Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Kadencji 2010-2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr LII/504/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-13 10:24:17
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie mpzp Gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta 2014-11-05 14:08:07
Uchwała Nr LI/503/14 w sprawie zmiany granic i wielkości aglomeracji Sobótka 2014-11-05 13:36:34
Uchwała Nr LI/502/14 w sprawie wyrażenia zgody na zakup biletów miesięcznych dla uczniów do szkół spoza obwodu 2014-11-05 13:35:38
Uchwała Nr LI/501/14 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w obrębie wsi Sulistrowice ( dz. nr 368, 363/2) 2014-11-05 13:34:13
Uchwała Nr LI/500/14 w sprawie zmiany mpzp obszaru działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 położonych w obrębie wsi Sulistrowice 2014-11-05 13:32:44
Uchwała Nr LI/499/14 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. 266 i 267) 2014-11-05 13:31:47
Uchwała Nr LI/498/14 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu działki nr 79 AM 14 położonego przy ul. Garncarskiej 2014-11-05 13:30:43
Uchwała Nr LI/497/14 w sprawie opłaty od posiadania psów 2014-11-05 13:29:55
Uchwała Nr LI/496/14 w sprawie opłaty miejscowej 2014-11-05 13:29:18
Uchwała Nr LI/495/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-11-05 13:28:43
Uchwała Nr LI/494/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-11-05 13:27:51
Uchwała Nr LI/493/14 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok 2014-11-05 13:27:03
Uchwała Nr LI/492/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garncarsko 2014-11-05 13:25:04
Uchwała Nr LI/491/14 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sobótce 2014-11-05 13:24:01
Uchwała Nr LI/490/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-05 13:22:58
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2014-09-30 11:14:18
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniwych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2014-09-30 11:13:42
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2014-09-30 11:11:41
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2014-09-30 11:08:52
Uchwała Nr L/489/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-09-30 11:05:49
Uchwała Nr L/488/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (szczyt Ślęży) 2014-09-30 11:04:41
Uchwała Nr L/487/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki 2014-09-30 11:02:12
Uchwała Nr L/486/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka 2014-09-30 11:00:21
Uchwała Nr L/485/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-09-30 10:57:46
Uchwała Nr L/484/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 2014-09-30 10:57:13
Uchwała Nr XLIX/483/14 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-09-10 12:45:00
Uchwała Nr XLIX/482/14 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-09-10 12:42:47
Uchwała Nr XLIX/481/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2014-09-10 12:41:45
Uchwała Nr XLIX/480/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-09-10 12:40:21
Uchwała Nr XLVIII/479/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-07-21 09:24:47
Uchwała Nr XLVIII/478/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-07-21 09:23:18
Uchwała Nr XLVII/477/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji orazt trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka 2014-07-02 12:25:09
Uchwała Nr XLVII/476/14 w sprawie ustalenia sieci i okreslenia granic obwodu publicznego Gimnazjum Gminnego prowadzonego przez Gmine Sobótka 2014-07-02 12:22:41
Uchwała Nr XLVII/475/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Sobótka 2014-07-02 12:21:23
Uchwała Nr XLVII/474/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na okres od lipca 2014 roku do końca kadencji 2010-2014 2014-07-02 12:20:07
Uchwała Nr XLVII/473/14 zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2014-07-02 12:18:51
Uchwała Nr XLVII/472/14 w sprawie dostosowania podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do stanu faktycznego 2014-07-02 12:17:13
Uchwała Nr XLVII/471/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok 2014-07-02 12:15:40
Uchwała Nr XLVII/470/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-07-02 12:05:53
Uchwała Nr XLVII/469/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-07-02 12:04:32
Uchwała Nr XLVII/468/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 2014-07-02 12:03:08
Uchwała Nr XLVI/467/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2014-2018 2014-06-05 08:42:19
Uchwała Nr XLVI/466/14 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę na okres 10 lat działki nr 59 AM 17 obręb Strzeblów o powierzchni 0,8196 ha i działki nr 44/5 AM 17, obręb Strzeblów o powierzchni 0,7804 ha z przeznaczeniem na działalność hippiczną 2014-06-05 08:39:08
Uchwała Nr XLVI/465/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok 2014-06-05 08:36:37
Uchwała Nr XLVI/464/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 2014-06-05 08:35:11
Uchwała Nr XLV/463/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-04-29 08:13:08
Uchwała Nr XLV/462/14 w sprawie przystąpienia do sporządfzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (dz. nr 30/10 i cz. 30/9) 2014-04-29 08:10:01
Uchwała Nr XLV/461/14 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 2014-04-29 08:08:16
Uchwała Nr XLIV/460/14 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sobótka 2014-04-10 13:50:12
Uchwała Nr XLIII/459/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (ul. Garncarska) 2014-04-02 15:20:42
Uchwała Nr XLIII/458/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany (dz.555) 2014-04-02 15:19:44
Uchwała Nr XLIII/457/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków (droga dojazdowa) 2014-04-02 15:18:32
Uchwała Nr XLIII/456/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka w odniesieniu do działki nr 48/3 obręb Ręków 2014-04-02 15:17:29
Uchwała Nr XLIII/455/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (tereny kolejowe) 2014-04-02 15:16:33
Uchwała Nr XLIII/454/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Strzegomiany (dz. 377) 2014-04-02 15:14:34
Uchwała Nr XLIII/453/14 w sprawie uchwaleniazmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe, w Przemiłowie 2014-04-02 15:13:02
Uchwała Nr XLIII/452/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (szkoła) 2014-04-02 15:10:07
Uchwała Nr XLIII/451/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działkę nr 158 2014-04-02 15:08:13
Uchwała Nr XLIII/450/14 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Warszawskiej 2014-04-02 15:05:57
Uchwała Nr XLIII/449/14 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie Plac Wolności oraz ulic Wrocławskiej i Chopina 2014-04-02 15:04:13
Uchwała Nr XLIII/448/14 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Strzeblów, obejmującego działkę nr 15 AM 11 2014-04-02 15:02:57
Uchwała Nr XLIII/447/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe (cz.dz. nr 97/1) 2014-04-02 15:00:32
Uchwała Nr XLIII/446/14 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka (zmiany ogólne) 2014-04-02 14:58:34
Uchwała Nr XLIII/445/14 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-04-02 14:31:00
Uchwała Nr XLIII/444/14 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości wraz z wyposażeniem AKTYWNI - Stowarzyszeniu Wsparcia i Rozwoju Regionu 2014-04-02 14:27:12
Uchwała Nr XLIII/443/14 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz apobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2014-04-02 14:24:42
Uchwała Nr XLIII/442/14 w sprawie nadania nazwy skweru (Wacława Żebrowskiego) 2014-04-02 14:23:41
Uchwała Nr XLIII/441/14 w sprawie nadania nazwy skweru (Stanisława Dunajewskiego) 2014-04-02 14:22:46
Uchwała Nr XLIII/440/14 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego 2014-04-02 14:21:17
Uchwała Nr XLIII/439/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-02 14:18:13
Uchwała Nr XLIII/438/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok 2014-04-02 14:16:49
Uchwała Nr XLIII/437/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-04-02 14:15:04
Uchwała Nr XLII/436/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/424/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2014-03-04 10:52:05
Uchwała Nr XLII/435/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 2014-03-04 10:50:06
Uchwała Nr XLII/434/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2014-03-04 10:48:06
Uchwała Nr XLII/433/14 w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Sobótka na 2014 rok 2014-03-04 10:45:02
Uchwała Nr XLII/432/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-03-04 10:38:41
Uchwała Nr XLII/431/14 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-03-04 10:37:48
Uchwała Nr XLII/430/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce 2014-03-04 10:36:24
Uchwała Nr XLI/429/14 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Sobótka (zmiany ogólne) 2014-02-04 10:30:20
Uchwała Nr XLI/428/14 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce 2014-02-04 10:29:17
Uchwała Nr XLI/427/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla MiG Sobótka na rok 2014 2014-02-04 10:28:10
Uchwała Nr XLI/426/14 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych. 2014-02-04 10:27:01
Uchwała Nr XLI/425/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowgo gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-04 10:25:45
Uchwała Nr XLI/424/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-04 10:23:30
Uchwała Nr XLI/423/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-04 10:21:47
Uchwała Nr XL/422/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu obejmującego północno-wschodnią część wsi Strzegomiany 2014-01-03 12:25:45
Uchwała Nr XL/421/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka w odniesieniu do terenu położonego w Sulistrowiczkach 2014-01-03 12:23:12
Uchwała Nr XL/420/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu działek nr 82/1 i 82/3-9 AM 16 obręb Sobótka 2014-01-03 12:19:26
Uchwała Nr XL/419/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu części działki nr 2 AM 23 obręb Sobótka 2014-01-03 12:17:52
Uchwała Nr XL/418/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2014 2014-01-03 12:16:54
Uchwała Nr XL/417/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla MiG Sobótka na 2014r. 2014-01-03 12:15:44
Uchwała Nr XL/416/13 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2014-01-03 12:14:33
Uchwała Nr XL/415/13 w sprawie opłaty targowej 2014-01-03 12:13:39
Uchwała Nr XL/414/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunów 2014-01-03 12:12:47
Uchwała Nr XL/413/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 2014-01-03 12:11:51
Uchwała Nr XL/412/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2014-01-03 12:10:53
Uchwała Nr XL/411/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice 2014-01-03 12:10:05
Uchwała Nr XL/410/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na I półrocze 2014r. 2014-01-03 12:08:56
Uchwała Nr XL/409/13 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2014 rok 2014-01-03 12:07:37
Uchwała Nr XL/408/13 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-01-03 11:57:06
Uchwała Nr XL/407/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-01-03 11:55:16
Uchwała Nr XL/406/13 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2020 2014-01-03 11:54:04
Uchwała Nr XXXIX/405/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka 2013-12-03 13:22:36
Uchwała Nr XXXIX/404/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie siedmiu garaży wybudowanych ze środków własnych, położonych w Sobótce między ul. Św. Anny, a ul. Rynek wraz ze sprzedażą grunów 2013-12-03 13:19:59
Uchwała Nr XXXIX/403/13 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2013-12-03 13:18:49
Uchwała Nr XXXIX/402/13 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r. 2013-12-03 12:53:54
Uchwała Nr XXXIX/401/13 w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Sobótce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 2013-12-03 12:50:27
Uchwała Nr XXXIX/400/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-12-03 12:43:22
Uchwała Nr XXXIX/399/13 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2020 2013-12-03 12:42:52
Uchwała Nr XXXVIII/398/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu części działki nr 84/1 AM 1 obręb Ślęża 2013-11-06 10:59:37
Uchwała Nr XXXVIII/397/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu działki nr 407 w Strzegomianach 2013-11-06 10:58:21
Uchwała Nr XXXVIII/396/13 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2013-11-06 10:56:54
Uchwała Nr XXXVIII/395/13 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2013-11-06 10:53:57
Uchwała Nr XXXVIII/394/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-11-06 10:52:55
Uchwała Nr XXXVIII/393/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-11-06 10:52:06
Uchwała Nr XXXVIII/392/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 2013-11-06 10:50:38
Uchwała Nr XXXVIII/391/13 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 2013-11-06 10:08:44
Uchwała Nr XXXVII/390/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka oraz opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie dotyczącym gminy Sobótka 2013-10-01 12:03:26
Uchwała Nr XXXVII/389/13 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2013-10-01 12:01:06
Uchwała Nr XXXVII/388/13 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka" 2013-10-01 11:59:44
Uchwała Nr XXXVI/387/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2013-09-05 12:38:42
Uchwała Nr XXXVI/386/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2013-09-05 12:35:12
Uchwała Nr XXXVI/385/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-09-05 12:12:04
Uchwała Nr XXXVI/384/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-09-05 12:09:52
Uchwała Nr XXXV/383/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/358/13 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Sobótka w Projekcie realizowanym pod nazwą "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" i utworzenia spółki celowej do realizacji projektu 2013-07-12 13:48:20
Tekst jednolity uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka 2013-07-02 09:49:54
Tekst jednolity uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka 2013-07-02 09:48:28
Tekst jednolity uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2013-07-02 09:47:08
Uchwała Nr XXXIV/382/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2013-07-02 09:35:17
Uchwał Nr XXXIV/381/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2013-07-02 09:33:51
Uchwała Nr XXXIV/380/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Siedlakowice 2013-07-02 09:32:14
Uchwała Nr XXXIV/379/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrebie wsi Księginice Małe 2013-07-02 09:29:50
Uchwała Nr XXXIV/378/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrebach: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice i Olbrachtowice 2013-07-02 09:28:32
Uchwała Nr XXXIV/377/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2013-07-02 09:23:54
Uchwała Nr XXXIV/376/13 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 2013-07-02 09:22:05
Uchwała Nr XXXIV/375/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Sobótka w sprawie przekazania sołectwu Michałowice składników mienia komunalnego do korzystania 2013-07-01 15:20:49
Uchwała Nr XXXIV/374/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2013r. 2013-07-01 15:05:21
Uchwała Nr XXXIV/373/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-07-01 15:02:25
Uchwała Nr XXXIV/372/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-07-01 15:00:35
Uchwała Nr XXXIV/371/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-07-01 14:58:40
Uchwała Nr XXXIV/370/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 2013-07-01 14:57:37
Uchwała Nr XXXIII/369/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu części działki nr 11/1 położonej w obrębie Kryształowice 2013-05-24 08:40:13
Uchwała Nr XXXIII/368/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2013-05-24 08:38:15
Uchwała Nr XXXIII/367/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Garncarsko 2013-05-24 08:36:42
Uchwała Nr XXXIII/366/13 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gmina Sobótka, a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie współpracy przy przygotowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF 2013-05-24 08:35:29
Uchwała Nr XXXIII/365/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2013-05-24 08:34:30
Uchwała Nr XXXIII/364/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2013-05-24 08:33:32
Uchwała Nr XXXIII/363/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 2013-05-24 08:32:40
Uchwała Nr XXXIII/362/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice 2013-05-24 08:31:47
Uchwała Nr XXXIII/361/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strachów 2013-05-24 08:30:54
Uchwała Nr XXXIII/360/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-05-24 08:29:22
Uchwała Nr XXXIII/359/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-05-24 08:27:17
Uchwała Nr XXXII/358/13 w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Sobótka w Projekcie realizowanym pod nazwą "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu 2013-05-24 08:23:42
Uchwała Nr XXXI/357/13 w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sulistrowiczki na lata 2013-2023" 2013-03-28 11:35:10
Uchwała Nr XXXI/356/13 w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sulistrowice na lata 2013-2023" 2013-03-28 11:33:48
Uchwała Nr XXXI/355/13 w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ręków na lata 2013-2023" 2013-03-28 11:32:43
Uchwała Nr XXXI/354/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2013-03-28 11:31:24
Uchwała Nr XXXI/353/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2013-03-28 11:28:33
Uchwała Nr XXXI/352/13 w sprawie wysokości i rodzajów opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Sobótce 2013-03-28 11:13:45
Uchwała Nr XXXI/351/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-28 11:12:33
Uchwała Nr XXXI/350/13 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2013-03-28 11:11:25
Uchwała Nr XXXI/349/13 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2013-03-28 11:10:29
Uchwała Nr XXXI/348/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki(Sabały) 2013-03-28 11:08:38
Uchwała Nr XXXI/347/13 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014 2013-03-28 11:07:45
Uchwała Nr XXXI/346/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-03-28 11:05:10
Uchwała Nr XXXI/345/13 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-03-28 11:04:01
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2013-03-05 09:57:26
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2013 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2013-03-05 09:55:12
Uchwała Nr XXX/344/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Przezdrowice do roku 2017 2013-03-05 09:52:42
Uchwała Nr XXX/343/13 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Okulice na lata 2013-2023 2013-03-05 09:50:48
Uchwała Nr XXX/342/13 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Przemiłów na lata 2013-2023 2013-03-05 09:48:28
Uchwała Nr XXX/341/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Bedkowice (dz. nr 102/8) 2013-03-05 09:46:00
Uchwała Nr XXX/340/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strachów 2013-03-05 09:44:42
Uchwała Nr XXX/339/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (część działki nr 498) 2013-03-05 09:43:16
Uchwała Nr XXX/338/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (dz. nr 1/2) 2013-03-05 09:41:50
Uchwała Nr XXX/337/13 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz. nr 554) 2013-03-05 09:40:32
Uchwała Nr XXX/336/13 w sprawie przystapienia do zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice (dz. nr 28/9, 28/10) 2013-03-05 09:39:02
Uchwała Nr XXX/335/13 w sprawie przystąpienia do sporządfzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (rejon Placu Wolności) 2013-03-05 09:37:44
Uchwała Nr XXX/334/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (rejon ul. Warszawskiej) 2013-03-05 09:36:17
Uchwała Nr XXX/333/13 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp gminy Sobótka (zmiany ogólne) 2013-03-05 09:35:14
Uchwała Nr XXX/332/13 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2013-03-05 09:34:01
Uchwała Nr XXX/331/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka 2013-03-05 09:32:12
Uchwała Nr XXX/330/13 w sprawie wysokości opłat za korzystanie oraz zasad korzystania z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Sobótce 2013-03-05 09:27:14
Uchwała Nr XXX/329/13 zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r. 2013-03-05 09:23:49
Uchwała Nr XXX/328/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki (Miętowa) 2013-03-05 09:21:50
Uchwała Nr XXX/327/13 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2013r. 2013-03-05 09:20:35
Uchwała Nr XXX/326/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-03-05 09:19:33
Uchwała Nr XXX/325/13 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-03-05 09:18:24
Uchwała Nr XXIX/324/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2013-01-28 14:59:26
Uchwała Nr XXIX/323/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2013-01-28 14:57:49
Uchwała Nr XXIX/322/13 w sprawie nadania nazwy ulicy (Złota) 2013-01-28 14:55:59
Uchwała Nr XXIX/321/13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 2013-01-28 14:54:51
Uchwała Nr XXVIII/320/12 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Sulistrowiczki do roku 2020 2013-01-04 13:34:17
Uchwała Nr XXVIII/319/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Przezdrowice na lata 2010-2017 2013-01-04 13:32:35
Uchwała Nr XXVIII/318/12 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2013-01-04 13:31:21
Uchwała Nr XXVIII/317/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Sobótka (samorząd rolniczy) 2013-01-04 13:29:55
Uchwała Nr XXVIII/316/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Żerzuszyce 2013-01-04 13:28:21
Uchwała Nr XXVIII/315/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Wojnarowice 2013-01-04 13:26:31
Uchwała Nr XXVIII/314/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Ręków 2013-01-04 13:24:46
Uchwała Nr XXVIII/313/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Rogów Sobócki 2013-01-04 13:23:12
Uchwała Nr XXVIII/312/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Świątniki 2013-01-04 13:21:21
Uchwała Nr XXVIII/311/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Sulistrowiczki 2013-01-04 13:19:52
Uchwała Nr XXVIII/310/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Sulistrowice 2013-01-04 13:18:00
Uchwała Nr XXVIII/309/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Strzegomiany 2013-01-04 13:16:20
Uchwała Nr XXVIII/308/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Strachów 2013-01-04 13:08:29
Uchwała Nr XXVIII/307/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Zamek 2013-01-04 13:06:17
Uchwała Nr XXVIII/306/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Siedlakowice 2013-01-04 13:02:00
Uchwała Nr XXVIII/305/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Przezdrowice 2013-01-04 13:00:32
Uchwała Nr XXVIII/304/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Przemiłów 2013-01-04 12:58:24
Uchwała Nr XXVIII/303/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Olbrachtowice 2013-01-04 12:56:57
Uchwała Nr XXVIII/302/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Okulice 2013-01-04 12:55:25
Uchwała Nr XXVIII/301/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Nasławice 2013-01-04 12:53:53
Uchwała Nr XXVIII/300/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Mirosławice 2013-01-04 12:52:12
Uchwała Nr XXVIII/299/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Michałowice 2013-01-04 12:50:30
Uchwała Nr XXVIII/298/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Kunów 2013-01-04 12:48:50
Uchwała Nr XXVIII/297/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Księginice Małe 2013-01-04 12:47:07
Uchwała Nr XXVIII/296/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Kryształowice 2013-01-04 12:45:24
Uchwała Nr XXVIII/295/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Garncarsko 2013-01-04 12:43:49
Uchwała Nr XXVIII/294/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Będkowice 2013-01-04 12:42:18
Uchwała Nr XXVIII//293/12 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych. 2013-01-04 12:40:13
Uchwała Nr XXVIII/292/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2013-01-04 12:39:20
Uchwała Nr XXVIII/291/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 12:38:40
Uchwała Nr XXVIII/290/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2013-01-04 12:37:52
Uchwała Nr XXVIII/289/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2013r. 2013-01-04 12:36:43
Uchwała Nr XXVIII/288/12 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2013r. 2013-01-04 12:35:41
Uchwała Nr XXVIII/287/12 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-01-04 12:34:19
Uchwała Nr XXVIII/286/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2012 2013-01-04 12:32:02
Uchwała Nr XXVIII/285/12 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2013-01-04 12:31:02
Uchwała Nr XXVII/284/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe, w Przemiłowie 2012-12-06 10:32:10
Uchwała Nr XXVII/283/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2012-12-06 10:30:07
Uchwała Nr XXVII/282/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2012-12-06 10:28:57
Uchwała Nr XXVII/281/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (rejon ul. Młynarskiej) 2012-12-06 10:27:22
Uchwała Nr XXVII/280/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (rejon ul. Młynarskiej) 2012-12-06 10:25:57
Uchwała Nr XXVII/279/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (dz. 655) 2012-12-06 10:24:25
Uchwała Nr XXVII/278/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (dz. nr 530) 2012-12-06 10:23:08
Uchwała Nr XXVII/277/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2012-12-06 10:21:51
Uchwała Nr XXVII/276/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. nr 412/1-21) 2012-12-06 10:20:41
Uchwała Nr XXVII/275/12 w sprawie uchwalenia mpzp terenu położonego w południowo - wschodniej części wsi Sulistrowice 2012-12-06 10:18:53
Uchwała Nr XXVII/274/12 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2012-12-06 10:14:53
Uchwała Nr XXVII/273/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. nr 15) 2012-12-06 10:08:32
Uchwała Nr XXVII/272/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6) 2012-12-06 10:06:22
Uchwała Nr XXVII/271/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2012-12-06 10:04:52
Uchwała Nr XXVII/270/12 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2012-12-06 10:03:46
Uchwała Nr XXVII/269/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2012-12-06 10:02:21
Uchwała Nr XXVII/268/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice 2012-12-06 10:01:12
Uchwała Nr XXVII/267/12 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r. 2012-12-06 09:59:25
Uchwała Nr XXVII/266/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 2012-12-06 09:55:13
Uchwała Nr XXVII/265/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gmine Sobótka 2012-12-06 09:54:03
Uchwała Nr XXVII/264/12 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-06 09:52:11
Uchwała Nr XXVII/263/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-12-06 09:50:30
Uchwała Nr XXVII/262/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka 2012-12-06 09:48:55
Uchwała Nr XXVII/261/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2012-12-06 09:48:06
Uchwała Nr XXVII/260/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2012-12-06 09:45:48
Uchwała Nr XXVII/259/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-12-06 09:43:23
Uchwała Nr XXVII/258/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. 2012-12-06 09:42:28
Uchwała Nr XXVII/257/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW 2012-12-06 09:41:42
Uchwała Nr XXVI/256/12 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2012-10-30 09:39:20
Uchwała Nr XXVI/255/12 w sprawie nadania nazw ulicom 2012-10-30 09:38:05
Uchwała Nr XXVI/254/12 w sprawie opłaty od posiadania psa 2012-10-30 09:37:04
Uchwała Nr XXVI/253/12 w sprawie opłaty miejscowej 2012-10-30 09:36:18
Uchwała Nr XXVI/252/12 w sprawie opłaty targowej 2012-10-30 09:32:26
Uchwała Nr XXVI/251/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-10-30 09:31:29
Uchwała Nr XXVI/250/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2012r. 2012-10-30 09:10:52
Uchwała Nr XXV/249/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2012-10-02 12:39:19
Uchwała Nr XXV/248/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strachów 2012-10-02 12:34:30
Uchwała Nr XXV/247/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Garncarsko 2012-10-02 12:33:40
Uchwała Nr XXV/246/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2012-10-02 12:32:48
Uchwała Nr XXV/245/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2012-10-02 12:31:50
Uchwała Nr XXV/244/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2012-10-02 12:30:32
Uchwała Nr XXV/243/12 w sprawie podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-02 12:29:28
Uchwała Nr XXV/242/12 w sprawie zaopiniowania wniosu o uznanie lasu - stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia - za ochronny 2012-10-02 12:28:01
Uchwała Nr XXV/241/12 w sprawie nadania nazwy skweru (Skwer Józefa Śliza) 2012-10-02 12:26:29
Uchwała Nr XXV/240/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Orla) 2012-10-02 12:25:31
Uchwała Nr XXV/239/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Karola Szymanowskiego) 2012-10-02 12:24:45
Uchwała Nr XXV/238/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Na Stoku) 2012-10-02 12:23:50
Uchwała Nr XXV/237/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Lipcowa) 2012-10-02 12:22:59
Uchwała Nr XXV/236/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Magnoliowa) 2012-10-02 12:22:15
Uchwała Nr XXV/235/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Kalinowa) 2012-10-02 12:21:16
Uchwała Nr XXV/234/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Stanisława Dunajewskiego) 2012-10-02 12:20:34
Uchwała Nr XXV/233/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-10-02 12:19:45
Uchwała Nr XXV/232/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Romanowi Ręgorowiczowi) 2012-10-02 12:16:25
Uchwała Nr XXV/231/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Zdzisław Wrona) 2012-10-02 12:15:07
Uchwała Nr XXV/230/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Marian Turowski) 2012-10-02 12:12:03
Uchwała Nr XXV/229/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Sławomir Chrzanowski) 2012-10-02 12:11:06
Uchwała Nr XXV/228/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Paulina Brzeźna-Bentkowska) 2012-10-02 12:09:55
Uchwała Nr XXV/227/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obszaru elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Mirosławice, Rogów Sobócki i Garncarsko 2012-10-02 12:08:34
Uchwała Nr XXV/226/12 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2012-10-02 12:06:26
Uchwała Nr XXIV/225/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 2012-09-05 10:45:40
Uchwała Nr XXIV/224/12 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014 2012-09-05 10:44:16
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka 2012-09-05 10:43:06
Uchwała Nr XXIV/222/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Stary Zamek) 2012-09-05 10:41:40
Uchwała Nr XXIV/221/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2012-09-05 10:40:28
Uchwała Nr XXIV/220/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok 2012-09-05 10:36:55
Uchwała Nr XXIII/219/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka 2012-07-11 12:26:49
Uchwała Nr XXIII/218/12 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony 2012-07-11 12:25:33
Uchwała Nr XXIII/217/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-07-11 12:23:05
Uchwała Nr XXIII/216/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-07-11 12:22:06
Uchwała Nr XXIII/215/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-07-11 12:21:11
Uchwała Nr XXIII/214/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-07-11 12:20:06
Uchwała Nr XXIII/213/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2012-07-11 12:18:24
Uchwała Nr XXII/212/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2012-07-02 14:17:51
Uchwała Nr XXII/211/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 2012-07-02 14:16:39
Uchwała Nr XXII/210/12 w sprawie uchwalenia mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Sulistrowice 2012-07-02 14:15:10
Uchwała Nr XXII/209/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Kryształowice 2012-07-02 14:13:12
Uchwała Nr XXII/208/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Michałowicach 2012-07-02 14:12:06
Uchwała Nr XXII/207/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Sulistrowicach 2012-07-02 14:11:07
Uchwała Nr XXII/206/12 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów położonych w obrębie wsi Strzegomiany 2012-07-02 14:09:59
Uchwała Nr XXII/205/12 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2012-07-02 14:08:16
Uchwała Nr XXII/204/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 2012-07-02 14:06:31
Uchwała Nr XXII/203/12 w sprawie zmiany nazwy i nadania nowego statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce 2012-07-02 14:05:33
Uchwała Nr XXII/202/12 w sprawie nadania azwy skweru 2012-07-02 14:04:10
Uchwała Nr XXII/201/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2012-07-02 14:03:26
Uchwała Nr XXII/200/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka 2012-07-02 14:02:06
Uchwała Nr XXII/199/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2012r. 2012-07-02 14:00:50
Uchwała Nr XXII/198/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2012-07-02 13:59:29
Uchwała Nr XXII/197/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok 2012-07-02 13:56:48
Uchwała Nr XXII/196/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2012-07-02 13:55:08
Uchwała Nr XXII/195/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 2012-07-02 13:53:13
Uchwała Nr XXI/194/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2012-04-30 13:01:55
Uchwała Nr XXI/193/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2012-04-30 13:00:59
Uchwała Nr XXI/192/12 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów połozonych w obrębie wsi Nasławice 2012-04-30 12:59:56
Uchwała Nr XXI/191/12 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów połozonych w obrębie wsi Strzegomiany 2012-04-30 12:59:05
Uchwała Nr XXI/190/12 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Strzegomiany) 2012-04-30 12:58:13
Uchwała Nr XXI/189/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice 2012-04-30 12:57:30
Uchwała Nr XX/188/12 w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedazy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2012-04-30 12:24:05
Uchwała Nr XX/187/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka 2012-04-30 12:22:17
Uchwała Nr XX/186/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2012r. 2012-04-30 12:20:15
Uchwała Nr XX/185/12 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2012-04-30 12:18:37
Uchwała Nr XX/184/12 w sprawie nadania nazwy skweru 2012-04-30 12:17:10
Uchwała Nr XX/183/12 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2012-04-30 12:16:24
Uchwała Nr XX/182/12 w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka 2012-04-30 12:15:35
Uchwała Nr XX/181/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2012-04-30 12:14:25
Uchwała Nr XX/180/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r.