Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVIII/09 z 38 sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2009 r.

 Protokół Nr XXXVIII/09

z 38 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 listopada 2009r.Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 38 sesję Rady Miejskiej w Sobótce otworzył Przewodniczący Rady - pan Janusz Kozyrski.

W sesji na 15 radnych uczestniczyło 12-stu. Radni nieobecni; Jarosław Ciepły, Waldemar Kubas i Krzysztof Wodnicki.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

-Burmistrz Miasta i Gminy - Zenon Gali

-zastępca Burmistrza – Hanna Piwowarska

-Sekretarz Miasta i Gminy - Grażyna Szymańska,

-Skarbnik Miasta i Gminy - Eugenia Pawłowska,

-kierownicy referatów UMiG,

- dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,

- przedstawiciele samorządów miejskich i wiejskich oraz zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady, pan Janusz Kozyrski powitał uczestników sesji i oddał głos Panu Wojciechowi Kacperskiemu z towarzyszącymi mu uczestnikami II półmaratonu, panem Załęskim i Antonim Stankiewiczem. Od maratonistów pan Wojciech Kacperski otrzymał podziękowania wraz z najwyższym wyróżnieniem za organizację tej sportowej imprezy. W swoich krótkich wystąpieniach podziękowali również Burmistrzowi, w tym za jego udział w maratonie, pomimo swojego stanu zdrowia. Pani Anna Kwaśniewska również złożyła podziękowania dyrektorowi OSiR za duże zaangażowanie w organizację wakacji na sportowo dla dzieci od Stowarzyszenia Caritas w Sobótce.

Po zakończeniu wystąpień Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, który bez uwag został przyjęty w głosowaniu jednomyślnym przy obecności 12 radnych w brzmieniu jak niżej;

  1. 1.Interpelacje i zapytania.

  2. 2.Zatwierdzenie protokołu z sesji z października 2009r.

  3. 3.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 1.09 do 16.10.2009r

4.Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009r.

5.Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi

Sulistrowice.

6.Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi

Rogów Sobócki.

7.Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Sobótka w zakresie działki nr 269/4 w obrębie wsi

Strzegomiany.

8. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Sobótka w obrębie wsi Ręków.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

                    gruntowych stanowiących własność gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym.

              10.Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi

                      odbioru odpadów komunalnych.

 

11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015.12.Wolne wnioski i komunikaty.


Ad.1. W punkcie tym głos zabrali;

-radny Józef Budzowski złożył interpelacje na piśmie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-radny Witold Nazimek złożył interpelacje na piśmie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do interpelacji radnego Witolda Nazimka odniósł się Burmistrz na bieżąco informując, że w sprawie planu kanalizacji będzie Radzie przedstawiona propozycja dotycząca terenu Sobótki Zachodniej, Garncarska oraz Sobótki centr. od ul. A. Krajowej do centrum miasta.

-radny Krzysztof Bednarz zwrócił uwagę na składowisko gruzu i śmieci przy hotelu „Miś” wnioskując o pisemne przymuszenie właściciela obiektu do uporządkowania terenu, jako, że jest to centrum miasta.

-pan Jan Waniszewski, sołtys Strachowa poinformował, że zarówno w Strachowie, jak i przy drodze w kierunku Jordanowa w Sobótce rosną stare wierzby, które zagrażają bezpieczeństwu. Poprosił, o zajęcie się tą sprawą.

-pan Szczepan Bałamut, Zarząd Osiedlowy nr 1 zawnioskował o zniesienie ograniczenia szybkości ruchu w Rogowie Sobóckim w związku z wyremontowaną drogą.

-pan Jerzy Czerwiec, sołtys Siedlakowic poprosił o przypomnienie Starostwu, że jest to jedyna wieś przy drodze krajowej, która nie ma jeszcze chodnika. Innym problemem jest mur przy drodze, który jest współwłasnością i może gmina pomogła by w jego remoncie, by nie psuł estetyki wsi.

-pan Juraszek, sołtys Sulistrowiczek upomniał się o tablice dla nowo nazwanych ulic Gajowej i Promiennej.


Ad. 2. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji październikowej. Uwag nie wniesiono i w wyniku jednomyślnego głosowania 12 radnych, protokół został przyjęty.


Ad. 3. Do sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie od 1 września do 16 października o głos poprosili;

-radny Witold Nazimek zwrócił się o uzupełnianie informacji z działalności Burmistrza w punkcie dotyczącym przetargów o kwoty, jakie osiągnięto w wyniku tychże przetargów.


Ad.4. Projekt chwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009r. przedstawiła Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska.

W dyskusji nad przedstawionym projektem głos zabrali;

-radny Stanisław Krasoń w swoim wystąpieniu przypomniał, kiedy to radni w miesiącu marcu br. podejmowali uchwałę w sprawie dofinansowania oświaty kwotą 200 tys. zł z budżetu gminy z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej przez Ministerstwo. Już wtedy przewidywano, że jesienią wystąpią kolejne braki w budżecie oświaty, dlatego były opory, czy dyrektorzy szkół będą przestrzegać dyscypliny finansowej. Zgodnie z przewidywaniami, dziś w projekcie uchwały proponuje się kolejną dotację dla oświaty i jest to kwota prawie 700 tys, zł, które gmina musi wyłożyć za Ministerstwo i nie wiadomo, czy do końca roku nie będzie kolejnej propozycji. O taką właśnie kwotę gmina musi zrezygnować z ważnych dla niej inwestycji, bo konsekwencją są cięcia w innych działach. I tego wszyscy muszą być świadomi.

-radny Mirosław Rybka odpowiedział przedmówcy, że warto sobie przypomnieć jak radny głosował w sprawie likwidacji szkoły w Rękowie, a gdyby wprowadzono pewne reformy, gmina mogłaby zaoszczędzić ok. pół miliona zł.

-radny Adam Broda dodał, że subwencja na oświatę wynosi 5mln. 700 tys. zł przy 12 milionowym budżecie tegorocznym w dziale oświata i są to głównie wydatki na płace.

-radny Alozy Mega powiedział, że wydatki na oświatę, to również inwestycje w oświacie, nie tylko na płace. Dodał, że nie jest tu zła wola dyrektorów szkół, czy Urzędu, że te wydatki są tak duże, bo są to zwolnienia lekarskie, nie zmniejszanie ilości oddziałów szkolnych, odprawy emerytalne, zastępstwa. A kartę nauczyciela trzeba realizować bo jest ona obowiązująca i jest świętością, której obalić nie można.

-Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska poinformowała, że z całej kwoty na oświatę, na inwestycje przeznaczono niewiele, bo zaledwie około miliona. Reszta to płace, a na zmiany w budżecie wpłynęły urlopy zdrowotne, godziny ponadwymiarowe. Płace, to sprawa organizacji pracy w szkole, w tym ilość oddziałów szkolnych i wiążące się z tym zatrudnienie nauczycieli.

Po wyczerpaniu dyskusji radny Alojzy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że na posiedzeniu projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku jednomyślnego głosowania przy 12 obecnych radnych Rada uchwałę podjęła.

Uchwała nr XXXVIII/299/2009 w załączeniu.


Ad.5. Projekt chwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice przedstawił Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozyrski, omówił w szczegółach projektant – pan Jerzy Ulanicki.

Radny Alozy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.

Uwag do projektu nie wniesiono, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania jednomyślnego w obecności 12 radnych Rada uchwałę podjęła.

Uchwała nr XXXVIII/300/2009 w załączeniu.


Ad.6. Projekt chwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki przedstawił Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozyrski, omówił w szczegółach projektant – pan Jerzy Ulanicki.

W dyskusji nad przedstawionym projektem głos zabrali;

-radny Stanisław Krasoń zwrócił się do Burmistrza o udzielenie odpowiedzi pisemnej do omawianego terenu, ponieważ w pierwotnej wersji wyrażono zgodę na obszar 5,60 ha, a projekt uchwały dotyczy 2,30 ha. Pytanie brzmi, dlaczego zostały pominięte sąsiadujące działki, takie pytanie stawiają mieszkańcy wsi.

-pan Jerzy Ulanicki wyjaśnił, że pierwotnie był planowany cały teren, ale była odmowa Ministerstwa w stosunku do całego areału. W związku z tym wystąpiono powtórnie o część tego terenu i otrzymano zgodę jedynie na obszar 2,30 ha mający III klasę bonitacyjną.

-radny Stanisław Krasoń dopytał, czy przy opracowaniu studium będzie aneks na pozostały teren jako przyległy.

-pan Jerzy Ulanicki odpowiedział, że obecny projekt studium przewiduje ten teren do zabudowy.

Po wyczerpaniu dyskusji radny Alozy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania jednomyślnego w obecności 12 radnych Rada uchwałę podjęła.

Uchwała nr XXXVIII/301/2009 w załączeniu.


Ad.7. Projekt chwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Sobótka w zakresie działki nr 269/4 w obrębie wsi Strzegomiany. przedstawił i omówił projektant – pan Jerzy Ulanicki.

Uwag do projektu nie wniesiono, radny Alozy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania jednomyślnego w obecności 12 radnych Rada uchwałę podjęła.

Uchwała nr XXXVIII/302/2009 w załączeniu.


Ad.8. Projekt chwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Sobótka w obrębie wsi Ręków przedstawił i omówił projektant – pan Jerzy Ulanicki.

W dyskusji nad projektem głos zabrali;

-radny Stanisław Krasoń poinformował, że miał dużo zastrzeżeń i wątpliwości do przedstawionego projektu, które to zostały już wyjaśnione, dlatego dziś nad projektem odda głos „za”. Jest świadomy, że z terenu objętego projektem uchwały do gminy wpłynie opłata adiacencka i planistyczna.

-radny Alozy Mega dodał, że głos „za” jest dlatego, że przedmiotowy teren dotyczy mieszkańca wsi Ręków.

-radny Adam Broda zapytał Burmistrza, jaka jest współpraca pomiędzy gminą, a Agencją Rolną. Burmistrz odpowiedział, że współpraca układa się bardzo różnie; od zaskakująco dobrej po złą, co dotyczy terenu pod boisko w Mirosławicach. Teren objęty w omawianym projekcie uchwały umożliwi rozbudowę i rozwój tej części gminy.

Po zakończeniu dyskusji radny Alozy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały na posiedzeniu Komisji w głosowaniu nie został rozstrzygnięty, taką samą opinię przedstawił również radny Krzysztof Bednarz, przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 11 „za” i 1 „wstrzymujący się” Rada uchwałę podjęła.

Uchwała nr XXXVIII/303/2009 w załączeniu.


Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym przedstawiła pani Stanisława Grabek. Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś uwagi, zapytania lub wnioski do powyższego projektu. Takowych nie zgłoszono, radny Alozy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania jednomyślnego (przy obecnych 11 radnych) uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXXVIII/304/09 w załączeniu.


Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych. przedstawił pan Krzysztof Szczeponik, kier. ref. UMiG.

-radny Alozy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Spraw Obywatelskich po długiej analizie projektu przegłosowano stawkę 93 zł, a nie 100 zł, jak zapisane jest w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady poddał wniosek Komisji ze stawką 93 zł pod głosowanie i jako że wniosek ten rada przyjęła 5 głosami „za”, 3 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”, Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały z przegłosowaną stawką i w wyniku głosowania 7 „za” i 3 „przeciw” (przy obecnych 10 radnych) uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXXVIII/305/09 w załączeniu.


Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015 przedstawiła pani Jolanta Kryszczuk.

-radny Alozy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował o pozytywnej opinii Komisji do powyższego projektu.

-radny Krzysztof Bednarz, przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich również potwierdził pozytywną opinię Komisji podkreślając, że to ta komisja wskazywała wspólnoty do ujęcia w Programie Rewitalizacji Miasta.

Uwag do projektu nie wniesiono, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania jednomyślnego (przy obecnych 12 radnych) uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXXVIII/306/09 w załączeniu.


Ad. 12. W punkcie tym;

-Przewodniczący Rady, pan Janusz Kozyrski ;

1/ odczytał odpowiedź Burmistrza na interpelacje z poprzedniej sesji radnego Józefa Budzowskiego, który poinformował, że cieszy się proponowanym rozwiązaniem, tj. urządzeniem parkingu koło przedszkola w Sobótce-Górce.

2/przekazał przewodniczącemu Komisji Spraw Obywatelskich pismo ws Złotej Księgi Samorządowca,

3/Ogłosił termin następnej sesji Rady Miejskiej w dniu 4 grudnia o godz. 10-tej w sprawie opinii Rady do Programu Ochrony Ślężanskiego Parku Krajobrazowego.

-Zastępca Burmistrza, Pani Hanna Piwowarska przedstawiła na wniosek radnych wykaz kosztów związanych z organizacja Euro 2012 w Sobótce. Radny Józef Budzowski zwrócił się o przekazanie tej informacji (pisemnej) na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury.Protokołowała                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                                                                            Rady Miejskiej w Sobótce

Ludmiła Sosnowska

                                                                                                                                                                                    /-/ Janusz KozyrskiZałączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 03-12-2009 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 03-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 03-12-2009 07:48