Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zawiadomienie


OŚ.6220.3.004.2011 Sobótka, dnia 12 maja 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 10 maja 2011 r. na wniosek Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Strzeblów I” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. nr 2/2 AM 13, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 4/11 AM 3, 1 AM 13, 4 AM 13, 5 AM 13, 1 AM 12 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/6 AM 2, 180/7 AM 2 obręb Chwałków

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1 55 - 050 Sobótka, pok. 8a, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzyskania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownych uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, sprawa wydania w/w decyzji, w tym wydania odpowiedniego postanowienia, zgodnie z art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), zostanie załatwiona w terminie późniejszym niż określonym w art. 35 k.p.a, tj. niezwłocznie po otrzymaniu w/w uzgodnień.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

  2. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków) - 2 egz.,

  3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,

  4. a/a.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

  3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

  4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

  5. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 17-05-2011 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 17-05-2011 10:45