Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - radiolinia na Górze Ślęża


UMiG.OŚ.7624-1/001/10 Sobótka, dnia 13 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zawiadamiam

że w dniu 6 stycznia 2010 r. na wniosek Pani Krystyny Kowalskiej, Softtutor Consulting Mirosław Wiatr i Wspólnicy Spółka Komandytowa 02-801 Warszawa, ul. Puławska 433, będącej pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny radiolinii na istniejącej konstrukcji, na wieży telekomunikacyjnej RTCN Ślęża, na Górze Ślęża, działka nr Ew.: 1001/1 w obrębie 0004.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1 55 - 050 Sobótka, pok. 8a, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

  1. Krystyna Kowalska, Softtutor Consulting Mirosław Wiatr i Wspólnicy Spółka Komandytowa, 02-801 Warszawa, ul. Puławska 433- wnioskodawca,

  2. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka,

  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 14-01-2010 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:43