Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania wymiana kruszarki i przesiewacza Nasławice


OŚ.6220.9.002.2011 Sobótka, dnia 25 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zgodnie
z art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071) Burmistrz Miasta
i Gminy Sobótka

zawiadamia

że na wniosek Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych we Wrocławiu
Sp. z o.o. Nasławice, ul. Komuny Paryskiej 50 55-050 Sobótka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie kruszarki i przesiewacza w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego nr 1 kopalni serpentynitu Nasławice w Nasławicach, gmina Sobótka. Informuję również, że pismem
z dnia 25 listopada 2011 r. znak OŚ.6220.9.001.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w wymienionego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, 55 - 050 Sobótka, pok. 8a, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że
z uwagi na konieczność uzyskania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownych opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu sprawa wydania w/w decyzji, w tym wydania odpowiedniego postanowienia, zgodnie z art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym niż określonym w art. 35 k.p.a, tj. niezwłocznie po otrzymaniu w/w opinii
i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

  1. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o. Nasławice, ul. Komuny Paryskiej 50,
    55-050 Sobótka

  2. Strony postępowania (właściciele działek sąsiednich oraz tych, na które potencjalnie może oddziaływać realizowane przedsięwzięcie) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

  3. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nasławice,

  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Sprawę prowadzi: Natalia Spik-Twardowska, tel. 071 335 12 39 Strona 1 z 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 29-11-2011 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2011 14:40