Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

decyzja OOŚ- kanalizacja Garncarsko - Sobótka


OŚ.7624-9/007/10 Sobótka, dnia 12 listopada 2010 r.

 

 

 

DECYZJA NR 10/2010

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 sierpnia 2010 r. (zarejestrowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 9891 dnia 30 sierpnia 2010 r.) pełnomocnika Gminy Sobótka - Pani Anny Prokopowicz, Pracownia Projektowa, Wrocław, ul. Szczęśliwa 12/8 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Garncarsko oraz budowie kanalizacji dla Sobótki - Strzeblów w obrębie ulic: Zmorskiego, Skalnej, Torowej, Osiedle Robotnicze”.

 

ustalam

 

następujące środowiskowe warunki realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia :

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 • budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Garncarsko oraz budowa kanalizacji dla Sobótki - Strzeblów w obrębie ulic: Zmorskiego, Skalnej, Torowej, Osiedle Robotnicze, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

 1. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczeniu uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska,

 • gospodarkę odpadami, podczas realizacji inwestycji, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - należy je segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz sukcesywnie wywozić z terenu budowy,

 • prace ziemno - budowlane winny być prowadzone z uwzględnieniem ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zapylenia oraz ochrony środowiska gruntowo - wodnego,

 • sprzęt oraz maszyny wykorzystywane do prac muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe i techniczne wykluczające emisję do wód i ziemi zanieczyszczeń niebezpiecznych, m. in. z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwa),

 • wody powierzchniowe i wody gruntowe należy zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem w trakcie budowy inwestycji,

 • w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urządzeń odwadniających - należy je przywrócić do stanu pierwotnego w ciągu 14 dni pod specjalistycznym nadzorem,

 • wykorzystywać maksymalnie grunt rodzimy w celu zasypania wykopów,

 • zabezpieczyć drzewa i krzewy rosnące na trasie prowadzonych prac przed uszkodzeniami spowodowanymi robotami budowlanymi, a ewentualną wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego minimum,

 • w trakcie prowadzenia robót w sąsiedztwie mieszkaniowej ograniczyć czas pracy uciążliwych akustycznie do pory dziennej (600 - 2200),

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2010 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 9891 dnia 30 sierpnia 2010 r.) pełnomocnik Gminy Sobótka - Pani Anna Prokopowicz, Pracownia Projektowa, Wrocław, ul. Szczęśliwa 12/8, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Garncarsko oraz budowie kanalizacji dla Sobótki - Strzeblów w obrębie ulic: Zmorskiego, Skalnej, Torowej, Osiedle Robotnicze”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 24 marca 2010 r. znak: UMiG.OŚ.7624-10/001/10 wystąpił o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 23 września 2010 r. wydał postanowienie sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/731-1/10/ag w którym uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dnia 15 września 2010 r. wydał postanowienie znak: ZNS-601-137/MP/10 w którym uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę w/w opinie, a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie dnia 25 października 2010 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (sygn. UMiG.OŚ.7624-9/005/10). Na w/w postanowienie nie przysługiwało zażalenie. W związku z powyższym postanowienie stało się ostateczne z dniem podpisania.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia nie przeprowadzono procedury udziału społeczeństwa, gdyż zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) możliwość udziału społeczeństwa zapewnia się w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko.

Dla terenu obejmującego działki zlokalizowane na terenie miejscowości Sobótka obręb Strzeblów nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu obejmującego działki zlokalizowane na terenie miejscowości Garncarsko istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem miasta (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 153, poz. 2397) położona jest na terenie oznaczonym symbolem U/P (tereny usługowo - przemysłowe). Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem zgodne.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę:

 • kanału grawitacyjnego o średnicach 150 i 200 mm, o łącznej długości ok. 4100 m,

 • rurociągów tłocznych o średnicy 63, 90 mm o łącznej długości ok. 2100 m,

 • przyłączy kanalizacyjnych o średnicach 150 mm.

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odbierać ścieki sanitarne z zabudowy mieszkalnej istniejącej i projektowanej w miejscowościach Garncarsko i Sobótka-Strzeblów w gminie Sobótka.

Trasa kanalizacji będzie prowadzić w istniejących drogach oraz przez tereny prywatne rolne i działki budowlane.

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest częściowo w mieście Sobótka (os. Strzeblów) w ulicach: Zmorskiego, Skalnej, Torowej, Osiedle Robotnicze, Oliwkowej oraz we wsi Garncarsko.

Przewidywana głębokość posadowienia kanalizacji ok. 1,2-3,5 m. Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami.

Przewiduje się możliwość wykonania 85% wykopów mechanicznie. Pod liniami energetycznymi wykopy wykonywane będą ręcznie. Ewentualne skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy również wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników. Przejścia pod drogami wykonywane będą przy pomocy wykopów otwartych w przypadku dróg nieutwardzonych oraz przewiertów pod drogami o nawierzchni asfaltowej.

Urobek pochodzący z wykopów wykorzystany zostanie na przedmiotowym terenie w ramach robót wykończeniowych, a jego nadmiar wywieziony poza obszar inwestycji w uzgodnione miejsce.

Warstwa humusu będzie zdejmowana oraz odkładana oddzielnie i wykorzystana do rekultywacji terenu.

W ramach inwestycji przewiduje się 7 pompowni ścieków, w każdej zainstalowane będą 2 pompy głębinowe. Wielkość i typ pompy zostaną dobrane na etapie projektu.

Pompownie będą pracowały w układzie bezobsługowym automatycznie. Wyposażone będą w układ monitoringu w układzie GSM/GPRS.

W każdej pompowni będą zlokalizowane 2 pompy-jedna pracująca i 1 rezerwowa.

Do budowy kanalizacji przewiduje się użycie rur z tworzyw sztucznych PVC łączonych na kielich z uszczelką.

Na etapie realizacji wystąpią oddziaływania takie jak hałas, zapylenie oraz emisja spalin spowodowana działaniem maszyn i środków transportu.

Istnieje również ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi.

Oddziaływania te będą odwracalne, ograniczone jedynie do terenu budowy i ustąpią z chwilą zakończenia prac. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na charakter i technologię planowanego przedsięwzięcia nie powinno dojść do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się również emisji zanieczyszczeń środowiska wodno - gruntowego.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznaje się za dopuszczalne odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie dokonano również analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod względem jego usytuowania, co pozwoliło stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

 • obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 • obszarach wybrzeży,

 • obszarach górskich lub leśnych,

 • obszarach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

 • obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

 • obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

 • obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

 • obszarach przylegających do jezior,

 • obszarach ochrony uzdrowiskowej;

Najbliższy obszar Natura 2000 o nazwie „Masyw Ślęży” PLH020040 - oddalony jest od terenu inwestycji o ok. 1,5 km. W związku z powyższym z uwagi na charakter przedsięwzięcia, lokalizację oraz skalę planowanych prac, inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na w/w obszar. Ponadto zaproponowane działania mające na celu ochronę drzew, w tym zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, ograniczą ingerencję w środowisku przyrodniczym.

W/w inwestycja położona jest około 35 km od granic państwa w związku z czym nie będzie ona oddziaływała transgranicznie na środowisko.

 

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.

 

Załączniki:

 • załącznik nr 1 charakterystyka przedsięwzięcia,

 

Pouczenie:

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Anna Prokopowicz, ul. Szczęśliwa 12/8, 53-466 Wrocław - pełnomocnik inwestora,

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław,

 4. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - podanie do publicznej wiadomości poprzez:

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Garncarsko (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 • umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

 1. a/a - Gmina Sobótka - stanowisko ds. inwestycji,

 2. a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

 

 

 

 

 

 

 1.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 15-11-2010 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 15-11-2010 13:08