Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. STRZELCÓW 2 W SOBÓTCE

Sobótka: REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. STRZELCÓW 2 W SOBÓTCE
Numer ogłoszenia: 320638 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budynków Mieszkalnych , ul. Fryderyka Chopina 14, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 31-62-091, faks 0-71 31-62-092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. STRZELCÓW 2 W SOBÓTCE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Robota budowlana w zakresie - Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców 2 w Sobótce Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: Remont pokrycia dachowego - dach od strony wschodniej niższy polegający na: - Rozebranie instalacji i wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu; - Wymiana przedłużenie rur kanalizacyjnych wywiewnych; - Naprawa ścian ogniomurków i ich przemurowanie; - Naprawa i przecieranie tynków na kominach; - Malowanie tynków na kominach; - Naprawa pęknięć i zagruntowanie czapek kominowych (środkiem uszczelniającym); - Wykonanie nowych obróbek blacharskich z ocynku wzmocnionych cynkiem; - Wymiana rynien i rur spustowych; - Ocieplanie dachu styropianem gr. 15cm; - Położenie papy podkładowej P.Y.E. PV-200 S 40; - Położenie papy wierzchniego krycia P.Y.E. PV-250 S-5,2; - Montaż kominów wentylacyjnych; Remont tarasu od strony zachodniej polegający na: - Rozebranie cokołu z lastryka; - Izolacja narożnika ściana - taras; - Położenie płytek posadzkowych mrozoodpornych; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST oraz załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji - Przedmiar robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.13.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.14.10-1, 45.31.23.10-3, 45.33.12.10-1, 45.43.12.00-9, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum dwie roboty budowlane, z których każda polega na wykonaniu remontu budynku, na który składały się: remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, naprawa kominów, montaż kominów wentylacyjnych, wymiana rynien i rur spustowych oraz kładzenie glazury o wartości minimum 87 000 PLN każda. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówieni Wykonawca musi wykazać, że w okresie przewidzianym na realizacje zamówienia dysponuje - będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym następującym personelem kluczowym: kierownik budowy - jedna osoba - branża ogólnobudowlana - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowlanej w zakresie konstrukcyjno - budowlanym bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane na podstawie wcześniejszych przepisów. Posiadający uprawnienia budowlane w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz posiadającego aktualny wpis do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi posiadać dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 87 000 PLN Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 87 000 PLN. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących w następujących przypadkach: -zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; -gdy zmianie uległy przepisy prawa istotne dla realizacji przedmiotu umowy; -ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania części zamówienia, ujętych w dokumentacji; -zmiana przedmiotu wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT; -zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejsza wartość zamówienia; -przesunięcie terminu ze względu na okoliczność wykonanie robót dodatkowych będzie możliwe wówczas jeżeli musi zostać wstrzymanie prac podstawowych; -z powodu osób trzecich uniemożliwiające wykonanie robót, na które nie miał wpływu wykonawca; -zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającej na zmianie terminu wykonania zadania w następujących wypadkach: warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac, inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę - nie przekazanie w terminie placu budowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej dotyczących terminu zakończenia robót, może on ulec odpowiedniemu przedłużaniu, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiany do umowy może inicjować zamawiający jak i wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Budynków Mieszkalnych ul. Fryderyka Chopina 14 55-050 Sobótka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Budynków Mieszkalnych ul. Fryderyka Chopina 14 55-050 Sobótka pomieszczenie kasa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zamA wieniu (PDF, 85.63Kb) 2010-10-06 12:29:19 0

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 50.58Kb) 2010-10-22 08:40:04 0

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Udzielenie zamA wienia (PDF, 60.08Kb) 2010-10-27 14:56:08 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Ciepła

Data wytworzenia:
06 paź 2010

Osoba dodająca informacje

Jolanta Czaplińska

Data publikacji:
06 paź 2010, godz. 12:29

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Czaplińska

Data aktualizacji:
06 paź 2010, godz. 12:29