Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. STRZELCÓW 2 W SOBÓTCE

Sobótka: REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. STRZELCÓW 2 W SOBÓTCE
Numer ogłoszenia: 320638 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budynków Mieszkalnych , ul. Fryderyka Chopina 14, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 31-62-091, faks 0-71 31-62-092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. STRZELCÓW 2 W SOBÓTCE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Robota budowlana w zakresie - Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców 2 w Sobótce Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: Remont pokrycia dachowego - dach od strony wschodniej niższy polegający na: - Rozebranie instalacji i wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu; - Wymiana przedłużenie rur kanalizacyjnych wywiewnych; - Naprawa ścian ogniomurków i ich przemurowanie; - Naprawa i przecieranie tynków na kominach; - Malowanie tynków na kominach; - Naprawa pęknięć i zagruntowanie czapek kominowych (środkiem uszczelniającym); - Wykonanie nowych obróbek blacharskich z ocynku wzmocnionych cynkiem; - Wymiana rynien i rur spustowych; - Ocieplanie dachu styropianem gr. 15cm; - Położenie papy podkładowej P.Y.E. PV-200 S 40; - Położenie papy wierzchniego krycia P.Y.E. PV-250 S-5,2; - Montaż kominów wentylacyjnych; Remont tarasu od strony zachodniej polegający na: - Rozebranie cokołu z lastryka; - Izolacja narożnika ściana - taras; - Położenie płytek posadzkowych mrozoodpornych; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST oraz załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji - Przedmiar robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.13.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.14.10-1, 45.31.23.10-3, 45.33.12.10-1, 45.43.12.00-9, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum dwie roboty budowlane, z których każda polega na wykonaniu remontu budynku, na który składały się: remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, naprawa kominów, montaż kominów wentylacyjnych, wymiana rynien i rur spustowych oraz kładzenie glazury o wartości minimum 87 000 PLN każda. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówieni Wykonawca musi wykazać, że w okresie przewidzianym na realizacje zamówienia dysponuje - będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym następującym personelem kluczowym: kierownik budowy - jedna osoba - branża ogólnobudowlana - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowlanej w zakresie konstrukcyjno - budowlanym bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane na podstawie wcześniejszych przepisów. Posiadający uprawnienia budowlane w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz posiadającego aktualny wpis do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi posiadać dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 87 000 PLN Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 87 000 PLN. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących w następujących przypadkach: -zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; -gdy zmianie uległy przepisy prawa istotne dla realizacji przedmiotu umowy; -ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania części zamówienia, ujętych w dokumentacji; -zmiana przedmiotu wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT; -zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejsza wartość zamówienia; -przesunięcie terminu ze względu na okoliczność wykonanie robót dodatkowych będzie możliwe wówczas jeżeli musi zostać wstrzymanie prac podstawowych; -z powodu osób trzecich uniemożliwiające wykonanie robót, na które nie miał wpływu wykonawca; -zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającej na zmianie terminu wykonania zadania w następujących wypadkach: warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac, inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę - nie przekazanie w terminie placu budowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej dotyczących terminu zakończenia robót, może on ulec odpowiedniemu przedłużaniu, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiany do umowy może inicjować zamawiający jak i wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Budynków Mieszkalnych ul. Fryderyka Chopina 14 55-050 Sobótka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Budynków Mieszkalnych ul. Fryderyka Chopina 14 55-050 Sobótka pomieszczenie kasa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2010-10-06 12:29:19 85,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:29:19 136,4KB 76 razy
2 1._Formularz_ofertowy_-_zaA_A_cznik_nr_1doc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:30:50 51,7KB 70 razy
3 2.OA_wiadczenie_wykonawcy_o_speA_nieniu_warunkA_w_udziaA_u_w_postA_powaniu_-_zaA_A_cznik_Nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:31:12 51,3KB 69 razy
4 3._Wykaz_osA_b,_ktA_re_bA_dA__uczestniczyA__w_wykonaniu_zamA_wienia_-_ZaA_A_cznik_Nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:31:32 50,7KB 71 razy
5 4._OA_wiadczenie_wykonawcy_z_zakresie_dysponowania_osobami_zdolnymi_do_wykonywania_zamA_wienia_-_zaA_A_cznik_Nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:31:44 56,1KB 71 razy
6 5._Wykaz_wykonywanych_robA_t_budowlanych_-_zaA_A_cznik_Nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:31:59 55,4KB 72 razy
7 6._OA_wiadczenie_wykonawcy_o_braku_podstaw_do_wykluczenia__-_zaA_A_cznik_Nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:32:12 48,2KB 71 razy
8 7.Umowa_doc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:38:35 68,4KB 76 razy
9 Przedmiar_robA_t_-_zaA_A_cznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 12:39:00 170,7KB 82 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-10-22 08:40:04 50,5KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamA_wienia.pdf 2010-10-27 14:56:08 60,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 06-10-2010 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Ciepła 06-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 27-10-2010 14:56