Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

II przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. nr 11/14 AM-3, o. Sobótka

ZARZĄDZENIE NR  178/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 38, 39 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka,

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka wymienioną w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do informacji publicznej na okres 2 miesięcy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2023

                                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                        z dnia 14 września 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się dnia 22 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca niezbudowaną działkę ewidencyjną nr 11/14 o pow. 0,3822 ha, AM-3, położona w mieście Sobótka, przy ul. Dworcowej, w obrębie 0002 Sobótka, w gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00094996/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00094996/3 wolne są od wpisów. Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem D-MW1, co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów: grunty rolne, sady – RIIIb, RIVa, SIIIb. Kształt zbliżony do kwadratu.

 

Cena wywoławcza netto: 800.000,00 zł                          Wadium: 80.000,00 zł

 

I przetarg odbył się dnia 20 lipca 2023r. o godz. 10.00 i zakończył się wynikiem negatywnym

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 11/14 AM-3, obręb Sobótka, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 16.11.2023 r.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz na stronie www.bip.sobotka.pl, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.
 6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
 8. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.
 9. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka.
 10. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Nabywca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 13. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
 14. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 15. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
 17. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 18. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Gazecie Wyborczej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Gaworska

Data wytworzenia:
19 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Gaworska

Data publikacji:
19 wrz 2023, godz. 13:15

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Gaworska

Data aktualizacji:
19 wrz 2023, godz. 13:15