Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2017-01-31 15:15:36
Zarządzenie Nr 2.2017, w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli 2017-01-03 12:06:24
Zarządzenie Nr 3.2017 w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego 2017-01-09 10:48:47
Zarządzenie Nr 4.2017 w sprawie konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2017-01-05 15:21:52
Zarządzenie Nr 5.2017 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2017-01-10 11:50:13
Zarządzenie Nr 6.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-01-31 15:14:14
Zarządzenie Nr 7.2017 w sprawie zakupu przez Gminę Sobótka niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność osoby fizycznej 2017-01-31 15:11:30
Zarządzenie nr 8.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2017-01-31 15:08:50
Zarządzenie Nr 9.2017 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urządu Miasta i Gminy Sobótka oraz zasad jej stosowania 2017-01-31 14:49:56
Zarządzenie Nr 10.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54.2015 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-01-31 14:47:59
Zarządzenie Nr 11.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce 2017-01-31 14:45:26
Zarządzenie nr 12.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-02-10 13:00:02
Zarządzenie Nr 13.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-02-10 13:01:48
Zarządzenie Nr 14.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11.2017 w sprawie powołania Komisji Konskursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstwowej Nr 1 w Sobótce 2017-02-10 12:57:40
Zarządzenie Nr 15.2017 w sprawie ustalenia zasad obiegu dokumentacji związanej ze zbywaniem i nabywaniem mienia komunalnego oraz zasad ewidencji analitycznej gruntów 2017-08-10 08:09:40
Zarządzenie Nr 16.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2017-02-15 15:25:23
Zarządzenie Nr 17.2017 o sposobie i terminie przekazania majątku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce 2017-02-21 09:05:29
Zarządzenie Nr 18.2017 w sprawie sposobu i terminu przekazania majątku Gimnazjum Gminnego. 2017-02-24 12:57:06
Zarządzenie Nr 19.2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1im.Janusza Korczaka w Sobótce 2017-02-24 12:59:36
Zarządzenie Nr 20.2017 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Sobótce 2017-02-24 13:57:01
Zarządzenie Nr 21.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Slężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce nieruchomości oddanej w trwały zarząd 2017-03-07 09:31:39
Zarządzenie Nr 22.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100.2012 z dnia 19.07.2012r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2017-03-07 09:29:04
Zarządzenie Nr 23.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-04-05 09:32:12
Zarządzenie Nr 24.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2017-04-05 09:30:34
Zarządzenie Nr 25.2017 w sprawie konkursu na Dyrektora Przedszkola nr 1 w Sobótce 2017-03-07 09:24:12
Zarządzenie Nr 26.20017 w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2017-04-05 09:36:17
Zarządzenie nr 27.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-04-05 09:29:02
Zarządzenie nr 28.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-04-05 09:27:43
Zarządzenie nr 29.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2017-04-05 09:26:15
Zarządzenie Nr 30.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-04-05 09:24:40
Zarządzenie Nr 31.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-24 09:41:21
Zarządzenie Nr 32.2014 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-24 10:54:52
Zarządzenie Nr 33.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce 2017-04-05 09:21:09
Zarządzenie Nr 34.2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacynym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkól podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2017-04-05 09:09:57
Zarządzenie Nr 35.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-04-07 10:57:32
Zarządzenie Nr 36.2017 w sprawie udzielenia Dyrektorowi OPS w Sobótce upoważnienia do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostęponienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2017-04-18 08:36:09
Zarządzenie Nr 37.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2017-04-18 08:32:46
Zarządzenie Nr 38.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność przez gminę Sobótka 2017-05-24 08:47:55
Zarządzenie nr 39.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2017-04-18 08:30:28
Zarządzenie Nr 40.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce 2017-04-18 08:29:08
Zarządzenie Nr 41.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr1 w Sobótce 2017-04-19 08:40:45
Zarządzenie Nr 42.2017 w sprawie wprowadzenia zasad funlcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Sobótka 2017-04-19 08:44:42
Zarządzenie Nr 43.2017 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do podejmowania wszelkich czyności w zakresie realizacji projektu "MOCne więzi" 2017-05-24 08:38:16
Zarządzenie Nr 44.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2017-05-24 08:44:25
Zarządzenie Nr 45.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach 2017-05-24 08:52:32
Zarządzenie Nr 46.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-05-24 09:02:40
Zarządzenie Nr 47.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2017 roku 2017-05-24 09:12:48
Zarządzenie Nr 48.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-05-24 09:16:03
Zarządzenie Nr 49.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2017-05-24 09:22:45
Zarządzenie Nr 50.2017 w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2017-05-24 09:26:45
Zarządzenie Nr 51.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-06-13 11:36:52
Zarządzenie Nr 52.2017 w sprawie powołania stałej komisji do oceny i likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów 2017-05-24 09:32:28
Zarządzenie Nr 53.2017 w sprawie przeniesienia na rzecz gminy działki w rozliczeniu zobowiązania wynikającego z decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości 2017-06-19 09:55:58
Zarządzenie Nr 54.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-24 10:52:04
Zarządzenie Nr 55.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-06-13 11:41:20
Zarządzenie Nr 56.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn.: "Zwiększanie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach" 2017-06-13 12:03:31
Zarządzenie Nr 57.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-06-13 11:46:34
Zarządzenie Nr 58.2017 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2017-06-13 11:51:52
Zarządzenie Nr 59.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-07-20 10:38:57
Zarządzenie Nr 60.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowanie w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-06-20 10:59:06
Zarządzenie Nr 61. 2017 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Sobótka 2017-06-20 11:00:23
Zarządzenie Nr 62.2017 w sprawie zakupu przez Gminę Sobótka niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność osób fizycznych 2017-07-20 10:41:16
Zarządzenie Nr 63.2017 w sprawie zakupu przez Gminę Sobótka niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność osób fizycznych 2017-07-20 10:43:09
Zarządzenie Nr 64.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-06-20 11:05:52
Zarządzenie Nr 65.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-06-20 11:08:46
Zarządzenie Nr 66.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-06-20 11:11:06
Zarządzenie Nr 67.2017 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 2017-06-20 09:22:10
Zarządzenie Nr 68.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-07-20 10:46:13
Zarządzenie Nr 69.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do Sprzedaży 2017-07-20 10:48:53
Zarządzenie Nr 70.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruhomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-07-20 10:50:16
Zarządzenie Nr 71.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-07-20 10:51:46
Zarządzenie Nr 72.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-07-20 10:53:32
Zarządzenie Nr 73.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2017-08-10 08:30:40
Zarządzenie Nr 74.2017 w sprawie zmiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2017-07-20 11:20:32
Zarządzenie Nr 75.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-07-20 11:21:38
Zarządzenie Nr 77.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-07-20 11:23:05
Zarządzenie Nr 78. 2017 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-07-20 11:26:16
Zarządzenie Nr 79.2017, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2017-08-10 08:34:32
Zarządzenie Nr 80.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-08-10 08:39:00
Zarządzenie Nr 81.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu 2017 r. 2017-08-10 08:41:47
Zarządzenie Nr 82.2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2017 roku 2017-08-10 08:47:16
Zarządzenie Nr 83.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2017-08-10 08:51:34
Zarządzenie Nr 84.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-08-10 08:54:22
Zarządzenie Nr 85.2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia strat w gospodarstwach domowych w Gminie Sobótka 2017-09-01 08:28:16
Zarządzenie Nr 86.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-09-01 08:32:37
Zarządzenie Nr 87.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Skarbnikowi Miasta i Gminy Sobótka 2017-09-01 08:41:10
Zarządzenie Nr 88.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Skarbnikowi Miasta i Gminy Sobótka 2017-09-01 08:42:34
Zarządzenie Nr 89.2017 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2017-09-01 08:44:28
Zarzadzenie Nr 90.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-09-01 08:48:47
Zarządzenie Nr 91.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nierychomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-09-01 08:56:11
Zarządzenie nr 92.2017 w sprawie zakupu nieruchomości od osób fizycznych na rzecz gminy Sobótka 2017r. 2018-11-23 10:48:49
Zarządzenie Nr 93.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadenia postępowania w trbie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-09-01 08:58:03
Zarządzenie Nr 94.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-09-01 08:59:41
Zarządzenie Nr 95.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-09-26 12:42:39
Zarządzenie Nr 96.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" 2017-09-01 09:21:52
Zarządzenie Nr 97.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-09-26 12:44:58
Zarządzenie Nr 98.2017 w sprawie przeniesienia na rzecz gminy działek w rozliczeniu opłaty adiacenckiej 2017-09-26 12:46:37
Zarządzenie Nr 99.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-09-26 12:47:44
Zarządzenie Nr 100.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-03-07 11:10:11
Zarządzenie Nr 101.2017 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu 2017-11-03 09:07:02
Zarzdzenie Nr 102.2017 w sprawie ogłoszenia wyjazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-09-26 12:49:02
Zarządzenie Nr 103.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2017-09-26 12:50:25
Zarządzenie Nr 104.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-11-03 09:09:45
Zarządzenie Nr 105.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-11-03 09:12:51
Zarządzenie Nr 106.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-11-03 09:15:30
Zarządzenie Nr 107.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-11-03 09:17:36
Zarządzenie Nr 108.2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-11-03 09:19:35
Zarządzenie Nr 109.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2017-11-03 09:21:41
Zarzadzenie Nr 110.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-11-03 09:24:30
Zarządzenie Nr 111.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-11-03 09:26:03
Zarządzenie Nr 112.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Sobótce (0,000-0,280 km) - II przetarg" 2017-11-03 11:27:31
Zarządzenie Nr 113.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-11-03 09:27:54
Zarządzenie Nr 114.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-11-03 09:28:44
Zarządzenie Nr 115.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2017-11-03 09:29:46
Zarządzenie Nr 116.2017 w sprawie Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa 2017-12-04 09:55:37
Zarządzenie Nr 117.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych 2017-12-06 10:36:16
Zarządzenie Nr 118.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2017-12-04 10:06:04
Zarządzenie Nr 119.2017 w sprawie określenia zasad tworzenia i aktualizacji zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2017-12-04 10:10:38
Zarządzenie Nr 120.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2017-12-04 10:12:02
Zarządzenie Nr 121.2017 w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat 2017-12-04 10:13:35
Zarządzenie Nr 122.2017 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2018-2021 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na rok 2018 Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2018-01-02 13:40:51
Zarządzenie Nr 123.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 2017-12-04 11:39:35
Zarządzenie Nr 124.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych 2017-12-04 11:41:28
Zarządzenie Nr 125.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-01-02 13:54:04
Zarządzenia Nr 126.2017 w sprawie składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2017-12-04 10:15:12
Zarządzenie Nr 128.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-12-04 11:43:45
Zarządzenie Nr 129.2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017r. 2018-01-02 13:48:48
Zarządzenie Nr 130.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-01-02 13:52:22
Zarządzenie Nr 131.2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017r. 2018-01-02 13:46:35
Zarządzenie Nr 132.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-01-02 13:50:55
Zarządzenie Nr 133.2017 w sprawie autopoprawki do projektu wielolteniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2018-2021 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-01-02 13:43:39
Zarządzenie Nr 134.2017 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000-0,370 km) - zamówienie z wolnej ręki" 2018-02-14 12:39:19
Zarządzenie Nr 135.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza - zamówienie z wolnej ręki" 2018-02-14 12:44:27
Zarządzenie Nr 137.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok 2018-01-18 12:01:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Lachtera

Data wytworzenia:
03 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Anna Lachtera

Data publikacji:
03 sty 2017, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Anna Lachtera

Data aktualizacji:
03 sty 2017, godz. 12:05