Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg na dzierżawę


Sobótka, 30.11.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami(( Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 29 grudnia 2011
w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka.

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na uprawy rolne, położona w Rogowie Sobóckim, gmina Sobótka:

działka nr 391/6, AM 1, o pow. 1,5000 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy R II,R IIIa
„przetarg na dzierżawę i RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 00095739/1.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 750,00 zł/rok. Słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług. Wadium wynosi 150,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działkę podany był do publicznej wiadomości w dniach 26.10.2012 do 19.11.2012.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na uprawy rolnicze lub zalesienia.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka. W terminie do 14 grudnia 2012 kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać: „przetarg na dzierżawę działki 391/6, Rogów Sobócki”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny i podatki.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu,
z terminem zakończenia dzierżawy na 30 października 2014. Warunki umowy zawarte są
w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za należności uczestnika wobec gminy. Niezłożenie takiego dokumentu spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pok nr 6, I piętro,
tel.7133512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Traczyk-Nalepa 03-12-2012 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Augustyniak 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2012 15:12