Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVI/09 z sesji Rady Miejskiej w dniu 11 września 2009 roku

Protokół Nr XXXVI/09

z sesji Rady Miejskiej w dniu 11 września  2009 roku

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 36 sesję Rady Miejskiej w Sobótce otworzył Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozyrski.

W sesji na 15 radnych uczestniczyło 12. Radni nieobecni; Jarosław Ciepły i Waldemar Kubas.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

-             Burmistrz Miasta i Gminy – Zenon Gali

-             Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Hanna Piwowarska,

-           Sekretarz Miasta i Gminy – Grażyna Szymańska,

-           Skarbnik Miasta i Gminy – Eugenia Pawłowska,

-           kierownicy referatów UMiG,

-           dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,

-  przedstawiciele samorządów miejskich i wiejskich oraz zaproszeni goście w osobach: Wicestarosta Powiatu – Ireneusz Słoma, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Franciszek Soliński.

 

               Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady, pan Janusz Kozyrski serdecznie powitał zaproszonych gości, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w osobach Wicestarosty -  Ireneusza Słomy i Z-cy Przewodniczącego Rady – Franciszka Solińskiego i informując, że swoją obecnością zaszczycają obrady w związku z zakonczeniem poważnej inwestycji w gminie – drogi w Rogowie Sobóckim, poprosił o głos Burmistrza Miasta i Gminy – Zenona Galego.

Burmistrz Miasta i Gminy, pan Zenon Gali powiedział m. innymi,  że z ważnych powodów nie może uczestniczyć w sesji Starosta Powiatu – Andrzej Wąsik i Wicemarszałek Tadeusz Drab, a jest to okazja, by złożyć podziękowania  wykonanie olbrzymiej inwestycji drogowej, która pochłonęła  10 mln PLN, co stanowi 1/7 budżetu powiatu i w którą weszły środki unijne. Dodał, że inwestycja ta ma bardzo długą historię  i jako pierwszy podpisał  umowę na rozpoczęcie jak również uczestniczył przy odbiorze inwestycji. Z tej właśnie okazji składa serdeczne podziękowania  i wyrazy uznania władzom powiatu (tu nastąpiło wręczanie pisemnych podziękowań).

Wicestarosta powiatu, pan Ireneusz Słoma przekazał od Starosty Powiatu podziękowanie za zaproszenie na sesję z przeproszeniem za brak możliwości uczestnictwa w niej oraz powiedział w swym wystąpieniu, że  inwestycja drogowa w Rogowie to było bardzo złożone przedsięwzięcie pod względem tak technicznym, jak i organizacyjnym. Samo rozpoczęcie realizacji przeciągało się w czasie z powodu nie sprawdzenia się projektantów, ale w końcu udało się i dziś wszystko już mamy za sobą. Malkontenci na pewno zawsze mogą coś znaleźć , ale przy tak dużej inwestycji jest to normalne. Połowę kosztów udało się pozyskać ze środków unijnych i to dzięki wielkim staraniom Wicemarszałka Urzędu Dolnośląskiego – pana Tadeusza Draba, dużo zabiegów było również ze strony radnego powiatu i jednocześnie mieszkańca – pana Tomasza Mielczarka, który musiał łączyć konieczność realizacji zadania ze świadomością zasobności budżetu powiatu. Powiat chce niedługo wejść w duży projekt drogowy na ok. 40-50 mln PLN , jest to obecnie na etapie uzgadniania, które drogi znajdą się w projekcie. Projekt będzie obejmował kilka powiatów, w tym sąsiadujący powiat Świdnicki. Wszystko powinno się wyjaśnić do końca października br. Będą również wykonywane bieżące remonty dróg. Na zakończenie wystąpienia podziękował za dobrą współpracę  Burmistrza i

jego pracowników w realizacji wspólnych zadań.

           Korzystając z obecności Wicestarosty o głos poprosili;

pan Stanisław Nowicki w imieniu kierowców i rowerzystów podziękował Wicestaroście za tak wzorcowo wykonaną drogę i ścieżki rowerowe, ale wyraził żal, że to wszystko kończy się przy moście koło Sobótki. Zasugerował, aby na niewielkim odcinku przynajmniej odsłonić część  chodnika od mostu w kierunku Sobótki dla rowerzystów.

pani Ewa Jankowiak, sołtys Sulistrowic przypomniała problem ulicy Nowej wykonanej niezbyt dobrze, na której nawierzchni pojawiły się pęknięcia, a na tym terenie powstaje osiedle,  może by się dało uratować przez na przykład położenie nakładki.

pan Jan Waniszewski, sołtys Strachowa  stwierdził, iż Strachów usytuowany jest w zlewni dwóch cieków wodnych na terenie najniżej położonym w gminie i jest tam kilka rowów melioracyjnych, które wylewają namiar wód opadowych, w wyniku czego tworzą się na polach zastoiska wodne. Kiedy wszędzie wody powodziowe opadną, w tej właśnie niecce pozostają na bardzo długo. Cieki wodne, w tym Czarna woda są silnie zarośnięte, zakrzaczone i jest to powód wylewania wód. Proponuje, aby najbliższą sesję poświęcić problemowi zagrożeń powodziowych.

pan Tadeusz Jakubowski, sołtys Księginic poinformował, że we wsi Księginice droga

zaczyna „wchodzić” do Potoku Sulistrowickiego.

pan Antoni Longier, sołtys Strzegomian przypomniał o braku chodników w tej wsi i bardzo dużym ruchu drogowym powodującym niebezpieczeństwo dla pieszych.

radny Witold Nazimek  poruszył potrzebę naprawy przepustu drogowego na głównym skrzyżowaniu w Będkowicach. Obecnie przepust odkopano, pokazano, że jest.

pan Marek Juraszek, sołtys Sulistrowiczek  zwrócił się do Wicestarosty, aby mieć na uwadze przynajmniej wstępną naprawę nawierzchni części drogi w Sulistrowiczkach, bo staje się coraz bardziej niebezpieczna. Co do poruszanych przez przedmówców problemów z zakrzaczaniem cieków wodnych uważa, że nie ma co czekać, tylko wystąpić do Starostwa o pozwolenie na wycinkę drzew i tego dokonać, natomiast już oczyszczenie koryta cieków czy jego umocnienie nie jest do wykonania przez mieszkańców.

Burmistrza Miasta i Gminy, pan Zenon Gali potwierdził, iż Strachów jest wsią położoną w gminie na najniższym punkcie i narażona jest na notoryczne zalewanie. Mając na uwadze likwidację szkód, jest to miejsce, gdzie należy kierować środki w pierwszej kolejności. Dodał, że w tym roku powodzią zostały również dotknięte miejscowości położone w terenie wysokim. Do końca roku planuje się  w związku z tym wykonanie  pewnych inwestycji ze środków unijnych.

Wicestarosta Powiatu, pan Ireneusz Słoma odniósł się do części poruszanych spraw w sposób następujący; ... naprawa ulicy Nowej w Sulistrowicach, czy przepustu w Będkowicach, to jest ten brak pieniędzy. Dla Rogowa poszło 10 mln zł i dziś trudno przekonać radnych powiatu o dalsze kierowanie środków. Będzie jednak pamiętał o tych potrzebach. Rowy, odwadnianie gruntów  ciąży na właścicielach gruntów, dlatego potrzebne są spółki wodne. Jeśli one powstaną, będzie przekonywał Radę, by dotować je z funduszy ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Janusz Kozyrski poinformował, że ze względu na ograniczony czas Wicestarosta nie jest w stanie odnieść się do wszystkich poruszanych spraw, a zagrożenie powodziowe i przeciwdziałanie temu zagrożeniu będzie tematem debaty na najbliższej sesji. Podziękował  Wicestaroście za udział w sesji i przystąpił do kontynuacji obrad przedstawiając projekt porządku obrad. Na pytanie, czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu, o głos poprosiła;

Zastępca Burmistrza, pani Hanna Piwowarska  zwróciła się z wnioskiem o wycofanie z projektu porządku obrad punktu 7 pn. „Uchwała w sprawie zmiany miejscowego   planu    zagospodarowania  przestrzennego  gminy   Sobótka   w

zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki”  uzasadniając ten wniosek  pojawiającymi się pytania i wątpliwościami dotyczącymi tego obszaru.

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie i  w wyniku głosowania Rada przyjęła wniosek o wycofanie pkt. 7 z projektu porządku obrad  jednogłośnie (przy obecności 12 radnych).

W wyniku kolejnego, jednomyślnego głosowania przy obecności 12 radnych ostatecznie przyjęto następujący porządek obrad;

1.Interpelacje i zapytania.

2.Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2009r.

3.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka  z działalności za okres od

  16 maja do 31  sierpnia 2009r.

4.Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009.

5.Uchwała w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków

   zagospodarowania  przestrzennego gminy Sobótka”

6.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (dz. 45, ob. Wsi

   Będkowice)

7.Uchwała w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (teren symb. MNL

   Sulistrowice)

8.Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Sulistrowice dz. 445/10 i

   574 dr)

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

   gruntowych stanowiących własność  Gminy Sobótka w trybie

   bezprzetargowym.

10.Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom.

11.Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce

12.Wolne wnioski i komunikaty.

 

                  Ad. 1.  W punkcie tym głos zabrali;

radny Mirosław Lech zapytał, co było powodem wycięcia świerków srebrzystych w rynku miasta i czy będą w to miejsce nowe nasadzenia. Zgłosił również, że nieruchomość przy ul. Kościuszki 49 ma połowę dachu zawalonego i cała woda opadowa spływa na sąsiednią posesję.

Pan Marek Juraszek, sołtys Sulistrowiczek zapytał w temacie zimowego utrzymania dróg, kiedy będą opracowywane harmonogramy tych prac, ponieważ jest już wrzesień i czas by się  problemem zająć. Stwierdził również, że powołana komisja, która miała dokonać lustracji gospodarstw domowych w kwestii sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych i zmuszenia do zawierania umów nie wykonała jeszcze tego zadania.

Pan Stanisław Artymowicz, sołtys Mirosławic poinformował, że mieszkańcy tej wsi są zaniepokojeni brakiem remontu ulicy Południowej. Zbliża się jesień, a wykonawcy nie widać.

Pan Jerzy Czerwiec, sołtys Siedlakowic zapytał, kiedy będą koszone pobocza dróg Pani Ewa Jankowiak, sołtys Sulistrowic  na wstępie podziękowała osobom uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej Jej męża  i zgłosiła problem ulicy Jaworowej, na którą po powodzi miał być nawieziony tłuczeń. Dodała, że były 3 pisma w sprawie uporządkowania terenu, wykoszenia trawy i nie było żadnej reakcji – prosi o dokończenie sprawy. Również ulica Jagiellońska-Krótka; stamtąd woda spływa na drogę powiatową czyniąc ją nieprzejezdną.

Pani Leokadia Andrzejewska  zasugerowała, aby  komisja kontrolująca sposób usuwania odpadów komunalnych   przy okazji sprawdzała sposób odprowadzania ścieków i reagowała w przypadkach braku estetyki posesji, w tym niewykaszania.

Pan Jan Bronowicki, sołtys Kryształowic podziękował za plastikowe pojemniki na odpady, które okazały się bardzo  przydatne dla wioski.

Pan Artur Węgrowski, sołtys Przezdrowic poinformował o uszkodzeniu lustra drogowego na skrzyżowaniu Sobótka-Jordanów.

Pan Jan Jadowski, sołtys Przemiłowa zgłosił problem parkowania samochodów osobom dojeżdżającym do Wrocławia do pracy  i pozostawiającym samochody w Sobótce – parkingi są płatne, na przystanku PKS ciemno i niebezpiecznie w porze wieczorowej.

                     Na zgłaszane problemy odpowiedzi udzielali;

Zastępca Burmistrza, pani Hanna Piwowarska ... wycinka drzew w rynku  dokonana została w oparciu o opinie kompetentnych służb i cała dokumentacja w tej sprawie zostanie przedłożona po powrocie pracownika z chorobowego. Nieruchomością przy ul. Kościuszki 49  zajęło się Starostwo Powiatowe, będzie szczegółowa informacja w tej sprawie. Remont ulicy Południowej – prosi o wyjaśnienie po sesji u pracownika Urzędu.

Prezes Hadlux-u, pan Grzegorz Białczak; ... wycinka drzew w rynku  spowodowana była chorobą iglaków zaatakowanych przez mszycę. Pomimo stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych drzewa zaczęły obumierać. W miejsce usuniętych będą nowe nasadzenia.

Pan Krzysztof Szczeponik, urzędnik; ... koszenie poboczy  - jest umowa na dwa takie zabiegi w roku (ale poboczy, nie rowów) i jedno było już wykonane. Lustra drogowe  - wszystkie wymagające naprawy zostały już zgłoszone do Starostwa.

Przewodniczący Rady, pan Janusz Kozyrski... odśnieżanie dróg  - będzie opracowany wspólnie program dla całej gminy. Parkowanie poza strefą płatną  - proponuje całą  Aleję Św. Anny, jest dobrze oświetlona lub parking przy CPN.

 

               Ad. 2.   Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji w dniu 26 czerwca. Ponieważ takich nie zgłoszono, poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie i w wyniku jednomyślnego głosowania (przy obecności 13 radnych) protokół został przyjęty.

 

               Ad. 3.  Do sprawozdania  Burmistrza z działalności w okresie od 16 maja do 31 sierpnia br. uwag nie wniesiono.

 

               Ad.4.   Projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu gminy na rok 2009 przedstawiła Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska. Powyższy projekt w formie ustnej przedstawiany był  na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i  Sportu. Przewodniczący Komisji, radny Józef Budzowski poinformował, że Komisja  propozycję zmiany w  budżecie przyjęła jednogłośnie z jego zastrzeżeniem odnośnie dofinansowania Festiwalu Słowian. Uwag do projektu nie wniesiono i w wyniku jednomyślnego głosowania  Rada uchwałę podjęła.  Uchwała nr  XXXVI/282/2009 w załączeniu.

     

              Ad.5.  Projekt chwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków

   zagospodarowania  przestrzennego gminy Sobótka” przedstawiła pani Stanisława Grabek. W dyskusji nad przedmiotowym projektem głos zabrali;

radny Alojzy Mega, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa  poinformował, że projekt był przedstawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, ale była uwaga co do terenu Starego Zamku ze względu na byłą firmę Paola, gdzie należy  żądać od obecnego właściciela tej firmy budowy kolektora. Komisja ma

obawę, że przyjęcie tej uchwały zwolni właściciela firmy z tego obowiązku.

Radny  Stanisław  Krasoń  zgłosił wniosek o wyeliminowaniu z projektu uchwały części dotyczącej terenu  ze Starym Zamkiem, gdyż uważa, że będzie to pretekst do żądania od gminy budowy kolektora dla byłej Paoli, a jest tu zbyt dużo niewiadomych, gdyż daje się możliwość rozbudowy firmie, a ścieki zostaną rzucone na barki samorządu.

Pan Jerzy Ulanicki, dyrektor Biura Projektów poinformował, że intencją podjęcia tej uchwały  było sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stąd ma prośbę o zastanowienie się nad opcją uchwalenia studium, a w sporną sprawę rozpatrywać przy  uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tam uzależnić firmę od wspomnianej inwestycji. Studium, to ewentualne ukierunkowania rozwoju tych terenów.

Radny Mirosław Jusiewicz  zapytał, dlaczego Stary Zamek i Strzegomiany są ujęte w projekcie uchwały razem, czy chodzi tu o mniejsze koszty.

Pan Jerzy Ulanicki odpowiedział, że ze względu na to, iż jeden wnioskodawca i niższe koszty.

Pan Stanisław Nowicki stwierdził, iż studium, to wstępne rozpoczęcie procedury, a brak tej uchwały będzie skutkować brakiem  możliwości przejęcia oczyszczalni BOSS.

Radny Witold Nazimek poparł przedmówcę, ze studium do niczego nie zobowiązuje, a to są rzeczywiście ukierunkowania działań.

Radny Krzysztof Bednarz wyraził opinię, że omawiany projekt jest zielonym światłem, a kanalizacja obszarów tej strony gminy musi być zrobiona. Nikt nie da gwarancji, czy potem właściciel byłej Paoli nie zwróci się do następnej Rady upierając się przystąpieniu do budowy kolektora.

Radny Witold Nazimek po wysłuchaniu tych uwag zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad tej uchwały do następnej sesji.

Radny Józef Budzowski  stwierdził, iż wobec braku pewnych wyjaśnień popiera wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

Radny Stanisław Krasoń zaapelował, by przy podejmowaniu decyzji pamiętać o terenach przemysłowych na spornym terenie.

Pan Stanisław Nowicki poinformował, że pamięta dokładnie, jak swojego czasu firma KESZ przed Paolą chciała przekazać wodociąg gminie, ale gmina na to nie wyraziła zgody.

                      Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady, pan Janusz Kozyrski zarządził  głosowanie nad zgłoszonym wnioskami;

1.radnego Stanisława Krasonia w sprawie wyodrębnienia z projektu uchwały obszaru Starego Zamku. W wyniku głosowania 9 „za” i 3 „wstrzymujące” wniosek został przyjęty. Wobec powyższego nie głosowano nad 2.wnioskiem radnego Witolda Nazimka o wycofanie projektu uchwały do następnej sesji.

Poddany pod  głosowanie projekt uchwały  z przyjętą poprawką – 11 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”.

Uchwała Nr  XXXVI/283/09 w załączeniu.

 

              Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (dz. 45, ob. wsi Będkowice) przedstawiła pani Stanisława Grabek. Przewodniczący Rady poinformował, iż powyższy projekt był przedłożony ustnie na wspólnym posiedzeniu Komisji i zapytał, czy są jakieś uwagi lub wnioski do powyższego projektu. Takowych nie zgłoszono i w wyniku głosowania  jednomyślnego (przy obecnych 12 radnych) uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXVI/284/09 w załączeniu.

 

              Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (teren ozn. symb. MNL Sulistrowice)

przedstawiła pani Stanisława Grabek. Przewodniczący Rady poinformował, iż powyższy projekt był przedłożony ustnie na wspólnym posiedzeniu Komisji uzyskując opinie pozytywną i zapytał, czy są jakieś uwagi lub wnioski do powyższego projektu. Uwag nie zgłoszono i w wyniku głosowania  jednomyślnego (przy obecnych 12 radnych) uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXXVI/285/09 w załączeniu.

 

            Ad. 8.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Sulistrowice dz. 445/10 i 574 dr) przedstawiła pani Stanisława Grabek. Przewodniczący Rady poinformował, iż powyższy projekt był przedłożony ustnie na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytał, czy są jakieś uwagi lub wnioski do powyższego projektu. Uwag nie zgłoszono i w wyniku głosowania  jednomyślnego (przy obecnych 12 radnych) uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXXVI/286/09 w załączeniu.

 

            Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym przedstawiła pani Stanisława Grabek. Przewodniczący Rady poinformował, iż powyższy projekt był przedłożony ustnie na wspólnym posiedzeniu Komisji uzyskują opinię pozytywną. Zapytał, czy są jakieś uwagi lub wnioski do powyższego projektu. Uwag nie zgłoszono i w wyniku głosowania  jednomyślnego (przy obecnych 12 radnych) uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXXVI/287/09 w załączeniu.

 

             Ad. 10.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom przedstawiła pani Stanisława Grabek informując, że komisja zaakceptowała nazwy proponowane przez sołtysów i przew. Zarządu Osiedlowego; Strzegomiany - Czereśniowa, Przemiłów –Łąkowa, Garncarsko-  Dębowa, Wojnarowice – Słoneczna i Sobótka –Kamienna. Radny Krzysztof Bednarz, przewodniczący Komisji Obywatelskiej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Uwag nie wniesiono i w wyniku jednomyślnego głosowania (przy obecności 12 radnych) Rada uchwałę podjęła.

Uchwała Nr XXXVI/288/09 w załączeniu.

 

             Ad. 11.  Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiła Sekretarz Gminy – pani Grażyna Szymańska. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu radny Józef Budzowski  poinformował o pozytywnej opinii Komisji do powyższego projektu. Uwag nie wniesiono i w wyniku jednomyślnego głosowania (przy 12 obecnych radnych) Rada uchwałę podjęła.

Uchwała Nr XXXVI/289/09 w załączeniu.

 

           Ad. 13. W punkcie tym Przewodniczący Rady, pan Janusz Kozyrski odczytał odpowiedzi na interpelacje i zapytania z sesji czerwcowej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz przedstawił pisemne wnioski do budzetu na 2010r podpisane przez radnych Józefa Budzowskiego i Witolda Nazimka odsyłając je do rozpatrzenia przez Komisję Budżetową  przy opiniowaniu założeń do budżetu gminy na 2010 rok.

 

 

 

 

                Po wyczerpaniu się porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął 36 sesję Rady Miejskiej w Sobótce.

 

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczący

                                                                                     Rady Miejskiej w Sobótce

Ludmiła Sosnowska

                                                                                              Janusz Kozyrski

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 02-11-2009 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 09:05