Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego do lat 3 stanowiącego własność Gminy Sobótka

 

ZARZĄDZENIE NR  177/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

                                                 z dnia 13 września 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na najem lokalu użytkowego do lat 3 stanowiącego własność Gminy Sobótka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 38 i art. 40  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do najmu nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka, wymienioną w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie, o których mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 30 dni.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 177/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 13 września 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego do lat 3
stanowiącego własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 19 października 2023 r. o godz. 11:00

w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11

 

Lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 26,38m², położony na działce nr 29/7 AM-17, o pow. 0,0050 ha, obręb Sobótka, przy ulicy Fryderyka Chopina 14 w Sobótce. KW nr WR1K/00109997/9. MPZP przedmiotowej działki D-MW/U1 –podstawowe przeznaczenie na zabudowę mieszkaniowo-usługową. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Przeznaczony na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Czynsz najmu płatny miesięcznie. Termin wnoszenia opłat oraz czas trwania najmu wg umowy.

 

Przedmiot najmu obejmuje usługę odpłatnego prowadzenia działalności handlowo-usługowej nieuciążliwej dla otoczenia. Zabrania się  lokowania punktów i automatów do gier hazardowych. Do głównych warunków umowy należeć będzie w szczególności:

 • poza czynszem najmu najemca uiszcza podatek od nieruchomości, opłaty za media;
 • najemca we własnym zakresie podpisuje umowę na odbiór nieczystości stałych;
 • dbanie o czystość lokalu użytkowego oraz terenu wokół nieruchomości;
 • zgłaszanie do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka powstałych zniszczeń lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy;
 • utrzymanie stanu lokalu użytkowego w należytym stanie.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat. Wydatki poniesione przez najemcę na potrzeby przystosowania lokalu do wymogów prowadzonej działalności nie podlegają rozliczeniu.

 

Cena wywoławcza: 320,00 zł                                                      Wadium: 64,00 zł

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na najem lokalu użytkowego przy ul. F. Chopina 14 w Sobótce (dz. 29/7 AM-17, o. Sobótka), imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 13.10.2023 r.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, stronie internetowej Gminy Sobótka i BIP, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.
 6. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.
 7. Najemca lokalu użytkowego będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększonej o 23% VAT.
 8. Stawka czynszu podlega podwyższeniu co roku w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych obwieszczonego przez Prezes GUS.
 9. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20% wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych w górę.
 10. Najemca jest zobowiązany do uiszczania podatku oraz wszelkich należności związanych z najmowaną nieruchomością.
 11. Każdy z uczestników przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości wystawionej do najmu i zapoznać się ze stanem jej zagospodarowania.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 13. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. 
 14. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady najmowanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 15. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
 16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.
 17. Uczestnik przetargu winien uregulować wszelkie zobowiązania wobec Gminy Sobótka.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
13 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
13 wrz 2023, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
13 wrz 2023, godz. 15:04