Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu - dom spokojnej starości


UMiG.OŚ.7624-3/006/10 Sobótka, dnia 10 marca 2010 r.

POSTANOWIENIE

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia 15 lutego 2010 r., sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/92/10/bm,

postanawiam

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie domu spokojnej starości z centrum rehabilitacyjnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nieruchomości, na działkach nr 39/5 i 39/3 AM 6 obręb Sobótka Górka”, realizowanego przez inwestora - Pana Mariusza Olko, ul. Hiszpańska 41/4, 54-409 Wrocław.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać informacje, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W raporcie szczególnie należy uwzględnić oddziaływanie przedsięwzięcia na przyrodę Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Uzasadnienie:

wnioskiem z dnia 22 stycznia 2010 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 877 dnia 22 stycznia 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2010 r. Pan Mariusz Olko, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie domu spokojnej starości z centrum rehabilitacyjnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nieruchomości, na działkach nr 39/5 i 39/3 AM 6 obręb Sobótka Górka”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 15 lutego 2010 r. wydał postanowienie sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/92/10/bm w którym uznał, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie wydał w opinii w terminie określonym w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). W związku z powyższym zgodnie z art. 78 ust. 4 w/w ustawy niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na:

 1. Budowie budynku mieszkalno - hotelowego,

 2. Budowie budynku centrum rehabilitacji,

 3. Budowie wjazdu oraz wewnętrznych ciągów komunikacyjnych,

 4. Uzbrojeniu terenu (instalacje, zbiorniki gazu LPG, oświetlenie, ogrodzenie terenu),

 5. Wybudowaniu obiektów małej architektury (ciągi spacerowe, fontanna, ławki, pergola, grill, itp.),

 6. Nasadzeniu roślinności ozdobnej,

 7. Budowie parkingu terenowego (do 100 miejsc parkingowych).

Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi obecnie teren niezagospodarowany, pokryty niską roślinnością trawiastą i krzaczastą (samosiejka). Brak rosnących drzew.

Na terenie obiektu świadczone będą usługi w zakresie:

 • opieki i opieki zdrowotnej,

 • rehabilitacji,

 • hotelarsko - gastronomicznym,

 • sportowo - wypoczynkowym, itp.

Przewidywana ilość pensjonariuszy i gości hotelowych wyniesie do 320 osób.

Ścieki socjalno - bytowe powstające na etapie eksploatacji inwestycji w ilości ok. 40 m3/dobę odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do gruntu, do pobliskiego rowu lub poprzez retencję wód na terenie nieruchomości.

W trakcie budowy obiektu mogą powstać różnego rodzaju odpady, w szczególności: asfalt, złom stalowy, mieszaniny metali, kable, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, gleba i grunt z wykopów, odpady betonu, gruz ceglany, gruz ceramiczny, zużyte oleje, odpady farb, lakierów, kleju, szczeliw, zużyte czyściwo i ubrania ochronne, zużyte opakowania, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Koniecznym jest przedstawienie miejsca składowania oraz sposobu zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem wskazanych odpadów.

W trakcie prowadzonej działalności powstawać będą oprócz odpadów komunalnych, odpady pokonsumpcyjne, zużyte źródła światła, szlamy z separatorów, odpady związane z działalnością usługową w zależności od rodzaju usług. Należy przeanalizować rodzaje odpadów wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością usługową oraz powstawanie odpadów medycznych, związanych z pielęgnacją oraz leczeniem (w tym wykonywaniem zabiegów pielęgniarskich) pensjonariuszy, przebywających w domu spokojnej starości. W raporcie należy przedstawić rodzaje, ilości oraz sposób postępowania z odpadami medycznymi oraz z odpadami związanymi z prowadzoną działalnością usługową.

W fazie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas oraz nastąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związana z wykorzystaniem środków transportu (wywrotki, samochody dostawcze i osobowe pracowników budowlanych) oraz wykorzystywanych maszyn i narzędzi budowlanych (koparki, spycharko-ładowarki, dźwigi, pompy, generatory prądu, sprężarki, młoty pneumatyczne, ręczne narzędzia elektryczne, itp.).

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłami hałasu będzie przede wszystkim ruch komunikacyjny pojazdów osobowych i dostawczych, a także urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Z uwagi na bliską odległość zabudowań w raporcie należy przedstawić tereny chronione przed hałasem, charakterystykę istotnych źródeł hałasu, zasięg izolinii równoważnego poziomu dźwięku „A” o odpowiednich wartościach, a także rozwiązania dotyczące ograniczenia uciążliwości, powodowanych emitowanym hałasem w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Na etapie realizacji inwestycji będzie miała miejsce emisja zanieczyszczeń ze źródeł niezorganizowanych. Na etapie eksploatacji inwestycyjny będzie miała miejsce emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania gazu płynnego.

Wykonanie badań geotechnicznych pozwoli określić głębokość występowania poziomów wodonośnych wód gruntowych oraz obliczyć promień leja depresji związany z planowanymi wykopami pod fundamenty obiektu oraz inne roboty ziemne wykonywane w trakcie realizacji inwestycji. Z uwagi na zakres planowanych robót związanych z wykopami oraz proponowany sposób odprowadzania wód opadowych - w raporcie oddziaływania na środowisko, należy przedstawić informacje dotyczące rodzaju gleb, rodzaju i przepuszczalności skał, warstwy wodonośnej wód gruntowych, wraz z danymi dotyczącymi głębokości wykopów oraz sposobu ich zabezpieczenia.

Inwestor planuje przyjąć następujące rozwiązania chroniące środowisko poprzez:

  • utwardzenie powierzchni komunikacyjnych i placów manewrowych,

  • budowę instalacji ujmowania i odprowadzania wód opadowych, wyposażonej w separator zawiesin i substancji ropopochodnych,

  • wyznaczenie stałych miejsc selektywnego gromadzenia i tymczasowego magazynowania odpadów, do czasu ich odbioru przez upoważnione firmy,

  • obsadzenie niezagospodarowanego terenu roślinnością ozdobną i izolacyjną (trawniki, krzewy i drzewa),

  • zastosowanie kolektorów słonecznych jako źródeł energii odnawialnej,

  • spełnienie przez analizowany obiekt warunków określonych w odrębnych przepisach - Polskich Normach, BHP, p.poż. i in.

W fazie realizacji inwestycji, rozwiązania służące ochronie środowiska polegały będą na:

  • zabezpieczeniu terenu oraz wód gruntowych przed ich ewentualnym zanieczyszczeniem przez właściwą organizację pracy, stosowanie sprawnego sprzętu technicznego i zminimalizowanie zagrożenia zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi (organizacja zaplecza budowy na szczelnej nawierzchni),

  • prace ziemno-budowlane będą prowadzone w taki sposób aby nie powodować zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych do planowanej inwestycji,

  • zastosowane zostaną środki techniczne ograniczające niezorganizowaną emisję pyłu z terenu inwestycji np. zwilżanie powierzchni placu budowy, mycie kół pojazdów opuszczających plac budowy, zastosowanie plandek podczas transportu materiałów sypkich itp.,

  • prace powodujące uciążliwy hałas będą prowadzone tylko w porze dnia,

  • zastosowane urządzenia budowlane będą spełniały obowiązujące wymagania w zakresie emisji hałasu,

  • w czasie przerw w pracy będą wyłączane silniki urządzeń budowlanych,

  • minimalizowane będzie wytwarzanie odpadów a wytworzone będą magazynowane selektywnie, w wydzielonych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich negatywny wpływ na środowisko oraz zapewniający ich sprawny odbiór.

W/w inwestycja ze względu na znaczną odległość nie będzie oddziaływała transgranicznie na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja graniczy ze Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Natura 2000 o nazwie „Masyw Ślęży” jednak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ze względu na rodzaj i skalę planowanych prac stwierdził, że planowana inwestycja nie powinna oddziaływać negatywnie na w/w obszar.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego - § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego mówi o zakazie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) mówi, iż powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na przyrody parku krajobrazowego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Mariusz Olko - inwestor,

 2. Starosta Powiatu Wrocławskiego,

 3. Łukowska Krystyna,

 4. Kajderowicz - Kowalik Małgorzata,

 5. Rzadkowski Jakub,

 6. Pajcz Przemysław, Beata,

 7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miękinia,

 8. Kozieł Jan, Maria,

 9. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

 11. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 11-03-2010 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 11-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:42