Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja Nasławice


OŚ.6220.9.005.2011 Sobótka, dnia 8 lutego 2012 r.

DECYZJA NR 1/2012

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 listopada
2011 r. (zarejestrowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dnia 17 listopada 2011 r.
pod nr L. dz. 12070) Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o. Nasławice, ul. Komuny Paryskiej 50, 55-050 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie kruszarki
i przesiewacza w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego nr 1 kopalni serpentynitu Nasławice w Nasławicach, gmina Sobótka”. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na dz. nr 269/3, 270, 271, 352 AM 1 obręb Nasławice.

ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

„wymiana kruszarki i przesiewacza w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego nr 1 kopalni serpentynitu Nasławice w Nasławicach, gmina Sobótka Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na dz. nr 269/3, 270, 271, 352 AM 1 obręb Nasławice zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • Eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,

 • Gospodarkę odpadami, podczas realizacji i eksploatacji inwestycji, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 • Urządzenia pochodzące z demontażu przekazać firmie posiadającej specjalne uprawnienia

 • Nie należy przekraczać dopuszczalnych poziomów dźwięku do środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej,

 • W czasie suchych dni zraszać drogi dojazdowe i place manewrowe w celu wyeliminowania pylenia wtórnego, szczególną ostrożność zachować w czasie wzmożonych wiatrów

 • Należy wyposażyć w obudowy przeciwpyłowe przesiewacz wibracyjny dwupokładowy oraz przenośniki taśmowe o szerokości taśmy długości 17 m i 12, 5 m.

 • Stosować wyłącznie sprawne technicznie i technologicznie maszyny i urządzenia spełniające obowiązujące normy środowiskowe.

 • Niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu i pylenia w ich otoczeniu powinny być eliminowane z pracy

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 19 listopada 2011 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 12070 dnia 17 listopada 2011 r.) Prezes Zarządu Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o. zwrócił się o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie kruszarki
i przesiewacza w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego nr 1 kopalni serpentynitu Nasławice w Nasławicach, gmina Sobótka, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 9 grudnia znak: WOOŚ.4240.840.2011.MC.1, wezwał Inwestora o zakwalifikowanie przedsięwzięcia zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wraz z podaniem dokładnych parametrów świadczących o danej kwalifikacji, a także o podanie wielkości produkcji na zakładzie przeróbczym w m3 na rok. Brakujące informacje przedłożono wraz
z pismem z dnia 16 grudnia 2011 r. ( data wpływu 22 grudnia 2011 r.)

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) znak: WOOŚ.4240.840.2011.MC.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie wydał w opinii w terminie określonym w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W związku
z powyższym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 153 poz. 2397 z dnia 27 lipca 2006 r. przedmiotowa inwestycja oznaczona jest symbolami PG (powierzchniowa eksploatacja kopaliny oraz działalność przemysłowo-składowa związana z jej przerabianiem
i zwałowiska mas ziemnych lub skalnych. Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem zgodne.

Planowana inwestycja, zlokalizowana na dz. nr 269/3, 270, 271, 352 AM 1 obręb Nasławice, polegać będzie szczegółowo na:

 • Wymianie istniejącej kruszarki stożkowej Metso - Minerals typ HP-100 wraz z jej stalową konstrukcją wsporczą na kruszarkę stożkową Metso - Minerals typ HP-300, wraz z jej stalową konstrukcją wsporczą, posadowioną na fundamencie żelbetonowym

 • Wymianie istniejącego przesiewacza wibracyjnego trzypokładowego typ WPB 531 wraz z jego stalową konstrukcją wsporczą na przesiewacz wibracyjny dwupokładowy Metso-Minerals typ CVB 1845-2 z obudową przeciwpyłową wraz z jego stalową konstrukcją wsporczą posadowioną na żelbetowych płytach.

 • Wymiana istniejącego stalowego zbiornika na kruszywo o pojemności ok. 3,5 m3 na zbiornik stalowy na kruszywo o pojemności ok. 11 m3, posadowiony na istniejącej stalowej konstrukcji wsporczej

 • Montażu przenośnika o szerokości taśmy 650 mm, długości 17 m, zasilania kruszarki,
  z obudową przeciwpyłową

 • Montaż przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 650 mm, długości 12,5 m odbioru kruszywa spod kruszarki, z obudową przeciwpyłową.

Planowana powierzchnia przedsięwzięcia przewiduje ok. 0,1 ha i wynika z konieczności wykonania fundamentu dla przedmiotowej kruszarki. Całe przedsięwzięcie nie będzie wymagało zajmowania innych powierzchni terenu niż obecny teren kopalni serpentynitu „Nasławice”

Projektowane zmiany w ciągu technologicznym mają na celu zakładu przeróbczego nr 1 mają na celu zmianę jakościową produkowanego asortymentu - zmniejszenie ilości produkowanych obecnie mieszanek 0 - 63 mm i 0 - 31,5 mm na rzecz wysoko przetworzonych grysów - stanowiących produkt wysokiej jakości o uniwersalnym zastosowaniu w budownictwie
i drogownictwie.

W zakładzie przeróbczym nr 1 w kopalni serpentynitu „Nasławice” prowadzona jest przeróbka urobku dowożonego transportem samochodowym z wyrobiska, na kruszywo handlowe przeznaczone głównie do budownictwa drogowego. Sam proces technologiczny polega na kruszeniu i przesiewie kruszywa w ciągu operacyjnym i końcowym.

Emisja hałasu związana będzie z pracami montażowymi i z racji na określony zasięg, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko akustyczne. Inwestor zakłada również, że podczas eksploatacji zmodernizowany ciąg nie będzie powodował uciążliwości akustycznych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało odpadów z wyjątkiem zdemontowanych, starych urządzeń. Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń powietrza ani wpływu na gospodarkę wodną.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000.

W/w inwestycja ze względu na znaczną odległość od granic kraju nie będzie ona oddziaływała transgranicznie na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa:

 • podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  i Gminy Sobótka, w miejscowości Nasławice oraz poprzez umieszczenie na stronie www.bip.sobotka.pl,

 • podano do publicznej informacji obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  i Gminy Sobótka, w miejscowości Nasławice oraz poprzez umieszczenie na stronie www.bip.sobotka.pl, oraz ustalono termin składania uwag i wniosków do 30 stycznia 2010 r.,

 • w terminie tym nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

Przed wydaniem decyzji uzyskano:

 • uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia
  28 grudnia 2011 r. znak: WOOŚ.4240.840.2011.MC.2 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 • opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia
  8 grudnia 2011 r. znak: ZNS-HJ-621-58/11 (wydaną po upływie ustawowego terminu).

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za moim pośrednictwem
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Załączniki:

 1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia,

Otrzymują:

 1. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o., Nasławice, ul. Komuny Paryskiej 50, 55-050 Sobótka - inwestor,

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 4. Strony postępowania (właściciele działek sąsiednich oraz tych, na które potencjalnie może oddziaływać realizowane przedsięwzięcie) przez podanie do publicznej wiadomości

 5. a/a

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nasławice,

 3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

Sprawę prowadzi:

Natalia Spik-Twardowska

tel. 071 335 12 39 Strona 5 z 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 14-02-2012 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 13-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2012 10:15