchwała Nr XLIV/343/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-05-04 08:58:55
Uchwała Nr XLIV/342/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 2018-05-04 08:57:25
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2018-04-03 09:56:50
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2018-04-03 09:54:02
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2018-04-03 09:51:46
Uchwała Nr XLIII/341/18 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2018 2018-04-03 09:48:51
Uchwała Nr XLIII/340/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-03 09:47:46
Uchwała Nr XLIII/339/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-04-03 09:45:37
Uchwała Nr XLIII/338/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 2018-04-03 09:44:33
Uchwała Nr XLII/337/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" 2018-03-05 10:52:42
Uchwała Nr XLII/336/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działki nr 404, 405, 406 2018-03-05 10:51:40
Uchwała Nr XLII/335/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-03-05 10:33:53
Uchwała Nr XLII/334/18 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka 2018-03-05 10:31:27
Uchwała Nr XLII/333/18 w sprawie podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-05 10:28:54
Uchwała Nr XLII/332/18 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2018r. 2018-03-05 10:27:54
Uchwała Nr XLII/331/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018r. 2018-03-05 10:16:47
Uchwała Nr XLII/330/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 2018-03-05 10:15:51
Uchwała Nr XLI/329/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki 2018-02-05 09:48:54
Uchwała Nr XLI/328/18 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej 2018-02-05 09:47:59
Uchwała Nr XLI/327/18 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2018-02-05 09:46:52
Uchwała Nr XLI/326/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu MiG Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2018-02-05 09:45:47
Uchwała Nr XLI/325/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce 2018-02-05 09:43:46
Uchwała Nr XLI/324/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmioty inne niż Gmina Sobótka, dla których Gmina Sobótka jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 2018-02-05 09:42:00
Uchwała Nr XLI/323/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2018-02-05 09:36:23
Uchwała Nr XLI/322/18 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowj Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w osmioklasowe Szkoły Podstawowe 2018-02-05 09:35:03
Uchwała Nr XLI/321/18 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka 2018-02-05 09:02:09
Uchwała Nr XLI/320/18 w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 2018-02-05 09:01:15
Uchwała Nr XLI/319/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-02-05 09:00:14
Uchwała Nr XLI/318/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021 2018-02-05 08:59:15
Uchwała Nr XL/317/17 w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wojnarowice 2018-01-03 11:18:34
Uchwała Nr XL/316/17 w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Mirosławice 2018-01-03 11:17:20
Uchwała Nr XL/315/17 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2018-2020" 2018-01-03 11:15:57
Uchwała Nr XL/314/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2018 2018-01-03 11:15:04
Uchwała Nr XL/313/17 w sprawie uchwalenia Gminngo Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2018 2018-01-03 11:14:09
Uchwała Nr XL/312/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2018 2018-01-03 11:12:51
Uchwała Nr XL/311/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2018r. 2018-01-03 11:09:11
Uchwała Nr XL/310/17 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok 2018-01-03 11:07:54
Uchwała Nr XL/309/17 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 2018-01-03 11:06:54
Uchwała Nr XL/308/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2018-01-03 11:05:58
Uchwała Nr XL/307/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2018-01-03 11:04:54
Uchwała Nr XXXIX/306/17 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat. 2017-12-05 09:40:47
Uchwała Nr XXXIX/305/17 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2017-12-05 09:39:31
Uchwała Nr XXXIX/304/17 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2017-12-05 09:37:45
Uchwała Nr XXXIX/303/17 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych 2017-12-05 09:36:54
Uchwała Nr XXXIX/302/17 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok 2017-12-05 09:35:40
Uchwała Nr XXXIX/301/ 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowkiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe 2017-12-05 09:33:24
Uchwała Nr XXXIX/300/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek 2017-12-05 09:30:48
Uchwała Nr XXXIX/299/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe 2017-12-05 09:29:51
Uchwała Nr XXXIX/298/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice 2017-12-05 09:28:54
Uchwała Nr XXXIX/297/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Modra) 2017-12-05 09:27:48
Uchwała Nr XXXIX/296/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-12-05 09:26:49
Uchwała Nr XXXIX/295/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-12-05 09:25:54
Uchwała Nr XXXVIII/294/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Sobótka 2017-11-03 09:39:32
Uchwała Nr XXXVIII/293/17 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2017-11-03 09:37:23
Uchwała Nr XXXVIII/292/17 w sprawie opłaty miejscowej 2017-11-03 09:36:03
Uchwała Nr XXXVIII/291/17 w sprawie opłaty od posiadania psów 2017-11-03 09:34:26
Uchwała Nr XXXVIII/290/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-03 09:33:24
Uchwała Nr XXXVIII/289/17 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2017-11-03 09:30:41
Uchwała Nr XXXVIII/288/17 w sprawie przekazania OSP w Rogowie Sobóckim środków pieniężnych 2017-11-03 09:29:31
Uchwała Nr XXXVIII/287/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017 rok 2017-11-03 09:28:36
Uchwała Nr XXXVIII/286/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-11-03 09:26:42
Uchwała Nr XXXVII/285/17 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Sobótka do kategorii dróg gminnych 2017-10-04 10:21:43
Uchwała Nr XXXVII/284/17 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Rogów Sobócki na lata 2017-2025 2017-10-04 10:20:43
Uchwała Nr XXXVII/283/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Magiczna) 2017-10-04 10:19:54
Uchwała Nr XXXVII/282/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Cedrowa) 2017-10-04 10:18:59
Uchwała Nr XXXVII/281/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki ul. Wietrzna) 2017-10-04 10:18:14
Uchwała NrXXXVII/280/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-10-04 10:17:28
Uchwała Nr XXXVII/279/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-10-04 10:15:46
Uchwała Nr XXXVI/278/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 2017-09-06 10:00:39
Uchwała Nr XXXVI/277/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy 2017-09-06 09:59:44
Uchwała Nr XXXVI/276/17 w sprawie przekazania majątku gminnego po zlikwidowanym Gimnazjum Gminnym im. Piotra Włostowica w Sobótce Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2017-09-06 09:58:55
Uchwała Nr XXXVI/275/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacji zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobótka 2017-09-06 09:58:06
Uchwała Nr XXXVI/274/17 w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2017-09-06 09:56:43
Uchwała Nr XXXVI/273/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-09-06 09:55:32
Uchwała Nr XXXVI/272/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-09-06 09:53:53
Uchwała Nr XXXV/271/17 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 2017-07-20 11:19:49
Uchwała Nr XXXV/270/17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu MiG Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu prioretytowego pn.: "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoślaskiego" 2017-07-20 11:18:42
Uchwała Nr XXXV/269/17 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sobótka 2017-07-20 10:45:46
Uchwała Nr XXXV/268/17 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sobótka. 2017-07-20 10:44:46
Uchwała Nr XXXV/267/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-07-20 10:43:59
Uchwała Nr XXXV/266/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-07-20 10:42:58
Uchwała Nr XXXIV/265/17 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół pubicznych i niepublicznymi oddziałami przedszkolnymi w tych szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2017-07-06 10:03:39
Uchwała Nr XXXIV/264/17 w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2017-07-06 10:00:10
Uchwała Nr XXXIV/263/17 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Rogów Sobócki 2017-07-06 09:59:07
Uchwała Nr XXXIV/262/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Żarnowa) 2017-07-06 09:57:05
Uchwała Nr XXXIV/261/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Stary Zamek ul. Wilcza) 2017-07-06 09:56:14
Uchwała Nr XXXIV/260/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Bzowa) 2017-07-06 09:52:00
Uchwała Nr XXXIV/259/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2017r. 2017-07-06 09:49:24
Uchwała Nr XXXIV/258/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-07-06 09:48:34
Uchwała Nr XXXIV/257/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-07-06 09:47:49
Uchwała Nr XXXIV/256/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-07-06 09:46:56
Uchwała Nr XXXIV/255/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 2017-07-06 09:45:42
Uchwała Nr XXXIII/254/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzeblów 2017-06-01 09:08:53
Uchwała Nr XXXIII/253/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 2017-06-01 09:07:31
Uchwała Nr XXXIII/252/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice - Wypoczynkowa) 2017-06-01 09:06:05
Uchwała Nr XXXIII/251/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2017-06-01 09:04:32
Uchwała Nr XXXIII/250/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-06-01 09:03:20
Uchwała Nr XXXIII/249/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-06-01 09:01:56
Uchwała Nr XXXII/248/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D - ul. A.Mickiewicza w Sobótce 2017-05-04 11:25:39
Uchwała Nr XXXII/247/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego 2017-05-04 11:24:36
Uchwała Nr XXXII/246/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-05-04 11:23:34
Uchwała Nr XXXII/245/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-05-04 11:22:34
Uchwała Nr XXXI/244/17 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Sobótka 2017-04-07 09:49:55
Uchwała Nr XXXI/243/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2017-04-07 09:48:44
Uchwała Nr XXXI/242/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki 2017-04-07 09:47:22
Uchwała Nr XXXI/241/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębach Rogów Sobócki oraz Mirosławice 2017-04-07 09:46:11
Uchwała Nr XXXI/240/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2017-04-07 09:45:09
Uchwała Nr XXXI/239/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w Sobótce przy ulicy Cmentarnej 2017-04-07 09:43:57
Uchwała Nr XXXI/238/17 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego dla przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zasad i kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2017-04-07 09:41:21
Uchwała Nr XXXI/237/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe przez Gminę Sobótka 2017-04-07 09:37:38
Uchwała Nr XXXI/236/17 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2017 2017-04-07 09:36:37
Uchwała Nr XXXI/235/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2017-04-07 09:35:45
Uchwała Nr XXXI/234/17 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2017-04-07 09:34:46
Uchwała Nr XXXI/233/17 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2017-04-07 09:33:42
Uchwała Nr XXXI/232/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2017 rok 2017-04-07 09:32:13
Uchwała Nr XXX/231/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka 2017-03-02 12:21:20
Uchwała Nr XXX/230/17 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków 2017-03-02 12:19:28
Uchwała Nr XXX/229/17 w sprawie zamiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego przy ulicy Kwiatowej 2017-03-02 12:17:04
Uchwała Nr XXX/228/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół publicznych i niepublicznymi oddziałami przedszkolnymi w tych szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2017-03-02 12:15:15
Uchwała Nr XXX/227/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe przez Gminę Sobótka 2017-03-02 12:13:15
Uchwała Nr XXX/226/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki ul. Kwiatu Paproci) 2017-03-02 12:11:09
Uchwała Nr XXX/225/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sobótka, ul. Rycerska) 2017-03-02 12:09:42
Uchwała Nr XXX/224/17 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2017r. 2017-03-02 12:08:13
Uchwała Nr XXX/223/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2017r. 2017-03-02 12:05:29
Uchwała Nr XXX/222/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-03-02 12:04:10
Uchwała Nr XXIX/221/17 w sprawie ustalenia tygodniwego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli realizujących etat łączony 2017-02-01 09:44:52
Uchwała Nr XXIX/220/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniedbanie Burmistrza MiG Sobótka 2017-02-01 09:43:24
Uchwała Nr XXIX/219/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 2017-02-01 09:42:14
Uchwała Nr XXIX/218//17 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 2017-02-01 09:40:56
Uchwała Nr XXIX/217/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadań polegających na budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sobótka w ramach programu "Bezpieczna droga" w roku 2017 2017-02-01 09:39:38
Uchwała Nr XXIX/216/17 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-02-01 09:37:02
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2017-01-03 15:06:32
Uchwała Nr XXVIII/215/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne w tych szkołach prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2017-01-03 15:04:05
Uchwała Nr XXVIII/214/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2017-01-03 15:00:03
Uchwała Nr XXVIII/213/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2017-01-03 14:57:29
Uchwała Nr XXVIII/212/16 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli realizujących etat łączony 2017-01-03 14:54:19
Uchwała Nr XXVIII/211/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka 2017-01-03 14:52:55
Uchwała Nr XXVIII/210/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017. 2017-01-03 14:50:35
Uchwała Nr XXVIII/209/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017 2017-01-03 14:49:25
Uchwała Nr XXVIII/208/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2017 roku 2017-01-03 14:47:31
Uchwała Nr XXVIII/207/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Zachodnia) 2017-01-03 14:46:30
Uchwała Nr XXVIII/206/16 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2017 rok 2017-01-03 14:44:22
Uchwała Nr XXVIII/205/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-01-03 14:38:52
Uchwała Nr XXVIII/204/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2017-01-03 14:37:17
Uchwała Nr XXVIII/203/16 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2016-2020 2017-01-03 14:36:16
Uchwała Nr XXVIII/202/16 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2017-01-03 14:34:58
Uchwała Nr XXVII/201/16 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Będkowice na lata 2017-2023 2016-12-05 10:36:16
Uchwała Nr XXVII/200/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Będkowice na lata 2009-2016 2016-12-05 10:34:25
Uchwała Nr XXVII/199/16 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Księginice Małe na lata 2017-2023 2016-12-05 10:33:01
Uchwała Nr XXVII/198/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Księginice Małe na lata 2009-2016 2016-12-05 10:30:36
Uchwała Nr XXVII/197/16 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategi Rozwoju wsi Świątniki w gminie Sobótka 2016-12-05 10:28:16
Uchwala Nr XXVII/196/16 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-12-05 10:14:53
Uchwała Nr XXVII/195/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobótka 2016-12-05 10:12:23
Uchwała Nr XXVII/194/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sobótka, ul. Sowia) 2016-12-05 10:11:17
Uchwała Nr XXVII/193/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-12-05 10:10:12
Uchwała Nr XXVI/192/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 2016-11-03 13:28:52
Uchwała Nr XXVI/191/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-11-03 13:27:56
Uchwała Nr XXVI/190/16 w sprawie opłaty miejscowej 2016-11-03 13:26:30
Uchwała Nr XXVI/189/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-03 13:25:52
Uchwała Nr XXVI/188/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Będkowice ul. Dworski Trakt) 2016-11-03 13:24:27
Uchwała Nr XXVI/187/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2016 rok 2016-11-03 13:22:51
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2016-10-06 10:58:12
Uchwała Nr XXV/186/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki, ul. Rowerowa) 2016-10-04 13:55:26
Uchwała Nr XXV/185/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki, ul. Górska) 2016-10-04 13:54:18
Uchwała Nr XXV/184/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki, ul. Kolarska) 2016-10-04 13:53:16
Uchwała Nr XXV/183/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki, ul. Wyścigowa) 2016-10-04 13:52:31
Uchwała Nr XXV/182/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Lawendowa) 2016-10-04 13:51:11
Uchwała Nr XXV/181/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Okulice, ul. Cicha) 2016-10-04 13:50:07
Uchwała Nr XXV/180/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sobótka ul. Figowa) 2016-10-04 13:48:53
Uchwała Nr XXV/179/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-10-04 13:47:42
Uchwała Nr XXV/178/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2016-2020 2016-10-04 13:46:14
Uchwała Nr XXIV/177/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2016 rok 2016-09-14 10:09:01
Uchwała Nr XXIV/176/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2016-09-14 10:07:49
Uchwała Nr XXIV/175/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2016-09-14 10:05:13
Uchwała Nr XXIV/174/16 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka 2016-09-14 10:02:26
Uchwała Nr XXIV/173/16 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2016-09-14 10:01:43
Uchwała Nr XXIV/172/16 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice 2016-09-14 10:00:46
Uchwała Nr XXIV/171/16 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Ręków 2016-09-14 09:59:52
Uchwała Nr XXIV/170/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Sobótce przy ul. Cmentarnej 2016-09-14 09:58:46
Uchwała Nr XXIV/169/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki 2016-09-14 09:35:30
Uchwała Nr XXIII/168/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-07-18 14:54:39
Uchwała Nr XXII/167/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-07-06 09:59:11
Uchwała Nr XXII/166/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2016-07-06 09:57:30
Uchwała Nr XXII/165/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Sobótce przy ul. Garncarskiej 2016-07-06 09:56:29
Uchwała Nr XXII/164/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego przy ul. Kwiatowej 2016-07-06 09:54:52
Uchwała Nr XXII/163/16 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla której Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2016-07-06 09:53:10
Uchwała Nr XXII/162/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka 2016-07-06 09:49:28
Uchwała Nr XXII/161/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2016r. 2016-07-06 09:16:11
Uchwała Nr XXII/160/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok 2016-07-06 09:14:26
Uchwała Nr XXII/159/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-07-06 09:12:46
Uchwała Nr XXII/158/16 w sprawie zatwierdznia sprawozdania finansowego za rok 2015 2016-07-06 09:11:44
Uchwała Nr XXI/157/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok 2016-06-13 14:53:04
Uchwała Nr XXI/156/16 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2016-2020 2016-06-13 14:52:00
Uchwała Nr XXI/155/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2016-06-13 14:51:06
Uchwała Nr XX/154/16 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025. 2016-05-31 09:35:18
Uchwała Nr XX/153/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Boczna - Sulistrowice) 2016-05-31 09:23:39
Uchwała Nr XX/152/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok 2016-05-31 09:22:48
Uchwała Nr XX/151/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2016-2020 2016-05-31 09:21:17
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2016-05-09 08:52:00
Uchwała Nr XIX/150/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodników przy ul. Świdnickiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka na odcinkach: I - od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Rubinowej, II - od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Słowiańskiej" 2016-05-09 08:48:45
Uchwała Nr XIX/149/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka - ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego" 2016-05-09 08:42:26
Uchwała Nr XIX/148/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2016 2016-05-09 08:39:23
Uchwała Nr XIX/147/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sobótka 2016-05-09 08:38:22
Uchwała Nr XIX/146/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok 2016-05-09 08:37:11
Uchwała Nr XVIII/145/16 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2016. 2016-04-05 11:00:41
Uchwała Nr XVIII/144/16 w sprawie nadania nazwy ulicy (Stary Zamek) 2016-04-05 10:59:45
Uchwała Nr XVIII/143/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-04-05 10:58:50
Uchwała Nr XVII/142/16 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 2016-03-04 12:22:11
Uchwała Nr XVII/141/16 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe. 2016-03-04 12:20:44
Uchwała Nr XVII/140/16 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice. 2016-03-04 12:19:45
Uchwała Nr XVII/139/16 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka. 2016-03-04 12:18:33
Uchwała Nr XVII/138/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujacych do pierwszej klasy gimnazjum dla którgo organem prowadzącym jest Gmina Sobótka. 2016-03-04 12:17:32
Uchwała Nr XVII/137/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujacych do pierwszej klasy szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Sobótka 2016-03-04 12:16:23
Uchwała Nr XVII/136/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym. 2016-03-04 12:14:29
Uchwała Nr XVII/135/16 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2016r. 2016-03-04 12:09:52
Uchwała Nr XVII/134/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok. 2016-03-04 11:58:31
Uchwała Nr XVII/133/16 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2016-03-04 11:57:09
Uchwała Nr XVI/132/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Sobótka 2016-02-04 09:51:05
Uchwała Nr XVI/131/16 w sprawie powierzenia Burmistrzowi MiG Sobótka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2016-02-04 09:50:17
Uchwała Nr XVI/130/16 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Sobótka 2016-02-04 09:48:24
Uchwała Nr XVI/129/16 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne. 2016-02-04 09:46:23
Uchwała Nr XVI/128/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka 2016-02-04 09:33:31
Uchwała Nr XVI/127/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka. 2016-02-04 09:31:26
Uchwała Nr XVI/126/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2016 rok 2016-02-04 09:29:19
Uchwała Nr XV/125/15 zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2016-01-08 08:45:35
Uchwała Nr XV/124/15 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015. 2016-01-08 08:42:05
Uchwała Nr XV/123/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2016-01-08 08:40:59
Uchwała Nr XV/122/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótk 2016-01-08 08:37:31
Uchwała Nr XV/121/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka 2016-01-08 08:35:56
Uchwała Nr XV/120/15 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 2 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu placów zabaw w Gminie Sobótka 2016-01-08 08:34:37
Uchwała Nr XV/119/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla MiG Sobótka na rok 2016 2016-01-08 08:33:34
Uchwała Nr XV/118/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2016 2016-01-08 08:32:32
Uchwała Nr XV/117/15 zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2016-01-08 08:31:02
Uchwała Nr XV/116/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2016r. 2016-01-08 08:28:44
Uchwała Nr XV/115/15 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2016 rok 2016-01-08 08:27:54
Uchwała Nr XV/114/15 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2016-2020 2016-01-08 08:27:08
Uchwała Nr XV/113/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. 2016-01-08 08:25:11
Uchwała Nr XIV/112/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobtoka dla terenu połozonego w obrębie Strzegomiany 2015-12-07 09:00:29
Uchwała Nr XIV/111/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Rogów Sobócki 2015-12-07 08:59:31
Uchwała Nr XIV/110/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Garncarsko 2015-12-07 08:57:16
Uchwała Nr XIV/109/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Będkowice 2015-12-07 08:56:07
Uchwała Nr XIV/108/15 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka (przy ul. Szmaragdowej) 2015-12-07 08:55:06
Uchwała Nr XIV/107/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Strzeblów 2015-12-07 08:54:11
Uchwała Nr XIV/106/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Sobótka (przy ul. Strażackiej) 2015-12-07 08:52:58
Uchwała Nr XIV/105/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-12-07 08:52:00
Uchwała Nr XIV/104/15 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2015-12-07 08:51:03
Uchwała Nr XIV/103/15 w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji Sobótka 2015-12-07 08:50:11
Uchwała Nr XIV/102/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi 2015-12-07 08:49:12
Uchwała Nr XIV/101/15 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-07 08:48:05
Uchwała Nr XIV/100/15 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 2015-12-07 08:37:27
Uchwała Nr XIV/99/15 w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2015-12-07 08:35:21
Uchwała Nr XIV/98/15 w sprawie nadania nazwy ulicy (Przemiłów) 2015-12-07 08:34:10
Uchwała Nr XIV/97/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobótka na 2015 rok 2015-12-07 08:32:53
Uchwała Nr XIII/96/15 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2015-11-03 12:39:43
Uchwała Nr XIII/95/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-03 12:38:52
Uchwała Nr XIII/94/15 w sprawie opłaty targowej 2015-11-03 12:37:50
Uchwała Nr XIII/93/15 w sprawie opłaty miejscowej 2015-11-03 12:37:01
Uchwała Nr XIII/92/15 w sprawie opłaty od posiadania psów 2015-11-03 12:36:14
Uchwała Nr XIII/91/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-03 12:35:06
Uchwała Nr XIII/90/15 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2015-11-03 12:34:12
Uchwała Nr XIII/89/15 w sprawie wysokości i rodzajów opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Sobótce 2015-11-03 12:32:59
Uchwała Nr XIII/88/15 w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka" 2015-11-03 12:31:38
Uchwała Nr XIII/87/15 w sprawie wyboru ławników sądowych do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków na kadencję 2016-2019 2015-11-03 12:30:00
Uchwała Nr XIII/86/15 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok 2015-11-03 12:29:11
Uchwała Nr XII/85/15 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu placów zabaw w Gminie Sobótka 2015-10-07 14:15:28
Uchwała Nr XII/84/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2015-10-07 14:13:47