Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja środowiskowa Hadlux


Sobótka, dnia 17 lutego 2012 r.

OŚ.6220.11.005.2011

 

 

 

DECYZJA NR 2/2012

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 grudnia
2011 r. (zarejestrowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dnia 6 grudnia 2011 r.
pod nr L. dz. 12663) Zakładu Usług Komunalnych „Hadlux” Sp. z o.o. ul. Warszawska 4,
55-050 Sobótka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie infrastruktury technicznej stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy składowisku
w Strzegomianach”. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na dz. nr 375/1 AM 1 obręb Strzegomiany.

 

ustalam

 

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Rozbudowa infrastruktury technicznej stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy składowisku w Strzegomianach Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na dz. nr 375/1 AM 1 obręb Strzegomiany zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • Eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia wymogów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,

 • Należy zapewnić w szczególności ochronę gleby przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi oraz substancjami toksycznymi,

 • Substancje niebezpieczne magazynować w specjalnych kontenerach uniemożliwiających wydostawanie się na zewnątrz ewentualnych odcieków,

 • Nie należy przekraczać dopuszczalnych poziomów dźwięku do środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej,

 • W czasie suchych dni zraszać drogi dojazdowe i place manewrowe w celu wyeliminowania pylenia wtórnego i przemieszczania się najdrobniejszych frakcji odpadów, szczególną ostrożność zachować w czasie wzmożonych wiatrów,

 • Zamontować w odpowiednich miejscach siatki ograniczające przemieszczanie się lotnych zanieczyszczeń,

 • Procesy segregacji odpadów prowadzić pod zadaszeniem,

 • Stosować wyłącznie sprawne technicznie i technologicznie maszyny i urządzenia spełniające obowiązujące normy środowiskowe,

 • Niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu i pylenia w ich otoczeniu powinny być eliminowane z pracy,

 • Podczas przerw w czasie pracy maszyn, pojazdów i urządzeń wyłączać ich silniki,

 • Działalność prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

 • Uzupełnić zieleń izolacyjną wokół stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów; zalecane gatunki drzew do nasadzeń to topola, brzoza, klon, wierzba biała oraz krzewy: ligustr pospolity.

 

 

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 5 grudnia 2011 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 12633 dnia 6 grudnia 2011 r.) Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych „Hadlux” Sp. z o.o. ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka, Pan Grzegorz Białczak zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie infrastruktury technicznej stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy składowisku w Strzegomianach”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 23 grudnia (data wpływu 28 grudnia 2012 r.) znak: WOOŚ.4240.904.2011.KS, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie wydał w opinii w terminie określonym w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W związku
z powyższym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 153 poz. 2397 z dnia 27 lipca 2006 r. przedmiotowa inwestycja oznaczona jest symbolami RU/P (zabudowa przemysłowa, urządzenia produkcji rolnej i obsługi rolnictwa) oraz ZN 3 (zieleń urządzona). Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem zgodne.

 

Planowana inwestycja, zlokalizowana na dz. nr 375 AM 1 obręb Strzegomiany, obejmowała będzie poszczególne elementy:

 • węzeł mechaniczno - ręcznego odzysku odpadów opakowaniowych,

 • stację przeładunkową zmieszanych odpadów komunalnych,

 • punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 • infrastrukturę techniczną - wodociąg, odwodnienie, wagę, kontenery

Inwestycja będzie uzupełnieniem istniejącej infrastruktury technicznej zaplecza przy składowisku odpadów w Strzegomianach. Umożliwi ona zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych, przeładunek odpadów komunalnych ze śmieciarek do kontenerów wielkogabarytowych i dalszy ich transport na regionalne składowiska.

Obecnie składowisko w Strzegomianach jest obiektem zamkniętym, monitorowanym
o zorganizowanym funkcjonowaniu. Na składowisku zaprzestano składować odpady w dniu
31 grudnia 2009 r.

Głównym rodzajem emisji, będzie emisja hałasu, związana z pracą pojazdów mechanicznych dowożących odpady, z pracą ładowarki, linii do segregacji odpadów, urządzenia zagęszczającego odpady oraz kompaktorów i spychaczy pracujących przy rekultywacji składowiska. Ponadto będzie można zaobserwować emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, związaną z ruchem pojazdów oraz pracą urządzeń technologicznych o napędzie spalinowym, jednak z uwagi na małą ilość segregowanych odpadów (ok. 30 Mg/dobę) oraz miejsce prowadzenia odzysku, uciążliwość dla najbliższych budynków mieszkalnych będzie niewielka lub nieobserwowalna. Zasięg emisji ograniczony będzie do granic planowanego przedsięwzięcia.

W celu ochrony wód place technologiczne będą uszczelnione i skanalizowane, a ujmowane wody opadowe będą kontrolowane przed wprowadzeniem do odbiornika zewnętrznego.

Procesy segregacji przywiezionych odpadów odbywać się będą pod zadaszeniem, w hali sortowni. Inwestor zobowiązuje się do oczyszczania mechanicznego placów i dróg, zraszania niektórych pylących odpadów w przypadku wysokich temperatur oraz do zamontowania siatek ogrodzeniowych w celu ograniczenia pylenia i przemieszczania się lekkich frakcji odpadów.

Awaria związana z procesami segregacji odpadów może się wiązać z wyłączeniem energii elektrycznej, działalność instalacji nie będzie wówczas prowadzona. Zmieszane odpady komunalne zostaną skierowane na stację przeładunkową i wywiezione na instalacje do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. Natomiast surowce wtórne nie będą chwilowo odbierane od mieszkańców.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Najbliżej położony obszar specjalnej ochrony NATURA 2000 to Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski (PLB020004) - położony jest w odległości ok. 8 km.

W/w inwestycja ze względu na znaczną odległość od granic kraju nie będzie ona oddziaływała transgranicznie na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa:

 • podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  i Gminy Sobótka, w miejscowości Strzegomiany oraz poprzez umieszczenie na stronie www.bip.sobotka.pl,

 • podano do publicznej informacji obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  i Gminy Sobótka, w miejscowości Strzegomiany oraz poprzez umieszczenie na stronie www.bip.sobotka.pl, oraz ustalono termin składania uwag i wniosków do
  24 stycznia 2012 r.,

 • w terminie tym nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

Po zapoznaniu się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz kierując się charakterystyką inwestycji i jej usytuowaniem stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu.

 

 

 

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za moim pośrednictwem
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia,

 

Otrzymują:

 1. Zakład Usług Komunalnych „Hadlux”, ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 4. Strony postępowania (właściciele działek sąsiednich oraz tych, na które potencjalnie może oddziaływać realizowane przedsięwzięcie) przez podanie do publicznej wiadomości

 5. a/a

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzegomiany,

 3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Natalia Spik-Twardowska

tel. 071 335 12 39

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 21-02-2012 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Spik-Twardowska 21-02-2012 12:12