Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - ?adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów? - Stary Zamek

UMiG.OŚ.7624-8/012/09                                         Sobótka, dnia  27 kwietnia 2010 r.

 

 

DECYZJA NR 5/2010

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), a także art. 34, art. 35, art. 35a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z 11 maja 2009 r. (L. dz. 4146 data wpływu 12 maja 2009 r.) pełnomocnika firmy Nicrometal Sp. z o.o. z/s w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 5 – Pana Roberta Czarneckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „adaptacji bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów w miejscowości Stary Zamek na dz. nr 216/1.

 

 

ustalam

 

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

I.          Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

„adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów”, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.            Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Stary Zamek na dz. nr  216/1 obręb Stary Zamek.

II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

-        Teren prowadzonej działalności w zakresie zbierania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów, powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

-        Roboty związane z adaptacją hali magazynowej należy organizować w taki sposób aby minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko (w tym, ograniczać ilość powstających odpadów),

-        Podczas prac adaptacyjnych, używać wyłącznie w pełni sprawnego sprzętu i urządzeń, spełniających wymagania dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń i hałasu,

-        Zbieranie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów należy prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi,

-        Załadunek i rozładunek odpadów należy prowadzić na podłożu o szczelnie utwardzonej, jednolitej powierzchni,

-        Magazynowanie odpadów niebezpiecznych zlokalizować w obiekcie posiadającym szczelne powierzchnie podłóg, zadaszenie oraz ściany boczne zabezpieczające magazynowane odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz dostępem osób postronnych. W hali magazynowania odpadów niebezpiecznych, zależy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza,

-        Odpady różnych rodzajów powinny być magazynowane rozdzielnie,

-        Odpady (w szczególności niebezpieczne) należy magazynować w pojemnikach oznakowanych (oznakowanie powinno zawierać informację o rodzaju odpadów w nich zawartych), szczelnych dostosowanych do właściwości zbieranych odpadów, tj. nie wchodzących w reakcje z umieszczonymi w nich odpadami,

-        Obiekty magazynowania, przepakowywania, przelewania odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć w materiały neutralizujące, na wypadek wycieku lub rozsypania w/w odpadów,

-        Odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować w miejscu o podłożu utwardzonym, zadaszonym, zabezpieczonym przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych,

-        Działalność w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, wykonywaną za pomocą młyna kruszącego, pilarek i innych urządzeń, należy prowadzić w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym i przystosowanym,

-        Urządzeń i narzędzi powodujących hałas, w miarę możliwości techniczno – organizacyjnych, nie należy stosować jednocześnie. Urządzenia niesprawne, mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu, należy wyłączyć z eksploatacji,

-        W celu zminimalizowania oddziaływania akustycznego odzysk i inne czynności emitujące hałas, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Prace uciążliwe akustycznie należy prowadzić w pomieszczeniach zamkniętych (wszystkie procesy technologiczne, w tym załadunek i rozładunek odpadów na środki transportu),

-        Nie przekraczać dopuszczalnych poziomów dźwięku do środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej,

-        Stosować wyłącznie sprawne urządzenia i maszyny w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza,

-        Eksploatacja zakłady magazynowania i unieszkodliwiania odpadów nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący zakład posiada tytuł prawny,

-        Gospodarkę odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, podczas realizacji i eksploatacji inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – w zależności od ilości wytwarzanych odpadów Inwestor winien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i/lub winien włożyć informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi,

-        Wody powierzchniowe i wody gruntowe należy zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji inwestycji,

III.      wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w projekcie budowlanym:

-        Określić miejsca rozładunku i załadunku odpadów, oraz rodzaj nawierzchni przedmiotowych miejsc.

-        Określić izolacyjność akustyczną ścian, pokryć dachowych oraz innych elementów hali mających wpływ na poziom emitowanego hałasu poza halą prowadzonej działalności,

-        Określić zabezpieczenia projektowanych urządzeń, ograniczające do minimum niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

-        Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji wymaga uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu lub uprawnionego rzeczoznawcę ds. sanitarno – higienicznych,

 

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 11 maja 2009 r. (L. dz. 4146 data wpływu 12 maja 2009 r.)  pełnomocnik firmy Nicrometal Sp. z o.o. z/s w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 5 – Pan Robert Czarnecki zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „adaptacji bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów” zlokalizowanego na dz. nr 216/2 obręb Stary Zamek, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 18 maja 2009 r. znak: UMiG.OŚ.7624-8/001/2009 zwrócił się do Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Starosta Powiatu Wrocławskiego po otrzymaniu uzupełnień wydał postanowienie sygn. SP/OŚ/11319/7633.OP-0043/003/2009/950/AK z dnia 10 listopada 2009 r. w którym uznał za celowe przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dnia 29 maja 2009 r. wydał postanowienie sygn. ZNS-601-92/DS/09 w którym uznał za celowe przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę w/w opinie, a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie dnia 26 listopada 2009 r. wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu (sygn. UMiG.OŚ.7624-8/007/09). Na w/w postanowienie przysługiwało zażalenie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne zażalenie.

Wśród uwarunkowań, o których mowa w art. 63 o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły:

-        rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

Raport został dostarczony przez inwestora dnia 9 grudnia 2009 r. Raport ten, w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wymagał uzupełnień. Inwestor dostarczył uzupełnienia pismem z dnia 3 marca 2010 r.

            Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenem Ślężańskiego Parku Krajobrazowego  oraz poza projektowanym Specjalnym Obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Masyw Ślęży” PLH020040. W związku z powyższym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna wywierać negatywnego wpływu w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony wyznaczono w/w obszar Natura 2000,  także nie będzie negatywnie oddziaływać na przyrodę Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa:

-        podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz w miejscowości Sobótka, w pobliżu planowanej inwestycji, umieszczenie na stronie www.bip.sobotka.pl,

-        termin składania uwag i wniosków określono od dnia 16 grudnia 2009 r. do dnia 5 stycznia 2010 r.,

-        w terminie tym nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

        Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 153 poz. 2397 z dnia 27.07.2006 r. działka o nr 216/1 obręb Stary Zamek oznaczona symbolami „P” przeznaczona jest na „zabudowę przemysłową”. Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem zgodne.

            Przed wydaniem decyzji uzyskano:

-        uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 r. znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2/148-3/09/10/bm

-        opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 r. znak: ZNS-601a-1/DS/10  .

Treść uzgodnienia i zastrzeżeń została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III.

W/w inwestycja ze względu na znaczną odległość nie będzie ona oddziaływała transgranicznie na środowisko.

 

Pouczenie

 

1.      Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

2.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.       Charakterystyka całego przedsięwzięcia,

2.       Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania przez Nicrometal Sp. z o.o. na dz. nr 216/1 obręb Stary Zamek, gm. Sobótka

Otrzymują:

  1. Robert Czarnecki – wnioskodawca, ul. Bliska 2, 55-050 Stary Zamek,
  2. Nicrometal Sp. z o.o. – inwestor, ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń,
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  ul. Kleczkowska 20, 50 – 227 Wrocław
  4. Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,
  5. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) – zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,
  6. a/a.

7.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1.       umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

2.       umieszczenie na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Stary Zamek,

3.       umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 05-05-2010 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:42