Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

postanowienie - kanalizacja Garncarsko - Sobótka


OŚ.7624-9/005/10 Sobótka, dnia 25 października 2010 r.

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

postanawiam

nie stwierdzić obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Garncarsko oraz budowie kanalizacji dla Sobótki - Strzeblów w obrębie ulic: Zmorskiego, Skalnej, Torowej, Osiedle Robotnicze”.

Uzasadnienie:

wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2010 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 9891 dnia 30 sierpnia 2010 r.) pełnomocnik Gminy Sobótka - Pani Anna Prokopowicz, Pracownia Projektowa, Wrocław, ul. Szczęśliwa 12/8, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Garncarsko oraz budowie kanalizacji dla Sobótki - Strzeblów w obrębie ulic: Zmorskiego, Skalnej, Torowej, Osiedle Robotnicze”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 23 września 2010 r. wydał postanowienie sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/731-1/10/ag w którym uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dnia 15 września 2010 r. wydał postanowienie znak: ZNS-601-137/MP/10 w którym uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla terenu obejmującego działki zlokalizowane na terenie miejscowości Sobótka obręb Strzeblów nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu obejmującego działki zlokalizowane na terenie miejscowości Garncarsko istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem miasta (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 153, poz. 2397) położona jest na terenie oznaczonym symbolem U/P (tereny usługowo - przemysłowe). Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem zgodne.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę:

 • kanału grawitacyjnego o średnicach 150 i 200 mm, o łącznej długości ok. 4100 m,

 • rurociągów tłocznych o średnicy 63, 90 mm o łącznej długości ok. 2100 m,

 • przyłączy kanalizacyjnych o średnicach 150 mm.

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odbierać ścieki sanitarne z zabudowy mieszkalnej istniejącej i projektowanej w miejscowościach Garncarsko i Sobótka-Strzeblów w gminie Sobótka.

Trasa kanalizacji będzie prowadzić w istniejących drogach oraz przez tereny prywatne rolne i działki budowlane.

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest częściowo w mieście Sobótka (os. Strzeblów) w ulicach: Zmorskiego, Skalnej, Torowej, Osiedle Robotnicze, Oliwkowej oraz we wsi Garncarsko.

Przewidywana głębokość posadowienia kanalizacji ok. 1,2-3,5 m. Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami.

Przewiduje się możliwość wykonania 85% wykopów mechanicznie. Pod liniami energetycznymi wykopy wykonywane będą ręcznie. Ewentualne skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy również wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników. Przejścia pod drogami wykonywane będą przy pomocy wykopów otwartych w przypadku dróg nieutwardzonych oraz przewiertów pod drogami o nawierzchni asfaltowej.

Urobek pochodzący z wykopów wykorzystany zostanie na przedmiotowym terenie w ramach robót wykończeniowych, a jego nadmiar wywieziony poza obszar inwestycji w uzgodnione miejsce.

Warstwa humusu będzie zdejmowana oraz odkładana oddzielnie i wykorzystana do rekultywacji terenu.

W ramach inwestycji przewiduje się 7 pompowni ścieków, w każdej zainstalowane będą 2 pompy głębinowe. Wielkość i typ pompy zostaną dobrane na etapie projektu.

Pompownie będą pracowały w układzie bezobsługowym automatycznie. Wyposażone będą w układ monitoringu w układzie GSM/GPRS.

W każdej pompowni będą zlokalizowane 2 pompy-jedna pracująca i 1 rezerwowa.

Do budowy kanalizacji przewiduje się użycie rur z tworzyw sztucznych PVC łączonych na kielich z uszczelką.

Na etapie realizacji wystąpią oddziaływania takie jak hałas, zapylenie oraz emisja spalin spowodowana działaniem maszyn i środków transportu.

Istnieje również ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi.

Oddziaływania te będą odwracalne, ograniczone jedynie do terenu budowy i ustąpią z chwilą zakończenia prac. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na charakter i technologię planowanego przedsięwzięcia nie powinno dojść do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się również emisji zanieczyszczeń środowiska wodno - gruntowego.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznaje się za dopuszczalne odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie dokonano również analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod względem jego usytuowania, co pozwoliło stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

 • obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 • obszarach wybrzeży,

 • obszarach górskich lub leśnych,

 • obszarach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

 • obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

 • obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

 • obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

 • obszarach przylegających do jezior,

 • obszarach ochrony uzdrowiskowej;

Najbliższy obszar Natura 2000 o nazwie „Masyw Ślęży” PLH020040 - oddalony jest od terenu inwestycji o ok. 1,5 km. W związku z powyższym z uwagi na charakter przedsięwzięcia, lokalizację oraz skalę planowanych prac, inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na w/w obszar. Ponadto zaproponowane działania mające na celu ochronę drzew, w tym zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, ograniczą ingerencję w środowisku przyrodniczym.

W/w inwestycja położona jest około 35 km od granic państwa w związku z czym nie będzie ona oddziaływała transgranicznie na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

 1. Anna Prokopowicz, ul. Szczęśliwa 12/8, 53-466 Wrocław - pełnomocnik inwestora,

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław,

 4. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - podanie do publicznej wiadomości poprzez:

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Garncarsko (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 • umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

 1. a/a - Gmina Sobótka - stanowisko ds. inwestycji,

 2. a/a.

Sprawę prowadzi: Strona 4 z 5

Anna Kończyło

tel. 071 335 12 39 Strona 4 z 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 27-10-2010 15:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2010 15:48