Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie ocena odziaływnia farma wiatrowa

OŚ.6220.3.004.2012                                                                                                                                                                                                                                       Sobótka, dnia  6 sierpnia 2012 r.

 

POSTANOWIENIE

 

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu  

 

postanawiam

 

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzysząca o łącznej maksymalnej mocy 65 MW”  realizowanego przez inwestora – Ventana Energia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław.

1.  Określam zakres raportu w następujący sposób: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać informacje, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), a w szczególności powinien:

1)      Wskazywać minimalną odległość terenów, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826), od miejsc planowanego przedsięwzięcia,

2)      Zawierać mapę w skali nie mniejszej niż 1: 25 000 prezentującą wpływ planowanej inwestycji na klimat akustyczny. Powinna być opracowana tak, aby przedstawiała położenie inwestycji względem terenów, o których mowa w w/w akcie prawnym            i pokazywała zasięg oddziaływania hałasu na powyższe tereny w postaci izofon. Podczas analizy propagacji hałasu należy uwzględnić zmienność ukształtowania terenu oraz przeważające kierunki wiatru, a wyniki przedstawić w formie wydruków komputerowych,

3)      Zawierać analizę oddziaływania na środowisko inwestycji pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883),

4)      Zawierać opis oddziaływania na środowisko planowanej infrastruktury technicznej, w tym linii kablowych SN, dróg dojazdowych, placów manewrowych, transformatorów,

5)      Zawierać opis gospodarki odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia,

6)      Przedstawić sposób transportu i składowania materiałów budowlanych i elementów farmy wiatrowej na etapie budowy. Należy wskazać na załączniku graficznym przebieg dróg dojazdowych oraz określić rodzaj wykorzystywanych  tym celu pojazdów wraz z częstotliwością przejazdów oraz miejsca składowania poszczególnych elementów,

7)      Zawierać analizę wariantów realizacji przedsięwzięcia, obejmującą wariant odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia, wariant najkorzystniejszy dla środowiska, realizację przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez inwestora oraz realizację przedsięwzięcia w racjonalnym wariancie alternatywnym,

8)      Określić sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed negatywnym wpływem wykonywania wykopów pod fundamenty,

9)      Opisać sposób zabezpieczenia środowiska w wypadku awarii urządzeń na etapie eksploatacji inwestycji,

10)   Zawierać analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, w tym informację o ewentualnie przeprowadzanych spotkaniach i konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości położonych w najbliższej odległości od planowanego posadowienia turbin wiatrowych, a także o uwagach i wnioskach zgromadzonych w ramach tych konsultacji,

11)   Odnosić się do zapisów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) poprzez określenie, czy przedmiotowe przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

12)   Zawierać analizę przyrodniczo – środowiskową, a w szczególności pod kątem oddziaływania na ptaki i nietoperze, wykonaną na podstawie rocznego monitoringu ptaków i nietoperzy, uwzględniającego wszystkie okresy fenologiczne, tj. okres lęgowy ptaków, dyspersję polęgową, zimowanie, okres rojenia nietoperzy, rozrodu i wychowu młodych, okres wiosennych i jesiennych wędrówek obu grup zwierząt, kontrolę letnich i zimowych schronień nietoperzy,

13)   Raport powinien zawierać w szczególności analizę oddziaływania inwestycji na w/w grupy zwierząt ze względu na dogodne dla nich siedliska występujące w okolicy ( zbiorniki
i cieki wodne, tereny leśne i zadrzewione),

14)   Zawierać opis wpływu farmy wiatrowej na otaczający krajobraz i określenie proponowanych wytycznych mogących ograniczyć negatywny wpływ na krajobraz.

 

2.  Raport powinien zostać sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach wraz z ich zapisem na informatycznym nośniku danych.

 

3.  Raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego budowy, eksploatacji oraz likwidacji.

           

Uzasadnienie:

 

Wnioskiem z dnia 9 maja 2012 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 4452) Pani Elwira Mieszała, pełnomocnik firmy Ventana Energia Sp. z o.o.  ul. Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzysząca o łącznej maksymalnej mocy 65 MW”  dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w§ 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 28 czerwca 2012 r. wydał postanowienie sygn. WOOŚ.4240.403.2012.AMK w którym uznał, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie wydał w opinii w terminie określonym w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). W związku z powyższym zgodnie z art. 78 ust. 4 w/w ustawy niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu traktuje się jako brak zastrzeżeń. Jednocześnie, przedmiotowe postanowienie zostało wydane dnia 10 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11 lipca 2012 r.) znak: ZNS-DS.-621-27/12 i wyrażało również opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dla terenu na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w trackie opracowywania. Dlatego też obecnie obowiązuje studium podające granice dopuszczalnych obszarów pod farmy wiatrowe. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka, przyjętego uchwałą nr XLIII/334/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010 r.       w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka oznaczona symbolami „R”. Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym studium zgodne.

 

Łączna powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosić będzie 424, 5389 ha. Obejmować będzie zespół turbin wiatrowych oraz infrastrukturę towarzyszącą – drogi dojazdowe, place manewrowe, podziemne wewnętrzne linie elektroenergetyczne, okablowanie nadziemne, transformatory. Powierzchnia zajęta pod obiekty budowlane to ok. 10 ha czyli 2,6 % terenu planowanego pod inwestycję.

 

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się zużycie ok. 10 000 m³ betonu, 1 200 ton drutu stalowego, 90 000 ton kruszywa do budowy dróg i placów oraz ok. 30 000 litrów paliwa – oleju napędowego. W okresie eksploatacji nie będą wykorzystywane surowce budowlane, woda ani energia.

 

Turbiny wiatrowe będą emitować hałas oraz pole elektromagnetyczne. Odległość od obszarów chronionych akustycznie będzie wynosić ok. 700 m co powinno ograniczyć hałas                        i wyeliminować negatywne oddziaływanie na ludzi mieszkających na najbliższych terenach zabudowanych. Posadowienie turbin ok. 200 m od ściany lasu powinno przyczynić się do zminimalizowania oddziaływania na mieszkające w lasach zwierzęta.

 

Elektrownie wiatrowe będą miały również istotny wpływ na krajobraz. Farma wiatrowa powinna być zaprojektowana tak, aby zminimalizować negatywny wpływ na krajobraz.

 

Drogi i place manewrowe zostaną zaprojektowane tak, aby przepuszczały wody opadowe do gruntu. Nie przewiduje się powstawania ścieków bytowych i technologicznych.

 

W związku z budową i eksploatacją powstaną znaczne ilości odpadów. Wytwarzane będą również odpady niebezpieczne, w tym mineralne oleje hydrauliczne, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, inne oleje i ciecze, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny, zużyte urządzenia, baterie i akumulatory ołowiowe, szlamy z odwadniania olejów w separatorach.     
W sumie na terenie farmy wiatrowej powstawać będzie ok. 0,67 Mg odpadów niebezpiecznych. Będą one składowane w zamkniętych pojemnikach służących do magazynowania poszczególnych grup odpadów oraz odbierane przez zewnętrzne firmy.

Dodatkowo powstawać będą odpady inne niż niebezpieczne podczas funkcjonowania farmy wiatrowej. Można do nich zaliczyć: opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, baterie alkaliczne, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny i ubrania ochronne oraz zużyte urządzenia.      

Przedsięwzięcie polega na budowie urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii z odnawialnego źródła – wiatru. Nie będzie ono zatem emitować szkodliwych substancji do atmosfery.

Przewidziany zasięg oddziaływania akustycznego będzie wynosił ok. 600 m od turbin wiatrowych. W odległości powyżej 600 m od obiektu przewiduje się, że poziom hałasu będzie niższy niż 45 dB. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony akustycznej inwestor planuje lokalizację turbin w odległości min. 750 m od zabudowań. W związku z tym przewiduje się brak oddziaływania akustycznego.

Zainstalowane zostanie do 20 turbin wiatrowych o wysokości wieży do 145 m posadowionej na fundamencie o konstrukcji żelbetonowej o średnicy kilkunastu metrów.

  

W/w inwestycja ze względu na znaczną odległość nie będzie oddziaływała transgranicznie na środowisko.

Na obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie. W okolicy znajdują się obszary Natura 2000 :

-        Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 020040 „Masyw Ślęży” – obszar położony   ok. 3,5 km od najbliższej zaplanowanej turbiny

-        Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 020021 Wzgórza Kiełczyńskie – położony    ok. 11 km od najbliższej zaplanowanej turbiny

-        Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 020055 Przeplatki nad Bystrzycą  - położony w odległości ok. 3 km od najbliższej zaplanowanej turbiny

-        Specjalny Obszar Ochrony Ptaków PHB 020004 Zbiornik Mietkowski – położony w odległości ok. 6,5 km

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, po uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze względu na prawdopodobieństwo oddziaływania przedsięwzięcia, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, uznano iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Ventana Energia Sp. z o.o.

za pośrednictwem :

Elwira Mieszała Ventana Energia Sp. z o.o.  ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław

2.      Strony postępowania (właściciele działek sąsiednich oraz tych, na które potencjalnie może oddziaływać realizowane przedsięwzięcie) – zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie  

3.     a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 12-09-2012 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Spik-Twardowska 04-10-2012 14:37