Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

decyzja - kanalizacja - Przezdrowice - Świątniki


OŚ.7624-13/006/10 Sobótka, dnia 11 stycznia 2011 r.

 

 

 

DECYZJA NR 1/2011

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 listopada 2010 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 13338 dnia 15 listopada 2010 r.) pełnomocnika Gminy Sobótka - Pana Waldemara Szymańskiego, BSB Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, Zielona Góra, ul. Jana z Kolna 4 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki w gminie Sobótka”.

ustalam

następujące środowiskowe warunki realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia :

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 • budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki w gminie Sobótka, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

 1. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczeniu uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska,

 • gospodarkę odpadami, podczas realizacji inwestycji, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - należy je segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz sukcesywnie wywozić z terenu budowy,

 • prace ziemno - budowlane winny być prowadzone z uwzględnieniem ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zapylenia oraz ochrony środowiska gruntowo - wodnego,

 • sprzęt oraz maszyny wykorzystywane do prac muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe i techniczne wykluczające emisję do wód i ziemi zanieczyszczeń niebezpiecznych, m. in. z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwa),

 • wody powierzchniowe i wody gruntowe należy zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem w trakcie budowy inwestycji,

 • w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urządzeń odwadniających - należy je przywrócić do stanu pierwotnego w ciągu 14 dni pod specjalistycznym nadzorem,

 • wykorzystywać maksymalnie grunt rodzimy w celu zasypania wykopów,

 • zabezpieczyć drzewa i krzewy rosnące na trasie prowadzonych prac przed uszkodzeniami spowodowanymi robotami budowlanymi, a ewentualną wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego minimum,

 • w trakcie prowadzenia robót w sąsiedztwie mieszkaniowej ograniczyć czas pracy uciążliwych akustycznie do pory dziennej (600 - 2200),

UZASADNIENIE

wnioskiem z dnia 10 listopada 2010 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 13338 dnia 15 listopada 2010 r.) pełnomocnik Gminy Sobótka - Pan Waldemar Szymański, BSB Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, Zielona Góra, ul. Jana z Kolna 4, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki w gminie Sobótka”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 19 listopada 2010 r. znak: UMiG.OŚ.7624-13/001/10 wystąpił o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2010 r. wydał postanowienie sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/925-1/10/jp w którym uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie wydał w opinii w terminie określonym w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W związku z powyższym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Dnia 6 grudnia 2010 r. wnioskodawca dostarczył do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka uzupełnienia do wniosku. Uzupełnienia te zostały przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrocławiu pismem z dnia 6 grudnia 2010 r. znak OŚ.7624-13/003/10.

Biorąc pod uwagę w/w opinie, a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie dnia 22 grudnia 2010 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (sygn. OŚ.7624-13/004/10). Na w/w postanowienie nie przysługiwało zażalenie. W związku z powyższym postanowienie stało się ostateczne z dniem podpisania.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia nie przeprowadzono procedury udziału społeczeństwa, gdyż zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) możliwość udziału społeczeństwa zapewnia się w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko.

Dla terenu obejmującego działki zlokalizowane na terenie miejscowości Sobótka nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu obejmującego działki zlokalizowane na terenie miejscowości Przezdrowice oraz Świątniki istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem miasta (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 153, poz. 2397) jest z tym planem zgodne.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej dla miejscowości Świątniki oraz Przezdrowice.

Łączna długość kanałów grawitacyjnych będzie wynosić około 6580m z czego około 500 m w Sobótce, ok. 2330 m w Przezdrowicach i ok. 3740 m w Świątnikach. Przewiduje się budowę kanałów o średnicach DN200 i DN300. Na kanałach będą zamontowane studzienki tworzywowe małogabarytowe ?425 i oraz żelbetowe ?1200. Kanały będą wybudowane na głębokościach 1,0÷3,5m poniżej poziomu terenu. Łączna długość rurociągów tłocznych będzie wynosić ok. 5340 m. Przewiduje się budowę rurociągów tłocznych o średnicach PE63÷PE160. Rurociągi tłoczne będą budowane na głębokości ok.1,2m poniżej poziomu terenu. Przewiduje się budowę kanałów grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC oraz rurociągów tłocznych z rur ciśnieniowych PE.

Kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne usytuowane będą w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz częściowo na terenach prywatnych.

W sąsiedztwie projektowanego uzbrojenia terenu znajdują się jedno- i wielorodzinne budynki mieszkalne, szkoła oraz budynki usługowe. W zlewni niewielka część terenu zagospodarowana jest zielenią niską i wysoką, zwłaszcza w części zabudowy jednorodzinnej. Istniejące uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, podziemne i naziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne. Przewidywane przedsięwzięcia będą krzyżować się z w/w infrastrukturą podziemną.

Projektowane kanały sanitarne oraz rurociągi tłoczne zostaną ułożone pod powierzchnią terenu. Na powierzchni widoczne będą jedynie włazy do studzienek rewizyjnych. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenów na których realizowane będzie przedsięwzięcie nie zmieni się. Projektowane kanały i rurociągi w większości zlokalizowane będą w drogach lub ich poboczach/chodnikach. W przypadku lokalizacji kanałów na terenach zielonych po wybudowaniu kanałów teren zostanie przywrócony do pierwotnego stanu. W czasie prowadzenia robót może zajść konieczność wycięcia przydrożnych drzew.

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na gatunki zwierząt, w szczególności ptaków w trakcie trwania okresu lęgowego, ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 31 marca.

Roboty budowlane związane z budową kanalizacji będą polegały na wykonaniu wykopów, ułożeniu rur, zasypaniu wykopów i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy będą prowadzone ręcznie lub mechanicznie. W sporadycznych przypadkach możliwe jest wykonanie fragmentów kanalizacji metodą bezwykopową w przypadku przekroczenia dróg.

Urobek pochodzący z wykopów wykorzystany zostanie na przedmiotowym terenie w ramach robót wykończeniowych, a jego nadmiar wywieziony poza obszar inwestycji w uzgodnione miejsce.

Warstwa humusu będzie zdejmowana oraz odkładana oddzielnie i wykorzystana do rekultywacji terenu.

Na etapie realizacji wystąpią oddziaływania takie jak hałas, zapylenie oraz emisja spalin spowodowana działaniem maszyn i środków transportu.

Istnieje również ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi.

W celu minimalizacji uciążliwości akustycznych prace ziemne oraz montażowe wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego powinny być prowadzone w porze dziennej.

Oddziaływania te będą odwracalne, ograniczone jedynie do terenu budowy i ustąpią z chwilą zakończenia prac. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na charakter i technologię planowanego przedsięwzięcia nie powinno dojść do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się również emisji zanieczyszczeń środowiska wodno - gruntowego.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznaje się za dopuszczalne odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie dokonano również analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod względem jego usytuowania, co pozwoliło stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

 • obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 • obszarach wybrzeży,

 • obszarach górskich lub leśnych,

 • obszarach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

 • obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

 • obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

 • obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

 • obszarach przylegających do jezior,

 • obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Najbliższy obszar Natura 2000 o nazwie „Masyw Ślęży” PLH020040 - oddalony jest od terenu inwestycji o ok. 800 m. W związku z powyższym z uwagi na charakter przedsięwzięcia, lokalizację oraz skalę planowanych prac, inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na w/w obszar. Ponadto ustalono, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie częściowo w granicach Ślężąńskiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach jego otuliny.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz na fakt, iż kanały i rurociągi usytuowane będą w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz częściowo na terenach prywatnych, a teren po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony w/w obszaru Natura 2000 oraz na cele Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono w/w obszar Natura 2000 oraz w/w Park Krajobrazowy.

Z uwagi na ograniczony zakres planowanych prac i charakter inwestycji nie występuje transgraniczne oddziaływanie.

 

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.

 

Załączniki:

 • załącznik nr 1 charakterystyka przedsięwzięcia,

 

Pouczenie:

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Waldemar Szymański, ul. Jana z Kolna 4, 65-014 Zielona Góra - wnioskodawca,

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 4. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - podanie do publicznej wiadomości poprzez:

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przezdrowice (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świątniki (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 • umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

 1. a/a - Gmina Sobótka - stanowisko ds. inwestycji,

 2. a/a.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 11-01-2011 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 11-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 11-01-2011 11:38