Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospdoarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka

RGNiR.6220.6.001.2020.AK                                                    

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
 

  Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka podaje do publicznej wiadomości informację,
iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka”.

Zgodnie z art. 48 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka w dniu 22 lipca 2020 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sobótka”.

W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
w piśmie z dnia 3 sierpnia 2020 r., znak: WSI.410.2.46.2020.KM, uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka, natomiast Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w piśmie z dnia 11 sierpnia 2020 r., znak: ZNS.9022.4.44.2020.DG oświadczył, że nie jest organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w zakresie zmiany dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka:

Zmiana „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka” wprowadza modyfikacje we wcześniej przyjętym dokumencie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka” (uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka”) w zakresie jednego z dotychczasowych działań, mianowicie „Rewitalizacja miasta Sobótka”. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka” powstał jako dokument strategiczny, który wyznaczał ramy działania władz Miasta i Gminy w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach takich jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka
i oświetlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja. Jest również podstawą do pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych. Realizacja planu ma przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych produktów spalania i w rezultacie do poprawy jakości powietrza w gminie.

Zaistniała potrzeba wprowadzenia w obowiązującym dokumencie zmian, które opierają się na rozbudowaniu pkt. V.5.2.5 Lasy i tereny zielone w części „Zaplanowane zadania gminne”. Zasięg terytorialny zadania został rozciągnięty z miasta Sobótka na teren całej Gminy, ale jej nie przekracza. Zmiany wprowadzane w dokumencie nie będą realizowane na obszarach Natura 2000, dlatego nie będą znacząco wpływać na te obszary. Planowane rozszerzenie zadań w działaniu „Rewitalizacja miasta i gminy Sobótka” ma co prawda charakter inwestycyjny, ale inwestycje te służyć mają poprawie stanu środowiska i jako takie w dłuższej perspektywie czasowej nie stanowią zagrożenia dla integralności środowiska w tym obszarów Natura 2000.

W zakresie uwarunkowań przyrodniczych nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby nie wdrażać działań zaproponowanych w Planie. Elementy środowiska nie są zagrożone ingerencją ze strony projektowanych inwestycji, wręcz przeciwnie – prowadzenie tych działań ma na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej i podniesienie walorów estetycznych Miasta i Gminy.
W projekcie zmiany wyszczególniono działania mające na celu zahamowanie degradacji obszarów miejskich i parkowych, poprawę stanu bezpieczeństwa na obszarach zdegradowanych, pobudzanie przedsiębiorczości, wzmocnienie poczucia tożsamości społeczności lokalnej, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do ich skutków, prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczności lokalnej, zwiększenie wykorzystania wód opadowych na terenie gminy, budowanie powierzchni ekoedukacyjnych i zwiększenie ilości nasadzeń i zielonych przystanków. Zaproponowane działania bezpośrednio wpływają na glebę, pośrednio zaś na jakość powietrza, świat roślinny i klimat akustyczny, ale w związku z krótkim okresem przeprowadzania prac modernizacyjnych oddziaływanie to nie jest znaczące.

Wszystkie zaproponowane działania społeczne doprowadzą do poprawy stosunków społecznych, co będzie odczuwalne już w krótkim terminie po realizacji. W dłuższej perspektywie przyczynią się do poprawy jakości powietrza i wieloletniej trwałości zmian. Zaniechanie lub zaniedbanie planowanych działań przyczyni się do dalszego utrzymywania dotychczasowego stanu w sferze społecznej i utrzymywanie niezadowalającego stanu jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM2,5. To z kolei będzie pogłębiało negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi. Uwzględniając powyższe stwierdza się, że realizacja działań zaplanowanych w dokumencie i projekcie jego zmiany nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko (w tym na obszary Natura 2000), ale wręcz przeciwnie – wywrze korzystny wpływ na wszystkie komponenty środowiska i doprowadzi do redukcji negatywnego wpływu zanieczyszczeń i degradacji w sferze społecznej.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w zmianie przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sobótka.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
  2. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13 08 2020 14 30 56 rgnir.6220.6.001.2020.ak (PDF, 1.13Mb) 2020-08-13 14:30:56 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Kokocińska

Data wytworzenia:
13 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Agata Kokocińska

Data publikacji:
13 sie 2020, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Agata Kokocińska

Data aktualizacji:
13 sie 2020, godz. 14:30