Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce

Sobótka: Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce
Numer ogłoszenia: 341658 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budynków Mieszkalnych , ul. Fryderyka Chopina 14, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 31-62-091, faks 0-71 31-62-092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z nieruchomości będących w administracji Zakładu Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Sobótka oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce wymienionych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy, polegających na: a)odbiór i wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, b)odbiór i wywóz odpadów z targowiska o kodzie 20 03 02, c)nieodpłatny odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 7 tj. różnego rodzaju przedmiotów, mebli, sprzętu domowego z miejsc wytypowanych przez Zamawiającego dwa razy w roku, d)nieodpłatny odbiór odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 gromadzonych w oznakowanych pojemnikach lub workach będących własnością Wykonawcy systematycznie jeden raz w miesiącu (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym), e) nieodpłatne wykonywanie dezynfekcji pojemników 1 raz w roku (w okresie letnim), f) częstotliwość wywozu określona w załączniku Nr 1 do umowy może ulec zmianie odbiór tylko pełnych pojemników, g)zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów przed świętami i w związku z porządkami wiosennymi, h) wywóz nieczystości stałych pozostawionych poza pojemnikami w przypadku przepełnienia pojemników oraz uprzątnięcia i zabrania odpadów wysypanych w trakcie opróżniania pojemników, i w ramach wynagrodzenie za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych (bez odrębnego wynagrodzenia) Wykonawca zobowiązany jest do: -wyposażenia nieruchomości w pojemniki na nieczystości stałe w ilości, która zapewni należyte wykonanie usługi z nieruchomości będących w zarządzie ZBM na terenie miasta Sobótka oraz placu targowego i budynku administracyjnego ZBM wymienionych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy, -dostarczenia pojemników lub worków do gromadzenia odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura), ilość i miejsce ustawienia do uzgodnienia z Zamawiającym, -naprawy oraz wymiany pojemników zużytych w czasie eksploatacji bądź uszkodzonych w trakcie ich opróżniania,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a)Posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), b)Posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z póź. zm.) lub udokumentowanie zwolnienia z obowiązku posiadania takiego zezwolenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał, co najmniej zamówienie polegające na świadczeniu w sposób ciągły tj. nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, usług w zakresie wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia) o wartości rocznej, (przez co rozumie się sumę wynagrodzenia za wykonywanie usług w okresie 12 miesięcy) nie mniej niż 100 000,00 zł brutto, przy czym dla spełnienia tego warunku Wykonawca może wykazać i zsumować wartość kilku zamówień. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada przynajmniej 1 specjalistyczny środek transportu przystosowany do odbioru i transportu odpadów komunalnych, oraz przynajmniej 1 specjalistyczny środek transportu przystosowany do odbioru i transportu z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę ubezpieczenia minimum 100 000,00zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy z wkorzystaniem wzoru, Zaakceptowany wzór umowy wraz z załacznikiem, Oświadczenie, że posiada aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z wysypiskiem śmieci do tego przeznaczomym.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Budynków Mieszkalnych ul. Fryderyka Chopina 14 55-050 Sobótka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Budynków Mieszkalnych ul. Fryderyka Chopina 14 55-050 Sobótka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
341658-2011 (HTML, 16.95Kb) 2011-10-19 10:25:34 0

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A cznik Nr 1 SIWZ (DOC, 189.50Kb) 2011-10-19 10:26:26 250
ZaA A cznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 40.50Kb) 2011-10-19 10:26:34 101
ZaA A cznik Nr 3 do SIWZ (DOC, 28.50Kb) 2011-10-19 10:26:41 93
ZaA A cznik Nr 4 do SIWZ (DOC, 38.50Kb) 2011-10-19 10:26:48 103
ZaA A cznik Nr 5 do SIWZ (DOC, 33.00Kb) 2011-10-19 10:27:00 104
ZaA A cznik Nr 6 do SIWZ (DOC, 28.00Kb) 2011-10-19 10:27:07 103
SIWZ (PDF, 97.36Kb) 2011-10-19 10:25:34 317

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie wybA r najkorzystniejszej oferty (PDF, 51.29Kb) 2011-11-02 13:45:33 0
OgA oszenie wybA r najkorzystniejszej oferty (PDF, 51.29Kb) 2011-11-02 13:51:28 0

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o udzielniu zamA wienia ZBM (HTML, 5.44Kb) 2011-11-16 13:55:44 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Ciepła

Data wytworzenia:
19 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Jolanta Czaplińska

Data publikacji:
19 paź 2011, godz. 10:25

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Czaplińska

Data aktualizacji:
19 paź 2011, godz. 10:25