Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie linia 110kV


OŚ.6220.2.007.2011 Sobótka, dnia 23 sierpnia 2011 r.

 

 

POSTANOWIENIE

 

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia
  26 kwietnia 2011 r., sygn. WOOŚ.4240.289.2011.AM.1,

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. ZNS-HJ-621-19/11,

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii 110 kV relacji R-5 Wrocław R-193 GPZ Sobótka na odcinku Wojnarowice - Sobótka”, realizowanego przez inwestora - EnergiaPro S.A. pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać informacje, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Raport winien uwzględniać
w swym zakresie:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

  2. przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia (ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania elektromagnetycznego);

 2. opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w szczególności gatunki ptaków i nietoperzy

 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami;

 4. opis analizowanych wariantów, w tym wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz
  z uzasadnieniem ich wyboru;

 5. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
  w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

 6. uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

  1. ludzi (wskazanie oddziaływań tym wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ), zwierzęta (ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań na ptaki - przeloty ciągów ptasich, z uwzględnieniem najczęściej występujących gatunków oraz na nietoperze), rośliny, wodę i powietrze,

  2. powierzchnię ziemi - szczególnie po wycince drzew w pasie technicznym linii, krajobraz

  3. dobra materialne,

  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

 1. opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

 1. istnienia przedsięwzięcia z uwzględnieniem obecności na terenie otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

 2. wykorzystywanie zasobów środowiska

 3. emisji (ze szczególnym uwzględnieniem emisji promieniowania elektromagnetycznego)

 1. opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę;

 2. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, a w szczególności na:

 • zdrowie ludzi związane z wytwarzanym promieniowaniem elektromagnetycznym,

 • przeloty ptaków z uwzględnieniem najczęściej występujących gatunków,

 • przeloty nietoperzy,

 • obecność linii na terenie otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego,

 • powierzchnię ziemi po wycince drzew w pasie technicznym linii

 1. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

 2. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

 3. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
  i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 4. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

 5. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;

 6. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

 7. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;

 8. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

 9. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

 

Uzasadnienie:

 

wnioskiem z dnia 7 marca 2011 r. (zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pod nr L.dz. 2962.) pełnomocnik inwestora - EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu- Pan Grzegorz Domowicz, ul. Obozowa 45/14, 30-383 Kraków, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii 110 kV relacji R-5 Wrocław R-193 GPZ Sobótka na odcinku Wojnarowice - Sobótka”, dołączając do niego kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 26 kwietnia 2011 r. wydał postanowienie, sygn. WOOŚ.4240.289.2011.AM.1 w którym uznał, że wskazane jest przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dnia 15 kwietnia 2011 r. wydał postanowienie, sygn. ZNS-HJ-621-19/11 w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W przedmiotowej sprawie dokonano również analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod względem jego usytuowania, co pozwoliło stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

 • obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 • obszarach wybrzeży,

 • obszarach górskich lub leśnych,

 • obszarach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

 • obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

 • obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

 • obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

 • obszarach przylegających do jezior,

 • obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Sobótka, w obrębie Sobótka Strzeblów, Rogów Sobócki, Garncarsko oraz Wojnarowice.

Z informacji zawartych w „Karcie informacyjnej” wynika, że inwestycja polegać będzie na budowie ok. 5 km odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV. Projektowane przedsięwzięcie będzie linią jednotorową na słupach stalowych z przewodami stalowo - aluminiowymi AFL-8 350 mm2, z przewodem odgromowym OPGW, z izolacją kompozytową lub porcelanową, z fundamentami terenowymi i prefabrykowanymi.

Odcinek linii 110 kV po sprowadzeniu z konstrukcji wsporczej dwutorowej linii 400/110 kV skrzyżuje tor linii 400 kV i aż do rejonu miejscowości Garncarsko, przebiega terenem rolniczym. Docelowo linia 110 kV wprowadzona zostanie do istniejącej stacji 110/20 kV Sobótka.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w obrębie działek nr 14/1, 10/2, 10/1, 6, 5, 3, 2/2, 1 AM 18 obręb Sobótka Strzeblów zlokalizowane jest w granicach otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 - „Masyw Ślęży” PLH020040 - znajduje się w odległości ok. 300 m.

W w/w postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że planowane przedsięwzięcie może stanowić przeszkodę na trasie przelotów ptaków i nietoperzy, które mogą odnieść obrażenia na skutek kolizji z linią. Kwestia ta może być istotna w kontekście oddziaływania na ornitofaunę, gdyż wiele gatunków ptaków podczas wędrówek przy złych warunkach pogodowych, w nocy, o zmierzchu lub o świcie nie dostrzega linii napowietrznych. Ponadto nieodpowiednie umieszczenie izolatorów lub brak specjalnych zabezpieczeń również mogą stwarzać zagrożenie dla fauny. Dotyczy to zwłaszcza ptaków zakładających gniazda umieszczone na słupach oraz gatunków większych rozmiarów.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. EnergiaPro S.A. ul. Pl. Powstańców Śląskich nr 20, 53-314 Wrocław,

 2. Grzegorz Domowicz, ul. Obozowa 45/14, 30-383 Kraków - pełnomocnik EnergiaPro S.A. ,

 3. a/a.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław,

 3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - podanie do publicznej wiadomości poprzez:

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka,

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Garncarsko,

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wojnarowice,

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogów Sobócki,

 • umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 • umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Natalia Spik-Twardowska e-mail: srodowisko@sobotka.pl

tel. 071 335 12 39 Strona 1 z 5

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 29-08-2011 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 26-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 29-08-2011 09:19