Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

decyzja OOŚ - Pagórki Zachodnie - wydobywanie granitu


OŚ.7624-5/015/10 Sobótka, dnia 31 grudnia 2010 r.

 

 

DECYZJA NR 11/2010

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), a także art. 34, art. 35, art. 35a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lutego 2010 r. (zarejestrowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dnia 1 marca 2010 r. pod nr L. dz. 2681) Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. nr 2 AM 1, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków.

 

ustalam

 

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

„wydobywanie kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych” (realizowane na dz. nr 2 AM 1, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków), zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, tj. ograniczyć się do zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji inwestycji,

 • warstwę glebową (humus) zdjętą podczas eksploatacji złoża wykorzystać do tworzenia warstwy urodzajnej podczas rekultywacji terenu,

 • w przypadku zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi wskutek awarii sprzętu technicznego (np. samochodu lub koparki), zanieczyszczenia te należy niezwłocznie neutralizować sorbentami lub zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji,

 • maszyny i samochody technologiczne wykorzystywane podczas eksploatacji złoża należy garażować, naprawiać i tankować poza terenem przedsięwzięcia. Paliwa i oleje magazynować poza terenem przedsięwzięcia,

 • do prac wydobywczych dopuszczać tylko sprawne urządzenia. Prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego stosowanych maszyn,

 • zapewnić miejsce swobodnego wykonywania manewrów pojazdów w postaci placów, a ewentualny postój pojazdów wykonywać przy zgaszonym silniku,

 • gotowe produkty transportować do odbiorców koleją i samochodami. Wykorzystywać trasy przejazdowe, które będą jak najmniej uciążliwe dla pobliskich terenów objętych ochroną akustyczną,

 • prace związane z wydobyciem złoża prowadzić wyłącznie w porze dziennej, przy wykorzystaniu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskiej emisji spalin oraz hałasu,

 • ograniczyć czas pracy urządzeń szczególnie hałaśliwych (np. młotów pneumatycznych, wibratorów) do niezbędnego minimum,

 • zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych, i w miarę możliwości ograniczać roboty wydobywcze podczas wiatrów. W celu uniknięcia niezorganizowanej emisji pyłu bezwzględnie należy zraszać wodą ciąg technologiczny oraz wewnętrzne drogi transportowe,

 • transportowaną kopalinę należy oplandekować, co zmniejszy możliwość pylenia,

 • ścieki socjalno - bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku i przekazywać okresowo firmie, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sobótka,

 • wody opadowe należy kierować do rowu melioracyjnego zlokalizowanego w pobliżu wyrobiska od strony północno-zachodniej, który wpada do rzeki Czarna Woda. Wody z odwodnienia kopalni gromadzone w rząpiu należy przed odprowadzeniem do rowu podczyścić w osadniku,

 • przed odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego odprowadzającego wody do odbiornika (rzeka Czarna Woda) należy sprawdzić przepustowość rowu tak, aby nie doszło do ewentualnej zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych do odbiornika,

 • zabezpieczyć wyrobisko przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków,

 • wyklucza się stałe składowanie w terenach eksploatacji kruszyw wszelkich odpadów, z wyjątkiem urobku,

 • odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie,

 • podczas robót strzałowych stosować ładunki materiałów wybuchowych warunkujące bezpieczeństwo przyległych obiektów i zachowanie strefy drgań sejsmicznych oraz rozrzutu odłamków skalnych,

 • prowadzić okresowe pomiary kontrolne drgań sejsmicznych i rozrzutu odłamków skalnych,

 • nie prowadzić prac wydobywczych ani ruchu pojazdów jednocześnie na całym obszarze wyrobiska,

 • prace wydobywcze, w wyniku których zmieniona zostanie lokalizacja rząpi lub osadnika (np. przeniesienie na niższy poziom), prowadzić poza okresem marzec - czerwiec i wrzesień - październik,

 • zabezpieczyć pompy odprowadzające okresowo wodę do osadnika drobną siatką, uniemożliwiającą wciągnięcie płazów,

 • w pierwszym roku eksploatacji przy udziale specjalisty herpetologa prowadzić monitoring wpływu inwestycji na płazy,

 • badania monitoringowe prowadzić w okresie wędrówek z i do lęgowisk płazów. W przypadku stwierdzenia dużej śmiertelności płazów zastosować działania minimalizujące wskazane przez specjalistę prowadzącego monitoring,

 • w terminie 30 dni od zakończenia monitoringu przekazać organowi wydającemu decyzję środowiskową oraz organowi uzgadniającemu warunki realizacji przedsięwzięcia wyniki obserwacji,

 • prace ziemne winny być prowadzone z uwzględnieniem ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zapylenia oraz ochrony środowiska gruntowo - wodnego,

 • wody powierzchniowe oraz gruntowe należy zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji,

 • sprzęt i maszyny wykorzystywane do prac winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe techniczne wykluczające emisję do wód i ziemi zanieczyszczeń niebezpiecznych, m.in. z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwa),

 • powyższa inwestycja winna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

 • podczas realizacji i eksploatacji inwestycji należy stosować urządzenia i rozwiązania techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi (w tym osób zatrudnionych w obiekcie),

 • W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów, drogi transportowe oraz place manewrowe należy zraszać wodą (polewać), szczególnie w okresie suszy i braku opadów,

 • w momencie podjęcia eksploatacji na złożu należy wykonać pomiary natężenia hałasu oraz oddziaływanie rozrzutu odłamków przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej w celu weryfikacji skuteczności przyjętych rozwiązań w technologii eksploatacji złoża a także ostatecznego określenia oddziaływania inwestycji na zabudowę mieszkaniową i w przypadku wystąpienia przekroczeń zastosować rozwiązania techniczne minimalizujące te oddziaływania oraz wprowadzić korekty w technologii eksploatacji złoża.

 1. Po zakończeniu eksploatacji należy podjąć następujące działania:

 • wycofać z terenu zakładu górniczego stosowane maszyny i urządzenia,

 • wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny zwałowisk zrekultywować w kierunku wodno - leśnym, tj.: umożliwić samoistne wypełnienie wyrobisk (ewentualnie wcześniej wypłyconych) wodami pochodzenia atmosferycznego, złagodzić i odpowiednio wyprofilować skarpy zwałowisk i wyrobisk, a teren wokół nich obsadzić trawami i nieinwazyjnymi, rodzimymi gatunkami drzew i krzewów.

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 24 lutego 2010 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 2681 z dnia 1 marca 2010 r.) Prezes Zarządu Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko „do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe”.

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 15 kwietnia 2010 r. wydał postanowienie sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/212-1/10/AM w którym uznał, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dnia 21 kwietnia 2010 r. wydał postanowienie sygn. ZNS-601-43/HJ/10 w którym uznał, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę w/w opinie, a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie dnia 10 maja 2010 r. wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu (sygn. UMiG.OŚ.7624-5/005/10). Na w/w postanowienie przysługiwało zażalenie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne zażalenie.

Inwestor do karty informacyjnej dołączył informację z Urzędu Gminy Marcinowice o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (uchwała nr XLI/291/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2006 r.) z którego wynika, iż działki nr 1/1 AM 1, 2/2 AM 13 i dz. 3/2 AM 2 obręb Strzeblów zlokalizowane są w obszarze oznaczonym symbolem „P/PG” tj. stanowią tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów, oraz innych działalności gospodarczych (P) i teren eksploatacji powierzchniowej (PG).

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że dla dz. nr 2 AM 1, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Strzeblów objęte są:

 • Uchwałą nr XI/90/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 16, poz 325 z dnia 29.01.2004 r. oznaczone symbolem PE/S stanowią tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych i składowisk,

ponadto część działek nr 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Strzeblów objęta jest:

 • Uchwałą nr XLVII/31/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Strzeblów A” położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp „Pagórki Zachodnie Ia” opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 216, poz 3437 z dnia 19 listopada 2010 r. - i oznaczona symbolem PG stanowi tereny przeznaczone na eksploatację powierzchniową granitu oraz działalność przemysłowo - składową związaną z jego przerabianiem, zwałowiska mas ziemnych lub skalnych wraz z komunikacją wewnętrzną niezbędną dla obsługi terenu.

Zatem planowana inwestycja jest zgodna z w/w planami.

Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko został dostarczony przez inwestora dnia 16 września 2010 r. Raport ten, w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wymagał uzupełnień. Inwestor dostarczył uzupełnienia pismem z dnia 8 listopada 2010 r.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedmiotowa inwestycja będzie polegała na wznowieniu wydobywania granitu we wschodniej części złoża „Pagórki Zachodnie”. Przewiduje się wydobycie granitu w ilości do 200000 m3/rok.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie dz. nr 2, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na terenie działki nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków. Powierzchnia projektowanego Obszaru Górniczego wynosi 10,3796 ha, z czego 9,4241 ha znajduje się na terenie gminy Sobótka, a 0,9555 ha na terenie gminy Marcinowice.

Przedsięwzięcie zakłada eksploatację na terenie istniejącego wyrobiska wgłębnego na II poziomie + 165, oraz przewidywanych do uruchomienia poziomach +145 i +130.

Planowana inwestycja sąsiaduje od strony północnej z zakładem przeróbczym, od strony wschodniej z placami składowymi gotowych wyrobów i z instalacją do przerobu granitu na kruszywa i grysy. Od strony południowej sąsiaduje z kopalnią granitu „Strzeblów I”, a od strony zachodniej ze zwałowiskiem nadkładu zlokalizowanym na terenie gminy Marcinowice.

Kontynuacja eksploatacji będzie wymagała usunięcia zdeponowanego tam humusu.

Eksploatacja złoża polegała będzie na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych. Urobiony materiałem wybuchowym surowiec, po załadowaniu koparką jednonaczyniową lub ładowarką na samochody technologiczne samo załadowcze dowożony będzie do zakładu przeróbczego przy kopalni „Pagórki Zachodnie” lub instalacji do przerobu granitu na kruszywa i grysy zlokalizowanych poza terenem przedsięwzięcia.

Po zakończeniu wydobycia cały teren zostanie zrekultywowany w kierunku leśnym oraz wodnym.

Teren na którym zlokalizowane jest złoże granitu odwadniane będzie powierzchniowo przez rów połączony bezpośrednio z rzeką Czarna Woda. Złoże odwadniane będzie również za pomocą rząpia usytuowanego w najniższym miejscu wyrobiska.

Emisja hałasu związana będzie z pracami przy urabianiu złoża materiałem wybuchowym i przy załadunku urobku koparkami, ładowarkami na samochody a także przy transporcie urobku do zakładu przeróbczego samochodami technologicznymi. Największe natężenie hałasu będzie występowało w miejscach prowadzenia eksploatacji.

Eksploatacja oraz przerabianie granitu będzie wiązało się z emisją pyłu do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 1 km od Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 o nazwie „Masyw Ślęży”.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa:

 • podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Urzędu Miasta i Gminy Marcinowice oraz w miejscowości Sobótka oraz Chwałków w pobliżu planowanej inwestycji oraz poprzez umieszczenie na stronie www.bip.sobotka.pl,

 • termin składania uwag i wniosków określono od 24 września 2010 r. do
  15 października 2010 r.,

 • w terminie tym nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

Przed wydaniem decyzji uzyskano:

 • uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia
  7 grudnia 2010 r. znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2/204-2/10/am

 • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia
  27 października 2010 r. znak: ZNS-601a-10/HJ/10.

Treść uzgodnień i zastrzeżeń została uwzględniona w sentencji decyzji - punkt II i III.

W/w inwestycja ze względu na znaczną odległość od granic kraju nie będzie ona oddziaływała transgranicznie na środowisko.

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia,

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

 2. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków),

 3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,

 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 6. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

 3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 5. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 04-01-2011 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 04-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 04-01-2011 15:17