Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

postanowienie rozbudowa infrastruktury punktu zbiórki odpadów Strzegomiany


OŚ.6220.11. 003.2011 Sobótka, dnia 9 stycznia 2012 r.

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

nie stwierdzić obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie infrastruktury technicznej stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy składowisku w Strzegomianach”.

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 5 grudnia 2011 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 12663) prezes zarządu Pan Grzegorz Białczak, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie infrastruktury technicznej stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy składowisku w Strzegomianach”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 23 grudnia 2011 r. wydał postanowienie sygn. WOOŚ.4240.904.2011.KS w którym uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie wydał w opinii w terminie określonym w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W związku z powyższym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr 375/1 AM 1 obręb Strzegomiany.

Dla terenu na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 153, z dnia 27.07.2006 poz. 2397) położona jest na terenie oznaczonym symbolem RU/P (zabudowa przemysłowa, urządzenia produkcji rolnej i obsługi rolnictwa) oraz ZN 3 (zieleń urządzona). Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem zgodne.

Planowane przedsięwzięcie, zlokalizowane na dz. nr 375/1 obręb Strzegomiany, polegać będzie na uzupełnieniu istniejącej infrastruktury technicznej zaplecza przy składowisku odpadów o następujące elementy:

 • węzeł mechaniczno - ręcznego odzysku odpadów opakowaniowych,

 • stację przeładunkową zmieszanych odpadów komunalnych,

 • punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 • infrastrukturę techniczną - wodociąg, odwodnienie, wagę, kontenery socjalne.

Dane charakterystyczne dla stanu docelowego:

 • Wydajność projektowanego węzła mechaniczno - ręcznego przetwarzania odpadów opakowaniowych - 5 000 Mg/rok

 • Długość linii sortowniczej - 12 m.

 • Powierzchnia rampy przeładunkowej: 350 m2.

 • Powierzchnia placu postoju kontenerów: 130 m2.

 • Powierzchnia placu manewrowego dla pojazdów odbierających kontenery: ok.1840 m2

 • Kubatura kontenerów socjalnych ok. 40 m3.

 • Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne ok 10 m2.

Projektowana inwestycja umożliwi zagospodarowanie odpadów opakowaniowych selektywnie zebranych, umożliwi przeładunek odpadów komunalnych ze śmieciarek do kontenerów wielkogabarytowych i dalszy ich transport na składowiska regionalne oraz zbiórkę do kontenerów wielkogabarytowych odpadów przywiezionych przez mieszkańców.

Przewidziana jest mechaniczno - ręczna segregacja przywiezionych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki. Jej pierwszy etap odbywać się będzie na sicie bębnowym pod wiatą, natomiast drugi na taśmociągu sortowniczym. Wydajność projektowanego węzła mechaniczno - ręcznego przetwarzania odpadów opakowaniowych - 5 000 Mg/rok.

Do przeładunku odpadów do kontenerów, przewidziana jest rampa przeładunkowa o wysokości ok. 2,75 m. n p.t., wykonana z płyt betonowych. Odpady zagęszczane będą urządzeniem zagęszczającym o mocy 5,5 kW.

Odpady niebezpieczne, tj. świetlówki, pojemniki na baterie, beczki na oleje itp. magazynowane będą w kontenerach typu Safe Tank, wyposażonych w podwójną podłogę do kontroli powstawania ewentualnych odcieków.

W punkcie selektywnej zbiórki magazynowane będą odpady samodzielnie przywiezione przez mieszkańców. W związku z tym niemożliwe jest na chwilę obecną oszacowanie ilości magazynowanych odpadów w jednostce czasu. Przewidywana ilość odpadów magazynowanych to ok. 73, 5 Mg w tym odpadów niebezpiecznych ok. 6 Mg.

Zużycie wody wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych oraz porządkowych oszacowano na ok. 200 m3 rocznie.

Zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia terenu zakładu, procesów technologicznych związanych z pracą instalacji do segregacji odpadów, prasy do belowania surowców wtórnych, urządzenia do zagęszczania odpadów oraz funkcjonowania zaplecza socjalno-bytowego określono na 20 000 kWh rocznie.

Zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu pojazdów i urządzeń związanych z gospodarowaniem odpadami wyniesie ok. 8 000 l rocznie.

W celu ochrony powietrza przed zapyleniem procesy segregacji odpadów odbywać się będą pod dachem sortowni. Zastosowane zostaną również siatki ograniczające przemieszczanie się lekkich frakcji odpadów.

Place technologiczne będą uszczelnione i skanalizowane. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika zewnętrznego będą kontrolowane, w przypadku przekroczenia zawartości węglowodorów ropopochodnych, wody będą podczyszczane w osadniku i separatorze związków ropopochodnych.

Odległość planowanej inwestycji do najbliższych zabudowań wynosi ok. 600 m. W związku z powyższym w/w oddziaływania nie powinny stanowić istotnej uciążliwości dla mieszkańców pobliskich miejscowości.

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w dużej odległości od najbliższych terenów chronionych akustycznie.

Głównymi źródłami hałasu będą:

- pojazdy mechaniczne dowożące odpady

- ładowarka

- linia do segregacji odpadów

- urządzenia zagęszczające odpady - prasa Rollcrush

- urządzenia pracujące na czaszy składowiska (rekultywacja składowiska - ładowarka, kompaktor, spychacz).

W projektowanym Zakładzie będą wykorzystywane urządzenia nowe emitujące niższe poziomy hałasu. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na klimat akustyczny. Działalność prowadzona będzie w porze dziennej.

Do planowanych rozwiązań, które przyczynią się do ochrony środowiska zaliczyć należy:

  • podczas pracy maszyn i urządzeń - bieżące przeglądy i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym pracującego sprzętu,

  • uzupełnienie zieleni izolacyjnej wokół stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

  • w okresie gorących temperatur place oraz niektóre pylące odpady będą zraszane, nawierzchnie oczyszczane mechanicznie, co pozwoli na ograniczenie pylenia.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznaje się za dopuszczalne odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie dokonano również analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod względem jego usytuowania, co pozwoliło stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

 • obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 • obszarach wybrzeży,

 • obszarach górskich lub leśnych,

 • obszarach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

 • obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

 • obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

 • obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

 • obszarach przylegających do jezior,

 • obszarach ochrony uzdrowiskowej;

W/w inwestycja nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na odległość od granic Państwa.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano w granicach otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - obszar Natura 2000 „Masyw Ślęży” PLH020040 znajduje się ok. 2 km od planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

 1. Zakład Usług Komunalnych „Hadlux” ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 4. Strony postępowania (właściciele działek sąsiednich oraz tych, na które potencjalnie może oddziaływać realizowane przedsięwzięcie) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - podanie do publicznej wiadomości

 5. a/a

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzegomiany,

 3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Sprawę prowadzi: Strona 4 z 5

Natalia Spik-Twardowska

tel. 071 335 12 39 Strona 4 z 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 13-01-2012 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 12:40