Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie - wystąpienie do organów uzgadniających oraz opiniujących - SKSM - Pagórki Zachodnie


UMiG.OŚ.7624-5/009/10 Sobótka, dnia 20 września 2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 kpa Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

 

zawiadamia strony postępowania

 

że zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w związku z dostarczeniem przez inwestora „Raportu o oddziaływaniu na środowisko”, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych” - realizowanego na dz. nr 2 AM 1, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzyskania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu sprawa wydania w/w decyzji, zostanie załatwiona w terminie późniejszym niż określonym w art.35 k.p.a, tj. niezwłocznie po otrzymaniu w/w opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

 2. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków),

 3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,

 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 6. a/a.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

 3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 5. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 21-09-2010 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 21-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 21-09-2010 15:20