Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja Strzeblów I - SKSM


OŚ.6220.3.008.2011 Sobótka, dnia 29 sierpnia 2011 r.

DECYZJA NR 3/2011

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), a także art. 34, art. 35, art. 35a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 maja 2011 r. (zarejestrowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dnia 10 maja 2011 r. pod nr
L. dz. 5268) Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Strzeblów I” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. nr 2/2 AM 13, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 4/11 AM 3, 1 AM 13, 4 AM 13,
5 AM 13, 1 AM 12 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/6 AM 2, 180/7 AM 2 obręb Chwałków.

ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

„wydobywanie kopaliny: granitu ze złoża „Strzeblów I” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych” (realizowane na dz. dz. nr 2/2 AM 13, 1/1 AM 1,
3/2 AM 2, 4/11 AM 3, 1 AM 13, 4 AM 13, 5 AM 13, 1 AM 12 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/6 AM 2, 180/7 AM 2 obręb Chwałków), zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • prace wydobywcze prowadzić wyłącznie w porze dziennej

 • ewentualną wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum
  i przeprowadzić w okresie od 15 sierpnia do 31 marca

 • ewentualne zdejmowanie nadkładu zalegającego nad złożem, wiążące się z usunięciem roślinności, dokonywać w okresie od 15 sierpnia do 31 marca, a zebrany nakład odpowiednio zdeponować i zapewnić możliwość jego wykorzystania

 • eksploatację surowca i zajmowanie kolejnych pól eksploatacyjnych w kopalniach należących do Inwestora ( Strzeblów I, Pagórki Zachodnie, Stary Łom, Pagórki Wschodnie) prowadzić równocześnie najwyżej w dwóch wyrobiskach

 • roboty strzałowe na złożu Strzeblów I prowadzić tylko na jednym złożu

 • stosować wiertnice wyposażone w systemy odpylania oraz zawiesinowe materiały wybuchowe w celu ograniczenia pylenia

 • roboty strzałowe na złoży Strzeblów I prowadzić nie częściej niż raz na trzy dni

 • podczas wykonywania robót strzałowych stosować rodzaje ładunków wybuchowych
  w ilościach gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska - poza zabezpieczoną strefą

 • każdego dnia po zakończeniu prac, a w szczególności w dni wolne od pracy, maszyny
  i samochody winny być garażowane na wyznaczonym do tego celu utwardzonym
  i izolowanym od podłoża placu

 • wszelkie naprawy maszyn i sprzętu roboczego mogą odbywać się tylko na wspomnianym wyżej placu

 • maszyny i urządzenia prowadzące urabianie złoża wyposażyć w sorbenty służące do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych

 • w przypadku wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych konieczne jest natychmiastowe usunięcie zanieczyszczeń i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

 • stosować wyłącznie sprawne technicznie, regularnie przeglądane i konserwowane urządzenia wydobywcze i środki transportu, niesprawne urządzenia i środki transportu wyłączać z użycia

 • w pracach wydobywczych wykorzystywać maszyny i urządzenia o niskiej energochłonności oszczędzając energię i paliwo

 • wyłączyć silniki pojazdów i urządzeń w czasie przerw w pracy

 • w czasie suchych dni zraszać wyrobisko, drogi dojazdowe i place manewrowe w celu wyeliminowania pylenia wtórnego, szczególną ostrożność zachować w czasie wzmożonych wiatrów

 • zapewnić dobry stan techniczny nawierzchni dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych, wszelkie ubytki i nierówności w drogach wewnętrznych uzupełniać na bieżąco

 • niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu powinny być eliminowane z pracy

 • ograniczyć czas pracy urządzeń szczególnie hałaśliwych do niezbędnego minimum

 • prace prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na obszarach chronionych akustycznie

 • wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia wyrobiska, przed zrzutem do rowu melioracyjnego oczyszczać w osadniku,

 • kontrolować jakość zrzucanej wody

 • prowadzić okresowe przeglądy oraz utrzymywać urządzenia do ujmowania, oczyszczania
  i odprowadzania wód opadowych i roztopowych , pochodzących z odwodnienia wyrobisk, w dobrym stanie technicznym

 • działanie zakładu nie może spowodować zmian stosunków wodnych na obszarze okalającym inwestycję

 • zaplanować transport pojazdów wielkogabarytowych i trasy przejazdowe, w sposób powodujący jak najmniejsza uciążliwość dla okolicznych mieszkańców i środowiska

 • zabezpieczyć wyrobisko przed nielegalnym składowaniem odpadów i wlewaniem ścieków

 • prowadzić działalność ograniczająca powstawanie odpadów

 • powstające na terenie inwestycji odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu, a jeśli to będzie niewykonalne lub nieracjonalne segregować w sposób uporządkowany (bezpieczny dla środowiska naturalnego na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny), następnie systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom

 • odpady niebezpieczne, jakie mogą pojawić się w trakcie prac wydobywczych segregować
  i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych i magazynować w sposób bezpieczny dla środowiska celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją

 • w przypadku gdy w tymczasowych rozlewiskach i kałużach wodnych stwierdzone zostanie występowanie żab, przed osuszeniem tych zbiorników płazy należy przenieść - po uzyskaniu wymaganej prawem zgody właściwego organu - przy udziale specjalisty we właściwe dla danego gatunku miejsce (np. osadnika)

 • prace związane z osuszaniem zbiorników o których mowa w pkt I.30 przeprowadzać we wrześniu

 • prace ziemne powinny być prowadzone z uwzględnieniem ochrony środowiska,
  w szczególności w zakresie emisji, hałasu, wibracji, zapylenia oraz ochrony środowiska gruntowo-wodnego

 • wody powierzchniowe i wody gruntowe należy zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zarówno w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji.

 • sprzęt i maszyny wykorzystywane do prac winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe techniczne wykluczające emisję do wód i ziemi zanieczyszczeń niebezpiecznych, m. in. z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwa)

 • powyższa inwestycja winna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami.)

 • podczas realizacji i eksploatacji inwestycji należy stosować urządzenia i rozwiązania techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi ( w tym dla osób zatrudnionych w obiekcie)

 • w momencie podjęcia eksploatacji na złożu należy wykonać pomiary natężenia hałasu oraz oddziaływanie rozrzutu odłamków przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej w celu weryfikacji skuteczności przyjętych rozwiązań w technologii eksploatacji złoża a także ostatecznego określenia oddziaływania inwestycji na zabudowę mieszkaniową
  i w przypadku wystąpienia przekroczeń zastosować rozwiązania techniczne minimalizujące te oddziaływania oraz wprowadzić korekty w technologii eksploatacji złoża

 1. Po zakończeniu eksploatacji należy podjąć następujące działania:

 • wycofać z terenu zakładu górniczego stosowane maszyny i urządzenia oraz wykonać odpowiednie prace rekultywacyjne,

 • wyrobisko poeksploatacyjne zrekultywować w kierunku wodnym, poprzez likwidację hałd niewykorzystanego nadkładu, częściowe zasypanie zdeponowanym nadkładem
  i wypełnienie wyrobisk wodą opadową,

 • zewnętrzne (skrajne) skarpy wyrobisk, teren zdegradowany w wyniku prowadzonej działalności górniczej oraz tereny zwałowisk w miarę możliwości odpowiednio wyprofilować, wykorzystując uprzednio zdjęty i zdeponowany humus oraz obsadzić mieszanką rodzimych traw i roślin motylkowych i nieinwazyjnymi, rodzimymi gatunkami drzew i krzewów. Sadzonki drzew powinny mieć przynajmniej 4-5 lat i dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę.

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 6 maja 2011 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod
nr L.dz. 5268 z dnia 10 maja 2011 r.) Prezes Zarządu Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1, zwrócił się o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża Strzeblów I metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213,
poz. 1397.) „do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe”.

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt. 27
lit. a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane.

W związku z powyższym Inwestor do wniosku z dnia 6 maja o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, dołączył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor do karty informacyjnej dołączył informacje z Urzędu Gminy Marcinowice zaświadczające o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeznaczeniu działek 180/6 AM 2 i 180/7 AM 2 zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marcinowice, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/182/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grudnia 2009 r. oraz zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2010 r.
Sygn. Akt II SA/WR388/10, z których to wynika, iż funkcja główna obszaru to teren eksploatacji kopalin (K10). Dostarczono również wypis oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (uchwała nr XLI/291/06 Rady Miejskiej
w Sobótce z dnia 28 lutego 2006 r.) z którego wynika, iż działki nr 2/2 AM 13, 1/1 AM 1,
3/2 AM 2, 4/11 AM 3, 1 AM 13, 4 AM 13, 5 AM 13, 1 AM 12 obręb Strzeblów zlokalizowane są w obszarze oznaczonym symbolem „P/PG” tj. stanowią tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów, oraz innych działalności gospodarczych (P) i teren eksploatacji powierzchniowej (PG).

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że dz. nr 2/2 AM 13, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2,
4/11 AM 3, 1 AM 13, 4 AM 13, 5 AM 13, 1 AM 12 obręb Strzeblów, położone w Sobótce objęte są:

 • Uchwałą nr XI/90/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce opublikowaną
  w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 16, poz. 325 z dnia 27.01.2004 r. oznaczone symbolem PE/S stanowią tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych i składowisk,

 • Uchwałą nr XLVII/31/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Strzeblów A” położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp „Pagórki Zachodnie Ia” opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 216, poz. 3437 z dnia 19 listopada 2010 r. - i oznaczona symbolem PG stanowi tereny przeznaczone na eksploatację powierzchniową granitu oraz działalność przemysłowo - składową związaną z jego przerabianiem, zwałowiska mas ziemnych lub skalnych wraz
  z komunikacją wewnętrzną niezbędną dla obsługi terenu oraz towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

Zatem planowana inwestycja jest zgodna z w/w planami.

Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko został dostarczony przez inwestora dnia 6 maja 2011 r. Raport ten, w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wymagał uzupełnień. Inwestor dostarczył uzupełnienia pismem
z dnia 14 lipca 2011 r.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedmiotowa inwestycja będzie polegała na wydobywaniu granitu ze złoża „Strzeblów I”. Przewiduje się wydobycie granitu w ilości do 400.000 m3/rok.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie dz. nr 2/2 AM 13, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2,
4/11 AM 3, 1 AM 13, 4 AM 13, 5 AM 13, 1 AM 12 obręb Sobótka Strzeblów oraz na terenie działki nr 180/6 AM 2 i 180/7 AM 2 obręb Chwałków. Powierzchnia projektowanego Obszaru Górniczego wynosi 29, 0559 ha, z czego 21,6543 ha znajduje się na terenie gminy Sobótka,
a 7,4016 ha na terenie gminy Marcinowice.

Przedsięwzięcie ma na celu dalsza kontynuację wydobywania granitu ze złoża w nowych granicach. Kontynuowana będzie eksploatacja istniejącym wyrobiskiem wgłębnym na poziomie + 173 oraz planowanych poziomach +165, +154, +142, +130.

Od strony północnej teren przedsięwzięcia sąsiaduje z kopalnią granitu „Pagórki Zachodnie”, od strony wschodu z placami składowymi wyrobów gotowych i z instalacją do przerobu granitu na kruszywa i grysy „GRANIT”. Od południa przebiega droga gminna Sobótka Zachodnia - Chwałków. Od strony zachodniej sąsiaduje ze zwałowiskami nadkładu zlokalizowanym
w gminie Marcinowice. Powyższe tereny są w całości własnością Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych Spółka z o.o. w Sobótce.

Eksploatacja złoża polegała będzie na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych. Urobiony materiałem wybuchowym surowiec, po załadowaniu koparką jednonaczyniową lub ładowarką na samochody technologiczne samowyładowcze dowożony będzie do zakładu przeróbczego przy kopalni „Pagórki Zachodnie” lub instalacji do przerobu granitu na kruszywa i grysy GRANIT. Na terenie przedsięwzięcia nie jest planowana przeróbka. Zakłady za nią odpowiedzialne, zlokalizowane są poza terenem przedsięwzięcia.

Po zakończeniu wydobycia cały teren zostanie zrekultywowany w kierunku leśnym oraz wodnym.

Teren na którym zlokalizowane jest złoże granitu „Strzeblów I” odwadniany jest powierzchniowo przez potok Sadowa, będący dopływem rzeki Bystrzyca. Wody gromadzące się w wyrobisku są wodami pochodzenia atmosferycznego. Zrzut ich będzie prowadzony zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

Emisja hałasu związana będzie z pracami przy urabianiu złoża materiałem wybuchowym i przy załadunku urobku koparkami, ładowarkami na samochody a także przy transporcie urobku do zakładu przeróbczego samochodami technologicznymi. Największe natężenie hałasu będzie występowało w miejscach prowadzenia eksploatacji. W ubiegłych latach przeprowadzone zostały badania w celu wyznaczenia zasięgu oddziaływań i dopuszczalnych ładunków materiałów wybuchowych kopalni „Strzeblów I. ”

Eksploatacja oraz przerabianie granitu będzie wiązało się z emisją pyłu do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa:

 • podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Urzędu Miasta i Gminy Marcinowice oraz w miejscowości Sobótka oraz Chwałków w pobliżu planowanej inwestycji oraz poprzez umieszczenie na stronie www.bip.sobotka.pl,

 • termin składania uwag i wniosków określono od 20 lipca 2010 r. do
  15 sierpnia 2010 r.,

 • w terminie tym nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

Przed wydaniem decyzji uzyskano:

 • uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia
  28 czerwca 2011 r. znak: WOOŚ.4242.132.2011.MS

 • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia
  16 czerwca 2011 r. znak: ZNS-HJ-651-4/11

Treść uzgodnień i zastrzeżeń została uwzględniona w sentencji decyzji - punkt II i III.

W/w inwestycja ze względu na znaczną odległość od granic kraju nie będzie ona oddziaływała transgranicznie na środowisko.

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za moim pośrednictwem
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Załączniki:

 1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia,

Otrzymują:

 1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

 2. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków),

 3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,

 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 6. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

 3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 5. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

Sprawę prowadzi:

Natalia Spik-Twardowska

tel. 071 335 12 39 Strona 8 z 8

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 14-09-2011 15:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2011 15:52