Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr 39/09 z dnia 16 września 2009 r.

BR.0063-1-39/09

                                                                                                  Protokół  Nr   39 /09

z  posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 16 września  2009r.

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności przy udziale członków  Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia;

1.Wniosek w sprawie dodatkowych robót modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Sobotce – zespół projektancki

2.Wniosek ZWiK w sprawie zabezpieczenia środków w 2010r. na prace inwestycyjne – dyr. ZWIK,

3.Propozycje Komisji do projektu budzetu na 2010 rok (zgodnie  planem pracy komisji)

4.Sprawy bieżące.

 

        Ad.1. W pierwszej części posiedzenia prowadzonej przez Przewodniczącego Rady – pana Janusza Kozyrskiego  udział wzięli zaproszeni goście; inżynier kontraktu, inżynier budowy i projektant inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce”. Z UMiG uczestniczyli Skarbnik Gminy – pani Eugenia Pawłowska oraz pan Janusz Szajna, dyrektor ZWiK, pan Janusz Wargocki.

         Na wstępie pan Janusz Szajna poinformował, że wykonywane przez firmę ABT Spółka z o.o. zadanie inwestycyjne wymagałoby prac uzupełniających, których potrzeba wynikła w trakcie realizacji zadania i jest ich dziesięć. Przesunie to jednocześnie termin zakończenia zadania objęty umową do końca grudnia, ale wymaga również  dodatkowych środków z budżetu gminy w zależności od zaakceptowania przez radnych wariantu proponowanego przez Spółkę.

Szczegółowo każde z dziesięciu zadań omówił kierownik kontraktu – pan Klaudiusz Majek i jest ono zawarte w piśmie dołączonym do niniejszego protokołu.

           W dyskusji nad przedstawionymi problemami głos zabrali;

radny Stanisław Krasoń zapytał, czy planowane docieplenie pozwoli na wyeliminowanie wydobywającego się fetoru, czy po piaskowaniu zbiorników będą zastosowane farby okrętowe, czy jeśli zostaną wydane dodatkowe środki, to czy teren na tyle jest właściwie przygotowany, by nowe nawierzchnie dróg nie zostały zniszczone i dlaczego wcześniej nie zmieniono przełącznika w rozdzielni głównej.

radny Budzowski Józef zapytał, gdzie była konserwacja zbiorników do tej pory i dlaczego projekt wcześniej nie zakładał tych zadań, ilu ludzi powinna zatrudniać tego typu oczyszczalnia. Stwierdził, że by podjąć decyzję w sprawie rozszerzenia prac modernizacyjnych należałoby pojechać na miejsce i obejrzeć obiekt .

radny Adam Broda zauważył, że lepszej jakości asfalt można było zaplanować przy opracowywaniu projektu.

                   Odpowiedzi na poruszane sprawy udzielali kolejno; pan Klaudiusz Majek, inżynier kontraktu; docieplenie nie wyeliminuje fetoru, jedynie go ograniczy. Grunt pod drogi będzie właściwie przygotowany – odwodniony z odpowiednimi spadkami. Co do przełącznika, problem tkwi w estetyce w odniesieniu do pozostałych

urządzeń. Będą zastosowane farby okrętowe wg własnej technologii, mające termin żywotności  do 20 lat. W kosztorysie ujęto tylko samo piaskowanie, bo i tak będzie malowane. Na oczyszczalni powinna pracować 1 osoba i 2 konserwatorów na zmianę.

Pani projektantka uzupełniła, że instalacja dmuchaw, to dopasowanie do aktualnych wymogów technologicznych, postępująca zmiana automatyki na coraz to nowsze urządzenia. Dopasowanie rozdzielni do zasilania tych dmuchaw jest koniecznością, ponieważ przy istniejących przełącznikach dmuchawy nie będą pracować.. Wcześniej projekt nie zakładał pewnych urządzeń, gdyż na tamtym etapie takie były optymalne, ale w międzyczasie świat poszedł do przodu i dziś są już urządzenia z lepszymi parametrami. Nie przewidziano, że w oczyszczalni powstaną dziury pod ściekami, bo oczyszczalnia  musiała cały czas pracować i nie było możliwości konserwacji. Ta technologia jest najnowocześniejsza i projektant otrzymał a nią wyróżnienie z Brukseli. Zaprasza wszystkich radnych do obejrzenia postępu prac, z chęcią oprowadzi i udzieli informacji.

Pan Janusz Wargocki poinformował, że do tej pory nie było możliwości zamknięcia oczyszczalni a w konsekwencji nie było możliwości remontów. Dziś taka możliwość istnieje.

Pan Janusz Szajna dodał, że asfalt, jakim będzie pokryta nawierzchnia drogi będzie pod względem technologicznym bardzo wysokiej jakości.

Pan Janusz Kozyrski,  Przewodniczący Rady  stwierdził, że nikt z radnych nie jest specjalistą w omawianej dziedzinie, ale wierzą że zaproponowane roboty dodatkowe są rozwiązaniem racjonalnym.

Pani Eugenia Pawłowska, Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że kwota kosztorysowa dodatkowych robót objęta  4 wariantami do wyboru nie pociąga za sobą potrzeby poszukiwania możliwości w budżecie gminy, gdyż w wyniku wykonania innego zadania pozostały środki w stosunku do planowanych.

            Radni po wysłuchaniu wyjaśnień i zapoznaniu się z proponowanymi przez projektanta wariantami standardowymi w wyniku  głosowania 10 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowali wariant I-szy na kwotę 270 041 zł plus VAT.

             Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek  radnego Józefa Budzowskiego jest zasadny i można indywidualnie odwiedzić obiekt oczyszczalni by zapoznać się z wykonywaną modernizacją. Następnie  przedstawił pismo ZWiK w sprawie przyjęcia do planu inwestycyjnego na 2010r 4-ech  zadań inwestycyjnych (pismo w załączeniu).

 

            Ad. 2. W punkcie tym dyrektor ZWiK, pan Janusz Wargocki poprosił o spotkanie w tej sprawie na koniec września, ponieważ w przekazanym piśmie są tylko hasła i szacunkowe koszty, z których jako najważniejsze zadanie uważa studium zasilania Sobótki w wodę.

 

            Ad. 3. Dalsze przewodniczenie posiedzenia Komisji przejął  jej przewodniczący, Alojzy Mega  zwracając się do radnych o zgłaszanie wniosków do budżetu gminy. Wnioski zgłosili:

radny Lech Mirosław zgłosił wniosek;

 

1.Zabezpieczyć środki na budowę placu zabaw na ul. Korczaka w Sobótce. Wniosek swój uzasadnił tym, że jest to dobre, bezpieczne miejsce o małym ruchu pojazdów. Wniosek został przyjęty w głosowaniu  6 „za” i 1 „wstrzymujący się”.

Radny Adam Broda zgłosił wnioski;

1.Zabezpieczyć środki na rozbudowę cmentarza (koszt projektu plus etap realizacji). Wniosek został przyjęty w głosowaniu  jednomyślnie - 7 „za” .

2.Ujednolicić nawierzchnię ulic w rynku – ul. Kościuszki, koło Kościoła i część Św. Jakuba do łącznika z ul. Owczą.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu  jednomyślnie - 7 „za” .

3.Ujednolicić oświetlenie  koło cmentarza w Sobótce i w centrum miasta.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu  jednomyślnie - 7 „za” .

Radny Adam Broda wskazał również na konieczność  naprawy ulicy Wrocławskiej – do przekazania Burmistrzowi MiG jako sprawy priorytetowej.

Radny Witold Nazimek zgłosił następujące wnioski;

1.Zabezpieczenie środków na oświetlenie w Sulistrowiczkach po rozeznaniu kwoty  (opracowanie projektu i wykonanie)

Wniosek został przyjęty w głosowaniu  jednomyślnie - 7 „za” .

             Następnie przewodniczący Komisji, radny Alojzy Mega przedstawił pisemne wnioski podpisane przez radnych Józefa Budzowskiego i Witolda Nazimka a skierowane do Komisji przez  Przewodniczącego Rady;

1.Zabezpieczyć środki w budżecie na budowę kanalizacji ulic Dworcowej, Poprzecznej i Stacyjnej w Sobótce.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu  jednomyślnie - 6 „za” , 1 „w”.

2.Zabezpieczenie środków na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu  jednomyślnie - 7 „za” .

3.Zwiększenie kwoty rezerwy budzetowej z 30 do 100 tys. zł na wypadek nieprzewidywalnych klęsk.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu  jednomyślnie - 7 „za” .

4.Zabezpieczyć środki w budżecie na syfonowanie studzienek w rynku Sobótki.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu  jednomyślnie - 7 „za” .

5. Zabezpieczyć środki w budżecie na przewidziany uchwałą gminny fundusz sołecki.

Komisja uznała wniosek za bezzasadny z powodu podjęcia uchwały w tej sprawie.

           W dalszej dyskusji w odniesieniu do swojego wniosku radny Mirosław Lech nawiązał do placów zabaw proponując, by rozważyć zasadność budowy placu zabaw na ul. Strzelców, czy nie będzie to zbytnie zagęszczenie. W dyskusji nie otrzymał poparcia do tej uwagi.

Na prośbę Skarbnik Gminy – pani Eugeni Pawłowskiej Komisja postanowiła o odbyciu wspólnego posiedzenia z Komisją Obywatelską w sprawie projektu podatków i opłat lokalnych na 13 października – godzina 13;00 lub 14:00 do uzgodnienia.

 

            Ad. 4. W sprawach  bieżących przewodniczący Komisji  Alojzy Mega  przedstawił następujące pisma;

1.Zarządu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce o zabezpieczenie środków w budżecie na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego. Komisja postanowiła o skierowaniu wniosku do Burmistrza.

 

2. Rady Sołeckiej z Rogowa Sobóckiego  w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na przebudowę  placu – działki gminnej koło kościoła. Wniosek został wcześnie zgłoszony na posiedzeniu Komisji przez radnego Stanisława Krasonia i został zaopiniowany pozytywnie. Radni postanowili o przekazaniu wniosku Burmistrzowi.

3. Mieszkańca Sobótki  w sprawie dzierżawy na okres 5 lat dwóch działek (stawy). Komisja została poinformowana o tym, że wnioskodawca nie jest zdyscyplinowanym płatnikiem podatku, obecnie użytkuje działki bezumownie. Komisja w głosowaniu 5 „za” i 1 „wstrzymujący się” postanowiła o przekazaniu wniosku do rozpatrzenia przez Burmistrza.

            W punkcie tym Przewodniczący Rady, pan Janusz Kozyrski poinformował, iż planuje debatę na temat melioracji, utrzymania rowów i cieków wodnych na przyszłą sesję, należy rozpoznać uwarunkowania prawne w tym temacie.

radny Witold Nazimek stwierdził, że kiedyś były spółki wodne, ale rolnicy przestali płacić i  działalność spółek wygasła.

radny Stanisław Krasoń wniósł, aby zwrócić się  do sołtysów o rozmowy z mieszkańcami na temat reaktywacji spółek wodnych. Rowy są w różnych zarządach, dlatego należy dopominać się, by wszyscy włączyli się do rozwiązania problemu.

 

 

 

 

Protokołowała                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

Ludmiła Sosnowska                                                                                                                     Alojzy Mega

       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 25-09-2009 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 24-03-2010 11:45