Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie - wystąpienie o uzgodnienie oraz o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - adaptacja pustej hali na magazaym złomu i innych odpadów - Stary Zamek


UMiG.OŚ.7624-8/010/2009 Sobótka, dnia 15 grudnia 2009 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 kpa Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zawiadamia strony postępowania

że zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „adaptacji bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów” (dz. nr 216/1 obręb Stary Zamek) zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1 55 - 050 Sobótka, pok. 8a, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzyskania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownych opinii i uzgodnień Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu sprawa wydania w/w decyzji, w tym wydania odpowiedniego postanowienia, zgodnie z art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), zostanie załatwiona w terminie późniejszym niż określonym w art.35 k.p.a, tj. niezwłocznie po otrzymaniu w/w opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

  1. Robert Czarnecki - wnioskodawca, ul. Bliska 2, 55-050 Stary Zamek,

  2. Nicrometal Sp. z o.o. - inwestor, ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń,

  3. a/a.

Podano do publicznej wiadomości:

  1. umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz w miejscowości Stary Zamek,

  2. umieszczono na stronie www.sobotka.pl/bip,


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 15-12-2009 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:44