Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr 38/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r.

BR. 0063-1-38/09

Protokół  Nr 38/09

z wspólnego  z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa oraz Komisji Zdrowia, Oświaty,

Kultury i Sportu w dniu 19 sierpnia 2009r.

        W posiedzeniu udział wzięli; Skarbnik Gminy – pani Eugenia Pawłowska, Kier. Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – pani Stanisława Grabek,  urzędnicy – p. Monika   Liberska, Jolanta Kryszczuk oraz dyrektorzy jednostek – pan Wiesław Drozdowski, pan Wojciech Kacperski i pan Wojciech Pabisiak.

Wspólnemu posiedzeniu Komisji  przewodniczył radny Józef Budzowski, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia;

1.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w sprawie;

a/ zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

    przestrzennego gminy Sobótka”

b/przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (dz. 45, ob. wsi Będkowice)

c/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki

d/przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   gminy Sobótka (Sulistrowice dz. 445/10 i 574 dr)

2.Informacja z działalności Muzeum Ślężańskiego w Sobótce za I połrocze  2009r.

3.Informacja  dyrektora OSIR z działalności  jednostki za I półrocze.

4.Informacja z działalności Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu  w Sobótce

   za I połrocze  2009r.

5.Koszty i zyski po II Festiwalu Słowian – informacja.

6.Wnioski o przyznanie dotacji i ich realizacja – informacja pani Jolanty Kryszczuk.

7..Arkusze organizacyjne szkół

8.Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w br.

9.Projekty uchwał

a/w sprawie dzierżawy wieloletniej

b/wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących

  własność  Gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym.

10.Sprawy bieżące.

11.Zmiany w budzecie gminy na 2009r (ustny projekt)

 

                Ad.1. Projekty uchwał jak w pkt. 1a-d przedstawiła oraz omówiła pani Monika Liberska. W dyskusji nad przedstawionymi projektami głos zabrali;

radny Witold Nazimek  zapytał, czy jest  szansa  zakończenia  przekształceń w obrębie MNL 33 w Sulistrowicach, gdzie pozostała jeszcze końcówka terenu do sfinalizowania, na którą ludzie czekają już 10 lat.

Na odpowiedź pani Liberskiej, że pytanie należy kierować  do radnych, a przedmiotowe działki są przekształcone ale  mają określone normatywy powierzchniowe terenu i budynków (mniejsze),  złożył wniosek o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie na najbliższą sesję.

Pani Liberska poinformowała, że stosowny projekt przygotuje i będzie  to w treści kosmetyczna zmiana zapisów  - o ile Komisja zaopiniuje pozytywnie.

Przewodniczący Józef Budzowski poinformował, że każdy, kto chce poznać szczegóły projektów uchwał może to uczynić do czasu sesji i zwrócił  się do dyrektora Muzeum Ślężańskiego o przedstawienie informacji z działalności Muzeum za I półrocze br. Informacja ta stanowi zawartość sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. złożona przez Burmistrza Miasta i Gminy w Sobotce w ustawowym terminie.

                      Ad. 2. Dyrektor Muzeum Slężańskiego – pan Wojciech Fabisiak referując sprawozdanie poinformował m.innymi:  prowadzone są nadzory archeologiczne na terenie gminy Sobótka i w okolicach Strzegomia. Obecnie – w związku z prowadzoną kanalizacją - w Sobótce Zachodniej. W pierwszym półroczu organizowane były wystawy (Browar, portret p. Budrewicz, malarstwo, historia artystycznej działalności pani Ungurian Rozalii i życia górali czadeckich, wystawa p. Karpinelli (Japonki, Chinki, itd.), fotografika – miasto dawniej a dziś), „Promemoria” przy okazji Festiwalu Słowian. Obecnie wystawa pod nazwą „kolejowa nostalgia”.

W kwietniu zorganizowany był konkurs poetycki. Działalność wystawiennicza była ograniczona z powodu trwającego remontu budynku. Zakupiono również 160 kart pocztowych o Sobótce. Zlecono komputerową wizualizację zamku na Ślęży. W międzyczasie pomagano w przygotowywaniu prac magisterskich i doktoranckich. W lipcu odbyły się kontrole PIP i ZUS, pomiary instalacji, wykonano kompleksowy remont części pomieszczeń.

Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący Komisji zapytał, jaki jest aktualnie koszt wstępu do Muzeum i otrzymał odpowiedź, że  jest to 2 i 4 zł. Uwag do działalności Muzeum nie wniesiono.  

                        Ad.3.  Informację o działalności OsiR  za I półrocze przedstawił  dyrektor – pan Wojciech Kacperski i powyższa działalność zawarta jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze br złżonym do Biura Rady. . Poinformował m. innymi, ze dochody zostały zrealizowane w 75%,  planowane wydatki wykonane w 52%. OsiR obok planowych zadań udzielił pomocy przy modernizacji boiska w Strzegomianach i może uda się zakończyć takie samo zadanie w Olbrachtowicach. Z dochodów wykonano m.innymi;

stadion i parkingi 42 % planu, dochody ze stadionu  wyniosły 599zl wyciągi 4320 zl zł. Następnie omówił imprezy sportowe za I półrocze. Poinformował, że wymalowano również trybuny i zakupiono papę na pawilon dolny – gdyby nie „wypaliło” Euro2012.  Pojawiła się również  możliwość dzierżawy Raduni na okres 10 lat, ale okazało się, że gmina Sobótka jest właścicielem niewielkiego obszaru – 0,60 ha, natomiast gmina Łagiewniki ma 3,40 ha i jeszcze tego terenu nie skomunalizowała. Tak więc  potencjalny dzierżawca wycofał się z oferty.

Do przedstawionej informacji zapytania zgłosili;

radny Krzysztof Wodnicki zapytał, czy jest szansa na połączenie dwóch maratonów w przyszłości, czy zwiększą się w bieżącym roku dochody z parkingu mając na uwadze większą imprezę, tj. dożynki gminne, czy po skomunalizowaniu w tym roku obszarów Raduni przez gminę Łagiewniki jest szansa wydzierżawienia stoku.

 

radny Mirosław Lech zapytał, czy dochód z parkingu za analogiczny okres ubiegłego roku był tej samej wysokości, bo jak za pół roku wydaje się on zbyt niski obserwując obstawienie  autami parkingu.

radny  Krzysztof Bednarz  zapytał,  dlaczego komunalizacji terenów Raduni mają wykonać Łagiewniki a nie  Sobótka.

Przewodniczący Komisji, Józef Budzowski  zapytał, czy w pisemnym sprawozdaniu jest informacja o imprezach wakacyjnych.

                    Odpowiedzi udzielił dyrektor OSIR; nie może dokładnie odpowiedzieć, czy dochód był niższy, bo nie ma takich danych przy sobie, ale wydaje się że był podobny, a może nawet niższy, bo wszystko zależy od pogody. Natomiast plan dochodów z tego tytułu jest corocznie podwyższany. Imprezy wakacyjne nie są zawarte w sprawozdaniu (które dotyczy połrocza), ale były trudności z ich zorganizowaniem. Pomimo ogłoszeń i zaproszeń na różne imprezy i wyjazdy zgłaszały się jedynie jednostki, reszta z czasem się wykruszała. Komunalizacji musi dokonać gmina Łagiewniki, ponieważ jest to ich teren, a czy  zaraz znajdzie się dzierżawca terenu., to trudno przewidzieć. Połączenie maratonów może wyjść tylko przy przyjęciu wspólnego terminu, czyli 30 maja. Na zakończenie omawianego tematu dyrektor Wojciech Kacperski zwrócił się do radnych o wyrażenie opinii do projektu uchwały, która będzie przygotowana na sesję w sprawie zmian w Statucie OSIR   Zmiany mają dotyczyć  wykreślenia Zajazdu „Pod Misiem”  i Ośrodka Wypoczynku  Świątecznego. Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie i w wyniku jednomyślnego głosowania  został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Józef Budzowski stwierdził, iż nie ma o czym dyskutować, obiekty te zostały sprzedane i należy je wykreślić. Następnie  poprosił o złożenie sprawozdania przez dyrektora Slężańskiego Ośrodka Kultury.

                   Ad. 4.  Dyrektor Wiesław Drozdowski przedstawił sprawozdanie z półrocznej działalności, a pytania radnych dotyczyły;

radny  Mirosław Lech  zapytał, czy dożynki  gminne mieszczą się w kosztach ŚOK, czy dyrektor otrzymał jeszcze inne środki na tą imprezę.

Odpowiedź dyrektora ŚOK brzmiała, że  przeanalizowane potrzeby na skromną organizację zamykały się w kwocie 30 tys. zł, jednakże zostały ograniczone na prośbę Zastępcy Burmistrza do 25 tys. zł. Taką właśnie kwotę zawarła w umowie agencja organizująca święto plonów. Pozostałe koszty ok. 5 tys. zł pokryte zostaną od osób uczestniczących w uroczystości 30 zł od osoby i  są to koszta reklamowe, straż pożarna, policja,  ZaiKS, opieka medyczna, wyżywienie, miejscowi artyści.

                    Ad. 5.  Przechodząc do złożenia informacji o kosztach i zyskach organizacji Festiwalu Słowian, dyr. Wiesław Drozdowski poinformował; - w sprawie finansowania festiwalu zostały złożone dwa wnioski, jeden do Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego i drugi do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Urząd Marszałkowski odmówił dofinansowania, środki otrzymano  z Ministerstwa Kultury w wys. 50 tys. zł.  Festiwal miał trwać 8 dni i taką wersję przekazano we wniosku do Warszawy. Organizację imprezy powierzono na podstawie umowy dla  agencji „Jedynki”.  W marcu okazało się, że jest potrzeba aneksowania umowy, bo festiwal będzie liczył nie 8, a 4 dni. Po tym aneksie imprezę ograniczono na 3 dni, to

wymagało silnych uzasadnień do Warszawy, aby utrzymać wysokość dotacji. Była tylko potrzeba wymienienia  z imienia i nazwiska wykonawców, minimum 20-tu. Nie było zgodnie z  umową agregatu prądotwórczego, a to był jeden z głównych punktów obok scenografii i przygotowania terenu. Ogólny koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą  169.350,52 zł a po odliczeniu dotacji z Ministerstwa i zysku z działalności pani Tagowskiej (gastronomia) i kosztów w ŚOK-u , wydatków OSiR koszt gminy zamknął się kwotą 90 tys. zł, do uzupełnienia pozostało   14 tys.zl, co da koszt ogólny 104 tys. zł.

                    Do przedłożonej informacji zgłoszona następujące pytania i uwagi;

Przewodniczący Komisji ZOKiS, radny Józef Budzowski zapytał, dlaczego, pomimo, że na plakacie głównym organizatorem nie był   ŚOK, chociaż występował o srodki i zajmował się organizacją,  pieniądze wziął pan Łaciak z agencji „Jedynka”. Uważa, że  przedstawione koszty nie są pełne, ponieważ jeszcze był duży wkład pracowników ŚOK, OsiR, UMIG w organizację – jako koszt wewnętrzny. Stawia wniosek, aby zerwać umowę z tą agencją na dalsze organizacje festiwalu. Wniosek ten poparł radny Mirosław Lech  dodając, że pan Łaciak znalazł sobie  w gminie Sobotka „krowę dojną”.

radny Witold Nazimek zauważył, że o tym, czy będą dotacje z zewnątrz na festiwal, należało się zorientować już w styczniu. Zapytał, czy „Jedynka” ma umowę z gminą na inne imprezy – prosi o precyzyjną odpowiedź.

radny Krzysztof  Wodnicki powiedział, iż chciałby poznać opinię burmistrza i zastępcy odnośnie odbytego festiwalu. Wyraził również opinię, że zamiast słuchać zespołu z Moraw na Festiwalu Słowian, woli oglądać miejscowych artystów.

                     Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska  stwierdziła, iż warto by było rzeczywiście zastanowić się, czy kontynuować organizację imprezy przy zaangażowaniu  Agencji „Jedynka”, czy gmina nie powinna rozmawiać bezpośrednio z wykonawcami. Tu przytoczyła  poszczególne koszty przedstawione przez agencję (pisemna informacja w załaczeniu). Ogólna kwota do zapłaty dla agencji „Jedynka” wyniosła  44.033,35 zł i jest to kwota do rozliczenia z Ministerstwem.  Radnemu odpowiedziała, że umowa była zawarta tylko na organizację Festiwalu Słowian i nie ma żadnej innej umowy. Organizowany Festiwal Słowian bez agencji  „Jedynki”  wymaga zmiany nazwy festiwalu jako autorskiej nazwy pana Łaciaka.

                     Dyrektor ŚOK, Wiesław Drozdowski poinformował dodatkowo, że „Jedynka” poczyniła już pewne przygotowania do innych imprez w Sobótce (plakaty o Kabaretonie) na którą nie ma umowy z gminą.

Radny Broda Adam zauważył, że jakieś rozmowy musiały mieć miejsce, skoro agencja podjęła wstępne działania. Dyrektor ŚOK odpowiedział, że były tylko zapytania o ewentualne koszty organizacji Kabaretonu.

Na zakończenie omawiania tego tematu przewodniczący Komisji ZOKIS stwierdził, iż za zorganizowaną imprezę nie przybywa gminie dróg, tylko gmina ponosi koszty. Przedstawił również negatywną odpowiedź burmistrza na wniosek  LZS Czarni Siedlakowice w sprawie dofinansowania (załącznik do protokołu).

                    

                      Ad 6. Wnioski o przyznanie dotacji i ich realizacja w 2009r oraz przygotowanie do Euro2012 ewentualne koszty -  przedstawiła  pani Jolanta Kryszczuk i stanowią one załącznik pisemny do protokołu. Uzupełniła o wiadomość z ostatniej chwili – przyznanie środków na realizację wodociągów.

W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabrali;

radny Adam Broda  zapytał, co ze zgłoszonym  przez gminę wnioskiem, jaka jest reakcja DUM oraz czy wnioski w sprawie rewitalizacji budynków  są aktualne.

radny Józef Budzowski zapytał, jakie poniesiono już koszty na Euro 2012.

                 Odpowiedzi pani Skarbnik Gminy i pani Jolanty Kryszczuk brzmiały, że  co do złożonego  wniosku były uwagi formalne z Urzędu Marszałkowskiego i obecnie gmina czeka na weryfikację z terminem 40 dni od czasu złożenia. Złożone zostały dwa odwołania, ponieważ gmina nie zgadza się na zakwalifikowanie jej jako dużego przedsiębiorcy.  Do końca czerwca nie poniesiono żadnych kosztów związanych z Euro 2012, będzie tylko koszt związany z wykonaniem dokumentacji projektowej na ok. 160 tys. zl do zapłacenia w drugiej połowie roku. Z propozycji rewitalizacji budynków wspólnoty mieszkaniowe wycofują się, pozostało tylko trzy  wnioski. Wniosek o rewitalizację budynków spółdzielczych winien opacować prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.

                   Ad. 7. Na zakończenie przewodniczenia tej części wspólnego posiedzenia Przewodniczący Komisji ZOKiS radny  Józef Budzowski  przedstawił Komisji Arkusze Organizacyjne Szkół – będące załącznikami  do niniejszego protokołu.

                    Ad.  8. Przewodniczenie  wspólnego posiedzenia od tego punktu przejął Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa – radny Mega Alojzy.  Informację z wykonania zadań inwestycyjnych  przedstawiła                         Skarbnik Gminy i stanowi ona informację pisemną do nin. protokołu.

W punkcie tym zgłoszono następujące zapytania i uwagi;

radny Mirosław Lech  zapytał, co to jest studium wykonalności, ponieważ niepokoi  kwota wydana na to zadanie choć wizualnie nie widać jakiegokolwiek wykonawstwa zadania, kiedy będzie budowany plac zabaw, czy sprawa nieruchomości na ul. Kościuszki 14 jest załatwiona formalnie, ponieważ nabywca nie dba o stan techniczny budynku – wybite szyby, przeciekający dach powoduje dalszą jego dewastację. Jest to pytanie stawiane przez mieszkańców tego rejonu.

radny Józef Budzowski  zapytał, czy zapłacone zostało za działkę na ul. Słonecznej,

radny Adam Broda  zapytał, kto odpowiada za bezpieczeństwo na placu zabaw koło marketu Polo; właściciel czy inwestor z Poznania, ponieważ bramka ogrodzenia nie jest zamykana, są dziury w ogrodzeniu i zepsute niektóre urządzenia. Zapytał również, czy spółka LOMR jest już zarejestrowana i kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie zajazdu Miś.

radny Józef Budzowski uważa, że jest obowiązek wywieszenia regulaminu użytkowania placu zabaw , ponieważ jest to teren gminy.

radny Krzysztof Wodnicki zapytał, czy są informacje o działce pod budownictwo wielorodzinne  k/browaru.

Odpowiedzi pani Skarbnik i kier. Ref. Brzmiały, że dokumentacja studium wykonalności wykonywana jest przez specjalistyczną firmę i takie dokumenty są warunkiem ubiegania się  o dofinansowania. Dokumentacja nie jest zakonczona protokołem odbioru, niedotrzymany jest termin odbioru. Placu zabaw nie ma, bo terminy mijają, Starostwo ma jeszcze termin na decyzję płynący. Zapłata za nieruchomość na ul. Słonecznej ma termin do konca września, jeszcze nie wpłacono. Spółka LOMR jeszcze nie zarejestrowana, projekty dokumentów przekazano do pani dyr. Zadrożnej, jeszcze nie wróciły. Dzierżawca nieruchomości przy ul. Kościuszki 14 wystapił z wnioskiem o wstrzymanie w związku z trudnościami finansowymi. Żeby podjąć jakiekolwiek działania, musi być informacja o zaniedbaniach. Plac zabaw przy Polo nie jest przekazany gminie, na urządzenia mają atesty i nadal są inwestorem. Była prośba o nadzór nad obiektem przez inwestora. Teren koło browaru -  jest to już sprawa inwestora. Porządek na terenie zajazdu Miś – była zwrócona uwaga właścicielowi.

                    Ad. 9. Kierownik referatu – pani Stanisława Grabek przedstawiła;

1/wniosek na zamianę mieszkań jako sprawę pilną ze względu na przeniesienie dzieci do innych szkół (p. Piasecka i p. E. Krzemień). Są to dwa mieszkania komunalne. Uwag nie wniesiono, radni przegłosowali jednomyślnie.

2/wniosek Burmistrza o zgodę na przydział mieszkania na czas zatrudnienia w budynku  przychodni w Będkowicach.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, radny Krzysztof Bednarz dodał, że Komisja bardzo długo zabiegała o to, by było to mieszkanie dla lekarza lub pielęgniarki pod warunkiem, że jeśli przestaje pracować, opuszcza mieszkanie.

radny Adam Broda  zapytał, co ze spółką LOMR, czy mieszkanie w Będkowicach może być również dla pracownika prywatnej placówki medycznej dostępne. Zapytał, co z mieszkaniem w Rogowie Sobóckim.

Pani Stanisława Grabek odpowiedziała, że chodzi o lekarza ogólnie. Mieszkanie w Rogowie winno być opuszczone do końca roku, bo do tego okresu opiewa umowa. W Będkowicach zostało opuszczone.

radny Witold Nazimek stwierdził, że nie ma powodu, by nie wierzyć pani dyrektor LOMR która twierdzi, że mieszkanie dla specjalisty w Będkowicach pozwoli na jego szybkie zatrudnienie i uważa, że taki wniosek jest właściwy.

3/Projekt uchwały w sprawie; wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sobotka w trybie bezprzetargowym. Uwag do projektu nie wniesiono i w wyniku głosowania Komisja BGiR zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.

 

                 Ad.10. W sprawach róznych przewodniczący Komisji, radny Alojzy Mega przedstawił następujące pisma;

1.Pana Jacka Chmielewskiego w sprawie wyrażenia zgody na długoletnią dzierżawę dwóch działek.

radny Witold Nazimek przypomniał, że nie ma takiej możliwości i nie można robić wyjątku (odmowa dla p. Ratusznika). A umowę otrzymał z warunkiem niezarybiania stawów i było to ryzyko najemcy.

radny Krzysztof Wodnicki poinformował, że wnioskodwca inwestuje i szkoda że takiej możliwośći dzierżawy nie będzie miał.

Pani Grabek dodała, że ma możliwość po przystąpieniu do przetargu.

Przewodniczący poddał wniosek p. Chmielowskiego o bezterminową dzierżawę  pod głosowanie i w wyniku głosowania  3 „za” i 6 „przeciw” wniosek zaopiniowano negatywnie.

2/pismo p. Władysława Dowgiera ws 25-letniej dzierżawy cz. Działki nr 11 AM-14 w Sobótce.

W dyskusji stwierdzono, że  wnioskodawcą jest Władysław i Grzegorz Dowgier, a dotychczasowym dzierżawcą jest syn Grzegorz i córka.

Radny Krzysztof Bednarz podkreślił, że wcześniej ustalono, iż  po wygaśnięciu umowy powinna być nieruchomość oddana gminie.

Opinia Komisji – Komisja wskazuje na użytkowanie tylko do czasu wygaśnięcia umowy. – jednogłośnie.

3/Pisma ZBM w Sobótce w sprawie dodatkowych dofinansowań – jednogłośnie negatywnie.

W sprawach bieżących radny Witold Nazimek  zgłosił wniosek, aby nadać co najmniej 2 drogom wskazanym przez sołtysów  na każdej wsi status dróg gminnych. Mają one pierwszeństwo w remontach, dlatego chce, by taki wniosek powstał w Komisji Spraw Obywatelskich.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich poinformował,  ze Komisja rozpatrzy taki wniosek.

               

                  Ad.  11. Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska  przedstawiła ustnie projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie; kwota 1419 – z tyt. Zwrotu utraconych dochodów, kwota 900 tys. dotacja promesa MSWiA na remonty komunalnych obiektów po powodzi. Kwotę 14.100 zł dofinansowanie Festiwalu Słowian w formie dotacji. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie jednogłośnie.

 

 

 

Protokołowała                                                                                    Przewodniczący Komisji

Ludmiła Sosnowska                                                                                 Józef Budzowski

                                                                                                               Alojzy Mega

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 25-09-2009 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 24-03-2010 11:46