Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w okresie od 20 listopada 2009r. do 17 grudnia 2009r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w

okresie od 20 listopada 2009r. do 17 grudnia 2009r.


W zakresie pozyskiwania środków

 1. Gmina Sobótka uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012”. Kompleks boisk sportowych powstanie w 2010r. na stadionie OSiR w Sobótce.

 2. WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał gminie dofinansowanie w kwocie 107 tys. zł na zadanie „Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów”. Środki z WFOŚ mają być wspomagającym źródłem finansowania obok środków unijnych z PROW (decyzja ma być znana w styczniu b.r.).

 3. 25 listopada b.r. gmina złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa kotłowni w SP nr 2 w Sobótce”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 202 tys zł, w tym 101 tys. pożyczki i 101 tys. dotacji.

 4. Dokonano rozliczenia końcowego projektu „Czysta Ślęża”, dofinansowanego z WFOŚiGW we Wrocławiu kwotą 31.500 zł.

 5. Gmina Sobótka realizuje projekt partnerski z Fundacją Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1.1
  z zakresu edukacji przedszkolnej. W naszej gminie na początku 2010r. powstaną
  2 przedszkola alternatywne: przy SP w Rękowie i przy SP w Mirosławicach.

 6. Dnia 28 listopada b.r. w Szkole Podstawowej w Mirosławicach została przeprowadzona doraźna kontrola realizacji projektu unijnego „Pomocna dłoń”, w tym prowadzone działania promocyjne, zgodność tematyki zajęć z zatwierdzonymi programami, kwalifikowalność uczestników. Kontroli dokonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.


W zakresie inwestycji i remontów


1. 23 listopada Burmistrz zlecił Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce zainstalowanie pomp w przepompowni zagrodowej przy ul.Młynarskiej w Rogowie Sobóckim.


W zakresie gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i budownictwa.


1. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka:

 1. Zarządzeniem nr 109 z dnia 20 listopada 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wyznaczył do sprzedaży następujące nieruchomości:

 • lokal mieszkalny nr 7 przy ul. R. Zmorskiego 21 w Sobótce

 • lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Świdnickiej 4 w Siedlakowicach

 • lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Świdnickiej 4 w Siedlakowicach

 • Zarządzeniem nr 119 z dnia 14 grudnia 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka oddał w administrowanie, Zakładowi Budynków Mieszkalnych w Sobótce, nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 10/6 AM-28 przy ul. Strzelców 2.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wydał 3 decyzje w sprawie ustalenia opłaty planistycznej


W zakresie zamówień publicznych

1. Przetarg nieograniczony na zadanie Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice-Sulistrowice":

- W dniu 7 grudnia 2009 r. w wyniku uznania protestu złożonego 24.11.2009 r. przez firmę FUNAM sp. z o.o. (działającej jako Lider Konsorcjum firm: FUNAM sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław oraz WODROPOL S.A., ul. Mokronoska 2), dokonano powtórzenia czynności oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Konsorcjum firm: FUNAM Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Mokronoskiej 2, 52-407 Wrocław, WODROPOL S.A. – partner konsorcjum ul. Mokronoskiej 2, 52-407 Wrocław.


2. Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki „Pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice- Sulistrowice":

- Dnia 29.10.2009 roku zaproszono firmę EUROWATER Sp. z o.o., Paweł Romer,
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 z późn. zm. zwanej dalej ustawą) o szacunkowej wartości poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

- Negocjacje zostały przeprowadzone w dniu 05.11.2009 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11.


3. Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce. Kontrakt nr PL 0134/E1/2.1.5/014/07 – Roboty uzupełniające":

- Na podstawie protokołu konieczności z dnia 03.09.2009 r. w dniu 04.09.2009 roku zaproszono firmę Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Badora sp. z o.o., ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa (lider), LeCh – Instal Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo – Handlowe Chort Lesław, Myśliborzyce 14b, 49-314 Pisarzowice (partner) do przeprowadzenia negocjacji w trybie trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 6) o szacunkowej wartości poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.);

- Negocjacje zostały przeprowadzone w dniu 17.09.2009 r. o godzinie 9.00.

- W dniu 05.10.2009 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę
155.312,54 zł brutto;

- Opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 245225 – 2009


4. Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce. Kontrakt nr PL 0134/E1/2.1.5/014/07 – Roboty dodatkowe":

- Na podstawie protokołu konieczności z dnia 03.09.2009 r. w dniu 04.09.2009 roku zaproszono firmę Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Badora sp. z o.o., ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa (lider), LeCh – Instal Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo – Handlowe Chort Lesław, Myśliborzyce 14b, 49-314 Pisarzowice (partner) do przeprowadzenia negocjacji w trybie trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 5) o szacunkowej wartości poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.);

- Negocjacje zostały przeprowadzone w dniu 17.09.2009 r. o godzinie 9.00.

- W dniu 05.10.2009 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 168.836,31 zł brutto;

- Opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 245275 – 2009.


5. Przetarg nieograniczony na zadanie Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2010 roku":

- Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w dniu 11.12.2009 r. - Numer ogłoszenia: 241119– 2009;

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2009 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11.


W zakresie ochrony środowiska

Burmistrz;

 1. zezwolił na usunięcie z działki nr 73 obręb Księginice Małe drzew gat. jesion wyniosły szt. 1, świerk pospolity szt. 4,

 2. zezwolił na usunięcie z działki nr 564 obręb Rogów Sobócki drzew gat. topola osika sztuk 2,

 3. zezwolił na usunięcie z działki nr 892 obręb Sulistrowice drzew gat. lipa drobnolistna sztuk 1, olsza szara sztuk 14

 4. zezwolił na usunięcie z działki nr 459/3 obręb Sulistrowice drzew gat. brzoza brodawkowata sztuk 50, wierzba szara sztuk 15

 5. zezwolił na usunięcie z działki nr 179 obręb Okulice drzew gat. olsza czarna sztuk 21,

 6. odmówił wydania zezwolenia na usunięcie z działki nr 168 obręb Rogów Sobócki drzew gat. świerk,

 7. zezwolił na usunięcie z działki nr 553 obręb Rogów Sobócki drzewa gat. świerk kłujący sztuk 1,

 8. zezwolił na usunięcie z działki nr 38/7 obręb Świątniki drzew gat. topola osika sztuk 4, wierzba biała sztuk 2, olsza czarna sztuk 1,

 9. zezwolił na usunięcie z działki nr 760 i 761 obręb Rogów Sobócki drzew gat. dąb sztuk 12, wierzba sztuk 11, lipa sztuk 2, olsza sztuk 12, jesion sztuk 3, topola osika sztuk 10, klon sztuk 6, czeremcha sztuk 5, krzewy wierzby na powierzchni 14780 m2,

 10. zezwolił na usunięcie z działki nr 225/4 obręb Nasławice drzew gat. topola osika sztuk 3,

 11. pozytywnie zaopiniował wniosek firmy AGROMLEK Sp. z o.o w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz gminy Sobótka w procesie R10 – rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby,

 12. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu działalności zakładu usługowego czyszczenia powierzchni elementów maszyn w Mirosławicach” (dz. nr 159/19 obręb Mirosławice).W zakresie Oświaty:

 1. Burmistrz zatwierdził zmiany w arkuszach organizacyjnych w r.szk. 2009/10:

 • Gimnazjum Gminne – aneks z tytułu nauczania indywidualnego w wymiarze 11 tygodniowo,w związku z orzeczeniem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sobótce, (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 18.09.2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – Dz.U. Nr 175, poz. 1086 - nauczania indywidualne dla uczniów gimnazjum organizuje się w wymiarze od 10 do 12 godzin tyg.).

 • SP NR 2 w Sobótce - aneks z tytułu nauczania indywidualnego w wymiarze 9 godz. tyg. w związku z orzeczeniem poradni PPPP w Sobótce,

 • SP w Światnikach – aneks z tytułu przedłużenia nauczania indywidualnego do 31 stycznia 2010 r. w wymiarze 9 godzin tygodniowo w związku z orzeczeniem PPPP w Sobótce.

 • SP Nr 1 w Sobótce -aneks z tytułu nauczania indywidualnego do końca zajęć edukacyjnych w r.szk. 2009/10 w wymiarze 7 godzin tygodniowo,

 1. Burmistrz złożył wniosek do Kuratora Oświaty o udzielenie 100%-owego wsparcia finansowego w 2010 r. na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

 2. Burmistrz ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach, i w wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 26 listopada 2009 r. na to stanowisko Komisja konkursowa wskazała Panią Aleksandrę Majdecką-Budziłek.

 3. Burmistrz wydał 6 decyzji administracyjnych przyznając dofinansowanie pracodawcom z tytułu kształcenia młodocianych pracowników, na łączną kwotę
  29 633,-zł.; środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ludmiła Sosnowska

Data wytworzenia:
08 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Łukasz Huzarski

Data publikacji:
08 sty 2010, godz. 09:38

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Huzarski

Data aktualizacji:
08 sty 2010, godz. 09:38