Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

postanowienie brak OOŚ kruszarka Nasławice


OŚ.6220.9. 003.2011 Sobótka, dnia 17 stycznia 2012 r.

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

nie stwierdzić obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie kruszarki i przesiewacza w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego nr 1 kopalni serpentynitu Nasławice w Nasławicach, gmina Sobótka

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 19 listopada 2011 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 12070) prezes zarządu Pan Zbigniew Wójcikowski, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie kruszarki i przesiewacza w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego nr 1 kopalni serpentynitu Nasławice w Nasławicach, gmina Sobótka, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 9 grudnia znak: WOOŚ.4240.840.2011.MC.1, wezwał Inwestora o zakwalifikowanie przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wraz z podaniem dokładnych parametrów świadczących o danej kwalifikacji, a także o podanie wielkości produkcji na zakładzie przeróbczym w m3 na rok. Brakujące informacje przedłożono wraz z pismem z dnia 16 grudnia 2011 r. ( data wpływu 22 grudnia 2011 r.)

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) znak: WOOŚ.4240.840.2011.MC.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie wydał w opinii w terminie określonym w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W związku z powyższym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr 269/3, 270, 271, 352 AM 1 obręb Nasławice.

Dla terenu na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 153, z dnia 27.07.2006 poz. 2397) położona jest na terenie oznaczonym symbolem PG (powierzchniowa eksploatacja kopaliny oraz działalność przemysłowo-składowa związana z jej przerabianiem i zwałowiska mas ziemnych lub skalnych). Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem zgodne.

Planowane przedsięwzięcie, zlokalizowane na dz. nr 269/3, 270, 271, 352 AM 1 obręb Nasławice, polegać będzie na:

 • wymianie i zmianie lokalizacji kruszarki stożkowej typu Metso-Minerals typ HP-100 na kruszarkę stożkową Metso-Minerlas typ HP-300 wraz z montażem przenośnika taśmowego podającego surowiec na kruszarkę i przenośnika taśmowego odbierającego.

 • wymianie przesiewacza końcowego rozsiewu grysów na przesiewacz wibracyjny Metso-Minerals

W ciągu technologicznym zakładu przeróbczego nr 1 przerabia się ok. 300 000 Mg surowca rocznie. Przy ciężarze objętościowym serpentynitu określonym na 2,65 Mg/m3, roczny poziom przeróbki na zakładzie kształtuje się na poziomie ok. 113 000 m3 .

Stanem docelowym ma być zmiana jakościowa produkowanego asortymentu - zmniejszenie ilości produkowanych obecnie mieszanek 0-63 mm i 0-31,5 mm na rzecz wysoko przetworzonych grysów o frakcjach od 0 do 31 mm - stanowiących produkt wyższej jakości.

Prace związane z demontażem elementów ciągu technologicznego zakładu przeróbczego i montowaniem w ich miejsce nowych urządzeń zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę posiadającą zezwolenia do prowadzenia tego rodzaju prac.

Przewidziana jest również wymiana stalowego zbiornika na kruszywo o poj. 3,5 m3 na zbiornik o poj. 11 m3.

Zamontowane zostaną nowe przenośniki taśmowe o szerokości taśmy 650 mm, zasilające kruszarkę oraz odbierające z niej kruszywo. Wyposażone mają zostać w obudowę przeciwpyłową.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystania surowców i materiałów jakiegokolwiek rodzaju (poza materiałami związanymi bezpośrednio z demontażem i montażem).

Zużycie wody, przyjmując ilość zatrudnionych osób na poziomie 2-4 wyniesie ok. 0,24 m3/d. Odbiór ścieków z zaplecza socjalnego i biurowego prowadzony będzie przez wyspecjalizowany w tego rodzaju działalności podmiot gospodarczy.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wykorzystywana energia elektryczna do celów technologicznych. Do napędzania urządzeń w demontażu i montażu wykorzystana zostanie energia elektryczna z sieci należącej do Inwestora.

Inwestycja nie wiąże się w bezpośredni sposób z wykorzystaniem paliw napędowych.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie generowała zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Przedsięwzięcie nie będzie generowało odpadów. Zdemontowane urządzenia zostaną przekazane do złomowania uprawnionej do tego rodzaju działalności firmie.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia - roboty montażowe - nie będą z racji ograniczonego zasięgu, negatywnie oddziaływać na środowisko akustyczne.

Do planowanych rozwiązań, które przyczynią się do ochrony środowiska zaliczyć należy:

  • sprawne technicznie i technologicznie urządzenia i maszyny spełniające obowiązujące normy środowiskowe

  • wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia, które powstawać będą w przy prowadzeniu prac, będą przekazywane uprawnionym odbiorcom. Inwestor posiada zatwierdzony Program gospodarki odpadami.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznaje się za dopuszczalne odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie dokonano również analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod względem jego usytuowania, co pozwoliło stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

 • obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 • obszarach wybrzeży,

 • obszarach górskich lub leśnych,

 • obszarach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

 • obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

 • obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

 • obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

 • obszarach przylegających do jezior,

 • obszarach ochrony uzdrowiskowej;

W/w inwestycja nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na odległość od granic Państwa.

Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - obszar Natura 2000 „Masyw Ślęży” PLH020040 znajduje się ok. 5 km od planowanego przedsięwzięcia. Zamierzone przedsięwzięcie, którego południowo-zachodni fragment leży w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w żaden sposób nie wpłynie negatywnie jego przyrodę.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

 1. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o. Nasławice, ul. Komuny Paryskiej 50,
  55-050 Sobótka

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 4. Strony postępowania (właściciele działek sąsiednich oraz tych, na które potencjalnie może oddziaływać realizowane przedsięwzięcie) przez podanie do publicznej wiadomości

 5. a/a

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nasławice,

 3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Sprawę prowadzi: Strona 4 z 4

Natalia Spik-Twardowska

tel. 071 335 12 39 Strona 4 z 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 24-01-2012 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 17-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2012 09:58