Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 145.2018 w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR 2022-04-22 10:12:23
Zarządzenie Nr 1.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia, w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2018-01-17 07:59:58
Zarządzenie Nr 2.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pracowania Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" 2018-01-17 08:05:16
Zarządzenie Nr 3.2018 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Sobótka 2018-01-17 08:01:24
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków fnansowych na dokształcanie nauczycieli 2018-01-11 14:03:22
Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2018-01-22 08:56:14
Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Pomocy Społecznej w Sobótce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2018-02-14 13:40:37
Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:38:37
Zarządzenie Nr 8.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:36:18
Zarządzenie Nr 9.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:34:11
Zarządzenie Nr 10.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społeczej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:29:15
Zarządzenie Nr 11.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2018-02-14 13:26:50
Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydawanie decyzji w tych sprawach 2018-02-14 13:23:06
Zarządzenie Nr 13.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:20:53
Zarządzenie Nr 14.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przyznawania jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:18:20
Zarządzenie Nr 15.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2018-02-14 13:10:17
Zarządzenie Nr 16.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. 2018-02-14 13:04:00
Zarządzenie Nr 17.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok. 2018-02-14 13:01:20
Zarządzenie Nr 18.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2018 roku. 2018-02-14 12:58:18
Zarządzenie Nr 19.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-02-14 12:55:01
Zarządzenie Nr 20.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2018-02-14 12:51:55
Zarządzenie Nr 21.2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2018-03-07 11:26:19
Zarządzenie Nr 22.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 11:22:28
Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zakupu przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność osób fizycznych 2018-06-20 14:23:03
Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2018-03-07 11:21:05
Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 11:17:39
Zarządzenie Nr 27.2018w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-03-07 11:15:53
Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018. 2018-03-07 11:13:44
Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzielanych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-03-09 10:58:50
Zarządzenie Nr 30.2018 w sprawie upowaznienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego 2018-04-11 14:02:29
Zarządzenie Nr 31.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 2018-04-11 14:06:14
Zarządzenie Nr 32.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2018r 2018-04-11 14:07:53
Zarządzenie Nr 32.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2018r. 2018-03-09 10:55:09
Zarządzenie Nr 33.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka, przeznaczonej do użyczenia 2018-04-11 14:10:29
Zarządzenie Nr 34.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2018-04-11 14:19:05
Zarządzenie Nr 35.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do użyczenia 2018-04-11 14:21:29
Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania zespołu ds. nadzorowania i przeprowadzenia inwstycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" 2018-11-19 13:21:49
Zarządzenie nr 37.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-04-11 14:35:25
Zarządzenie Nr 38.2018 w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2018-04-11 14:24:10
Zarządzenie Nr 39.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2017 rok 2018-04-11 14:26:25
Zarządzenie Nr 40.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-06-21 09:56:08
Zarządzenie Nr 40.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy 2018-04-11 14:31:24
Zarządzenie Nr 41.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-04-11 14:32:53
Zarządzenie Nr 42.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-04-11 14:36:49
Zarządzenie Nr 43.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r,; poz.1579) 2018-04-11 14:40:35
Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-07-30 11:36:33
Zarządzenie Nr 45.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 rok 2018-05-25 12:03:38
Zarządzenie Nr 46.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-06-21 09:47:58
Zarządzenie Nr 47.2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2018/2019 2018-05-25 10:56:29
Zarządzenie Nr 48.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2018-06-20 14:26:15
Zarządzenie Nr 49.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2018-05-25 11:47:22
Zarządzenie Nr 50.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 2018-05-25 11:19:08
Zarządzenie nr 51.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-05-25 12:24:18
Zarządzenie nr 52.2018 w sprawie przekazania sołectwu Ręków składników mienia komunalnego do korzystania 2018-05-25 12:26:56
Zarządzenie Nr 53 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-05-25 12:31:11
Zarządzenie Nr 54.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 2018-05-25 11:24:24
Zarządzenie Nr 55.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz 1579) 2018-05-25 11:31:16
Zarządzenie Nr 56.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-21 09:50:28
Zarządzenie Nr 57.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-05-25 11:01:25
Zarządzenie Nr 58.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 2018-05-25 10:29:07
Zarządzenie Nr 59.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-21 09:54:54
Zarządzenie Nr 60.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-20 14:28:22
Zarządzenie Nr 61.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2018-06-20 14:29:21
Zarządzenie Nr 62.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie "Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację", zmienionego Zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01 września 2017 r. 2018-06-20 14:33:05
Zarządzenie Nr 63.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-06-20 14:34:40
Zarządzenie Nr 64.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-06-20 14:37:15
Zarządzenie Nr 65.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-06-20 14:39:05
Zarządzenie Nr 66.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2018-06-20 14:40:11
Zarządzenie Nr 67.2018 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka jako organu właściwego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2018-06-20 14:43:41
Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2018-07-30 11:41:23
Zarządzenie Nr 69.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2018-06-20 14:44:46
Zarządzenie nr 70.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2018-07-30 11:47:20
Zarządzenie Nr 71.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-20 14:46:37
Zarządzenie Nr 72.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-20 14:48:33
Zarządzenie Nr 73.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-20 14:49:36
Zarządzenie Nr 74.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-20 14:50:29
Zarządzenie Nr 75.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowaneg 2018-06-20 14:51:17
Zarządzenie nr 76.2018 w sprawie powołania zastępstwa za członka Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2018-07-30 11:50:45
Zarządzenie nr 77.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r, poz. 1579) 2018-07-30 11:54:43
Zarządzenie nr 78 w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT Gminie Sobótka za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split payment) 2018-11-19 12:17:28
Zarządzenie nr 79.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r 2018-07-30 12:04:35
Zarządzenie nr 80.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19 art. 20. i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 2018-07-30 12:08:52
Zarządzenie nr 81.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień puiblicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r - Prawo zamówień publicznych )Dz. U. z 2017r. , poz 1579) 2018-07-30 12:12:38
Zarządzenie nr 82.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579) 2018-07-30 12:16:00
Zarządzenie nr 83.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r 2018-07-30 12:23:23
Zarządzenie nr 84.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-07-30 12:26:48
Zarządzenie Nr 85.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-30 12:32:52
Zarządzenie nr 86.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-07-30 12:40:20
Zarządzenie nr 87 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2018 roku 2018-11-23 11:01:13
Zarządzenie nr 88.2018 w sprawie przekazania zadań w zakresie promocji Gminy SObótka jednostce organizacyjnej gminy, instytucji kultury - Ślężańskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce 2018-09-25 09:41:27
Zarządzenie nr 89.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-11-19 12:29:16
Zarządzenie nr 90.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 2018-09-25 09:46:14
Zarządzenie nr 91.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. 2018-09-25 09:51:37
Zarządzenie nr 92 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-10-23 10:53:08
Zarządzenie nr 93.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-11-19 12:31:52
Zarządzenie nr 94.2018 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej. 2018-09-25 09:55:30
Zarządzenie nr 95.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2018-09-25 09:59:12
Zarządzenie nr 96.2018 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka. 2018-09-25 10:09:24
Zarządzenie nr 97.2018 w sprawie przeprowadzenie gminnego ćwiczenia obronnego 2018-10-23 10:38:07
Zarządzenie nr 98.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy SObótka z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie "Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" zmienionego Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 03 stycznia 2018r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy SObótka z dnia 01 września 2017 2018-09-25 10:15:21
Zarządzenie nr 99.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2018-09-25 10:23:57
Zarządzenie nr 100 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-10-23 10:58:16
Zarządzenie nr 101.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2018-09-25 10:27:08
Zarządzenie nr 102.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2018-10-23 11:15:41
Zarządzenie nr 103.2018 w sprawie powołania Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce 2018-10-23 11:21:18
Zarządzenie nr 104.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 2018-10-23 11:24:21
Zarządzenie nr 105.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 2018-10-23 11:37:23
Zarządzenie nr 106.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowdzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm) 2018-10-23 11:41:07
Zarzadzenie nr 107.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-10-23 11:50:57
Zarządzenie nr 108.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2018-10-23 11:58:34
Zarządzenie nr 109.2018 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do zawarcia umowy z Bankiem Żywności we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu ul. Rogowska 117 D, 54-440 Wrocław na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2018-10-23 12:03:34
Zarządzenie nr 110.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2018-10-23 12:07:40
Zarządzenie nr 111.2018 w sprawie powołania koordynatora ds. czynności kancelaryjnych w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-10-23 12:10:27
Zarządzenie nr 112.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-10-23 12:14:56
Zarządzenie nr 113.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-10-23 12:17:57
Zarządzenie nr 114 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) 2018-11-23 14:41:52
Zarządzenie nr 115.2018 w sprawie zmian osobowych w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UMIG Sobótka 2018-11-23 14:44:47
Zarządzenie nr 116.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-11-19 12:35:07
Zarządzenie nr 117.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użytkowanie 2018-11-19 12:40:16
Zarządzenie nr 118.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-11-19 12:52:03
Zarządzenie nr 119.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) 2018-11-23 14:37:14
Zarządzenie nr 120.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2018-11-19 12:54:34
Zarządzenie nr 121.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2018-11-19 12:58:15
Zarządzenie nr 122.2018 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sobótce z zajmowanego stanowiska 2018-11-19 13:07:05
Zarządzenie nr 123.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2018-11-19 13:04:33
Zarządzenie nr 124.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-11-19 13:25:12
Zarządzenie nr 125.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 rok 2018-11-23 10:24:33
Zarządzenie nr 126.2018 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019-2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2018-11-19 13:27:46
Zarządzenie nr 127.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-11-19 13:19:18
Zarządzenie 128.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) 2018-11-23 14:35:02
Zarządzenie Nr 129.2018 w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza 2018-12-12 11:31:00
Zarządzenie nr 130.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-11-23 10:11:22
Zarządzenie Nr 131.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-12-04 08:49:03
Zarządzenie nr 132.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-11-28 09:19:21
Zarządzenie Nr 133.2018 w sprawie powołania przedstawiciela gminy w Radzie Nadzorczej Zakłądu Usług Komunalnych "Hadlux" sp.zo.o. w Sobótce 2018-11-30 12:04:41
Zarządzenie Nr 134.2018 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 129.2018 Burmistrza Sobótki w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza 2018-11-30 11:33:49
Zarządzenie Nr 135.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-12-10 13:51:41
Zarządzenie nr 136.2018 Burmistrza MiG Sobótka w sprawie ustanowienia dla pracowników UMiG w Sobótce dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2018-12-04 08:44:35
Zarządzenie Nr 137.2018 w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy Sobótka regulaminu organizacyjnego 2018-12-12 08:40:39
Zarządzenie Nr 138.2018 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka" 2018-12-10 13:53:58
Zarządzenie Nr 139.2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sobótka 2019-01-03 08:50:17
Zarządzenie Nr 140.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-12-12 11:34:23
Zarządzenie Nr 141.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2019-01-04 10:52:04
Zarządzenie Nr 142.2018 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019-2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019rok 2019-01-04 11:21:01
Zarządzenie Nr 146.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2019-01-09 09:02:53
Zarządzenie Nr 147.2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sobótka 2019-01-04 14:27:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Lachtera

Data wytworzenia:
11 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Anna Lachtera

Data publikacji:
11 sty 2018, godz. 12:12

Osoba aktualizująca informacje

Anna Lachtera

Data aktualizacji:
11 sty 2018, godz. 12:12