Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących i uzgadniających - SKSM


UMiG.OŚ.7624-17/003/09 Sobótka, dnia 17 grudnia 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zawiadamia

że na wniosek Pana Marka Knach, będącego pełnomocnikiem firmy Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji Instalacji „Granit” w celu podniesienia jakości surowca skaleniowo kwarcowego poprzez zastosowanie automatycznego procesu dozowania półproduktów”.

Jednocześnie zawiadamiam, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, 55 - 050 Sobótka, pok. 8a, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (od 18.12.2009r. - 31.12.2009r.).

Jednocześnie zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzyskania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownych opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu sprawa wydania w/w decyzji, zostanie załatwiona w terminie późniejszym niż określonym w art.35 k.p.a, tj. niezwłocznie po otrzymaniu w/w opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

  1. Marek Knach, ul. Brzozowa 9, 55-050 Sobótka - pełnomocnik inwestora,

  2. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

  3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,

  4. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 17-12-2009 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:44