Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę do lat 3 dz. 125/2 AM-1, o. Sulistrowice

ZARZĄDZENIE NR 87 /2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA
z dnia 17 kwietnia 2023 r. 

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 38 i art. 40  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka, wymienioną w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 30 dni.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


                                               Załącznik do Zarządzenia Nr  87/2023
                                          Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
                           z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 25 maja  2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11

 

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 125/2 AM-1, obręb Sulistrowice, o pow. 8141 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb, KW WR1K/00251646/4; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako handel i usługi. Termin wnoszenia opłat wg umowy. Kształt nieruchomości romb. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej działki UT/US 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UT ustala się przeznaczenie na usługi z zakresu turystyki. Dla terenu oznaczonego symbolem US ustala się przeznaczenie na usługi z zakresu sportu i rekreacji.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto:

8150,00 zł/rok                                     

Wadium:

820,00 zł

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr  125/2 AM-1, o. Sulistrowice, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 19.05.2023 r.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka.
 7. Do ceny czynszu za dzierżawę nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20% wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych w górę.
 9. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku oraz wszelkich należności związanych z dzierżawionym gruntem.
 10. Prawo dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka na cele prowadzenia działalności rekreacyjno-sportowej i wypoczynku ludności.
 11. Zakaz przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości na cele prowadzenia działalności parkingowej.
 12. Każdy z uczestników  przetargu powinien dokonać oględzin działki wystawionej do dzierżawy
  i zapoznać się ze stanem jej zagospodarowania.
 13. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku sprzedaży dzierżawionej nieruchomości.
 14. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 15. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.
 16. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady dzierżawionej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 17. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 18. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
 19. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.
 20. Uczestnik przetargu winien uregulować wszelkie zobowiązania wobec Gminy Sobótka.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
18 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Gaworska

Data publikacji:
18 kwi 2023, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Gaworska

Data aktualizacji:
18 kwi 2023, godz. 14:55