Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie rozbudowa infrastruktury punktu zbiórki odpadów Strzegomiany


OŚ.6220.11.002.2011 Sobótka, dnia 12 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zgodnie
z art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071) Burmistrz Miasta
i Gminy Sobótka

zawiadamia

że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych „Hadlux” ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie infrastruktury technicznej stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy składowisku w Strzegomianach”. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. nr 375/1 AM 1, obręb Strzegomiany. Informuję również, że pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. znak OŚ.6220.11.001.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w wymienionego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, 55 - 050 Sobótka, pok. 8a, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że
z uwagi na konieczność uzyskania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownych opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu sprawa wydania w/w decyzji, w tym wydania odpowiedniego postanowienia, zgodnie z art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym niż określonym w art. 35 k.p.a, tj. niezwłocznie po otrzymaniu w/w opinii
i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

  1. Zakład Usług Komunalnych „Hadlux” ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka

  2. Strony postępowania (właściciele działek sąsiednich oraz tych, na które potencjalnie może oddziaływać realizowane przedsięwzięcie) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

  3. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzegomiany,

  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Sprawę prowadzi: Natalia Spik-Twardowska, tel. 071 335 12 39 Strona 2 z 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 13-01-2012 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 12-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 12:38