Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

POSTANOWIENIE - w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - SKSM - Pagórki Zachodnie


UMiG.OŚ.7624-5/005/10 Sobótka, dnia 10 maja 2010 r.

POSTANOWIENIE

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/212-1/10/am,

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. ZNS-601-43/HJ/10,

postanawiam

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowychna działce nr 2 AM 1, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków, realizowanego przez Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać informacje, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W raporcie szczególnie należy uwzględnić:

 1. W zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000:

 • Opis elementów przyrodniczych środowiska na terenie projektowanego terenu górniczego (w tym na projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedliska Natura 2000 „Masyw Ślęży” PLH020005), opis oddziaływań na rośliny, zwierzęta, grzyby siedliska przyrodnicze oraz monitoringu tych oddziaływań, a także wskazywać działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub ewentualną kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań (np. wycinki drzew i zakrzewień),

 1. W zakresie ochrony przed hałasem:

 • Określić parametry akustyczne eksploatacji przedmiotowego złoża w warunkach, w których emisja hałasu jest największa, w aspekcie ochrony przed hałasem tj., pomiary mocy akustycznej (lub poziomu dźwięku),

 • Przedstawić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny, przedstawić jego położenie z uwzględnieniem terenów podlegających ochronie akustycznej i pokazać zasięg oddziaływania hałasu w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadające dopuszczalnym poziomom hałasu,

 1. W zakresie ochrony powietrza:

 • Przedstawić wielkość oraz zakres oddziaływania na środowisko emitowanych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń, w tym głównie pyłu wraz z ich przedstawieniem w formie graficznej,

 1. W zakresie gospodarki wodnej:

 • Przedstawić sposoby zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia

 1. W zakresie hydrogeologii:

 • Podać lokalizację miejsc wrażliwych na ewentualne przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych oraz przedstawić rozwiązania techniczne mające na celu ich ochronę,

 1. W zakresie gospodarki odpadami:

 • Przedstawić sposoby minimalizacji powstawania odpadów i ograniczania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 24 lutego 2010 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 1 marca 2010 r.) Prezes Zarządu Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 15 kwietnia 2010 r. wydał postanowienie sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/212-1/10/AM w którym uznał, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dnia 21 kwietnia 2010 r. wydał postanowienie sygn. ZNS-601-43/HJ/10 w którym uznał, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedmiotowa inwestycja będzie polegała na wznowieniu wydobywania granitu we wschodniej części złoża „Pagórki Zachodnie”. Przewiduje się wydobycie granitu w ilości do 200000 m3/rok.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie dz. nr 2, 1/1, AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na terenie działki nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków. Powierzchnia projektowanego Obszaru Górniczego wynosi 10,3796 ha, z czego 9,4241 ha znajduje się na terenie gminy Sobótka, a 0,9555 ha na terenie gminy Marcinowice.

Planowana inwestycja sąsiaduje od strony północnej z zakładem przeróbczym, od strony wschodniej z placami składowymi gotowych wyrobów i z instalacją do przerobu granitu na kruszywa i grysy. Od strony południowej sąsiaduje z kopalnią granitu „Strzeblów I”, a od strony zachodniej ze zwałowiskiem nadkładu zlokalizowanym na terenie gminy Marcinowice.

Kontynuacja eksploatacji będzie wymagała usunięcia zdeponowanego tam humusu.

Eksploatacja złoża polegała będzie na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych. Urobiony materiałem wybuchowym surowiec, po załadowaniu koparką jednonaczyniową lub ładowarką na samochody technologiczne samo załadowcze dowożony będzie do zakładu przeróbczego przy kopalni „Pagórki Zachodnie” lub instalacji do przerobu granitu na kruszywa i grysy zlokalizowanych poza terenem przedsięwzięcia.

Po zakończeniu wydobycia cały teren zostanie zrekultywowany w kierunku leśnym oraz wodnym.

Teren na którym zlokalizowane jest złoże granitu odwadniane będzie powierzchniowo przez potok Czarna Woda. Złoże odwadniane będzie również za pomocą rząpia usytuowanego w najniższym miejscu wyrobiska.

Emisja hałasu związana będzie z pracami przy urabianiu złoża materiałem wybuchowym i przy załadunku urobku koparkami, ładowarkami na samochody a także przy transporcie urobku do zakładu przeróbczego samochodami technologicznymi. Największe natężenie hałasu będzie występowało w miejscach prowadzenia eksploatacji.

Eksploatacja oraz przerabianie granitu będzie wiązało się z emisją pyłu do atmosfery.

Na etapie planowania inwestycji rozpatrzono również wariant alternatywny.

W/w inwestycja ze względu na znaczną odległość nie będzie ona oddziaływała transgranicznie na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 o nazwie „Masyw Ślęży”. Na podstawie Karty Informacyjnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że działalność górnicza może potencjalnie niekorzystnie oddziaływać na gatunki nietoperzy wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. MW sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa), tj. nocek duży, nocek Bechsteina, mopek, które w niewielkiej odległości od planowanej inwestycji mają miejsce bytowania.

Uwzględniając opisany powyżej rodzaj i charakter przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

 2. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków),

 3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,

 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 6. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

 3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 5. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 11-05-2010 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:41