Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - SKSM - Pagórki Zachodnie

UMiG.OŚ.7624-5/002/10                                                                                                                      Sobótka, dnia 11 marca 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE  

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zawiadamia

że na wniosek Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. nr 2 AM 1, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków. Informuję również, że pismem z dnia 11 marca 2010 r. znak UMiG.OŚ.7624-5/001/10 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w wymienionego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, 55 – 050 Sobótka, pok. 8a, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzyskania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownych opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu sprawa wydania w/w decyzji, w tym wydania odpowiedniego postanowienia, zgodnie z art. 63 § 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym niż określonym w art.35 k.p.a, tj. niezwłocznie po otrzymaniu w/w opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp.  o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

2.     Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków),

3.     Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) – zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  poprzez podanie do publicznej wiadomości,

4.     a/a.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1.        umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

2.        umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

3.        umieszczenie na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

4.        umieszczenie na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

5.        umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 12-03-2010 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 12-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:42